Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/06/2019

Pajlug 22:2
Muaj Thiab Pluag Puav Leej Sib Ntsib

“Tus npluanuj thiab tus pluag qhov uas zoo sib thooj yog li no: nkawd puavleej yog tus Tswv tsim huv tibsi.”

Nqe lus nug xav txog: Thaum tsim ntuj tsim teb, tibneeg ua lub neej nyob li cas? Yam dab tsi twg ua rau tib neeg khwv noj khwv haus thiab coj mus txog rau qhov uas muaj tus muaj tus pluag? Pajlus 22:2 qhia rau peb txog yam dab tsi? Koj muab zaj kawm no los mus xyaum hauv koj lub neej nyob lis cas?

Thaum tsim ntuj tsim teb, Vajtswv tau tsim txhua yam kev ua neej, txhua yam tsiajtxhu, thiab tomqab Nws thiab tsim tibneeg, pub rau tibneeg saib xyuas thiab siv tej khoom tsim uas Nws tau tsim muaj tseg cia, ib yam nkaus li ntawd tibneeg los kuj tau ua lub neej hauv kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab. Tiamsis kev txhaum tau ua rau tibneeg yuav tsum tau nujnqis ntawm kev ua haujlwm khwv lub hws nrog thiaj yuav tau noj, subpos, nroj tsuag tuaj ntau dua txooj qoob loo….. txij ntawd los, tibneeg yuav tsum tau khwv nrhiav noj nrhiav haus, yog li ntawd thiab pib muaj tus muaj, tus pluag hauv lub ntiajteb no. Vajtswv tsis muaj txojkev npluanuj lossis pluag. Ntawm Vajtswv xub ntiag, tus muaj thiab tus pluag los kuj puav leej yog tib yam khoom tsim uas Vajtswv tsim los, leej twg los kuj yog tibneeg txhaum huv tibsi thiab leej twg los kuj cheem tsum kev cawmdim tib yam nkaus. Lub neej saum daim av luv heev, kev sib faib ntawm tus muaj thiab tus pluag kuj yog ib vuag dua hauv ib ntu sijhawm uas luv xwb. Tas leej twg los kuj yuav tuag thiab tim ntsej tim muag nrog Vajtswv, thaum ntawd tus muaj kuj li tus pluag puav leej sibntsib, thooj yam, thiab tej lus uas yuav qhia rau Vajtswv tsis yog yus muaj pistsawg khoom nyiajtxiag tiamsis yog teb txog kev sib raug zoo hauv yus thiab Vajtswv li uas Vajtswv Txojlus tau hais lawm: “Rau qhov Vajtswv Txojlus hais tias, “Tus Tswv hais tias kuv yog Vajtswv tus uas muaj sia nyob; txhua tus yuav txhos caug pe kuv, thiab txhua tus lub qhovncauj yuav lees hais tias kuv yog Vajtswv. Peb txhua tus nyias yuav tau qhia nyias zaj rau Vajtswv” (Loos 14:11,12).

Zeem paub tau qhov no yuav pab tau rau peb yog tias nyob hauv ntu uas pluag thiab tsis muaj los kuj tsis nyuaj siab, dua li ntawd yog tabtom nyob rau ntu uas muaj txiag npluanuj los kuj tsis khav qhuas txog yus, vim “tus muaj thiab tus pluag puav leej sib ntsib, Vajtswv yog tus uas tsim ob tug los.” Vajtswv haivneeg tsis zoo sib faib los ntawm qhov ua muaj thiab pluag, txhob saib tsis taus tus pluag, ho saib taus tus npluanuj, kuj txhob ua lub neej tso siab rau saum tej khoom nyiajtxiag, tiamsis tus twg los kuj yuav tsum paub hais tias yus yog yam khoom tsim los ntawm Vajtswv thooj yam kom paub ua lub neej sibhlub, sib pab thiab sawv tig saib mus rau hnub uas ntsib Vajtswv, thaum ntawd yuav tsis muaj tus muaj thiab tus pluag lawm tiamsis txhua tus puav leej zoo siab txais thiab siv yam uas zoo kawg nkaus saum Ntuj Ceebtsheej uas yog koob hmoov. Thaum paub tus muaj thiab tus pluag puav leej sibntsib, koj hloov koj txojkev ua neej nyob licas?

Menyuam ua Vajtswv koj tsaug vim zaj kawm no pub kuv paub ua lub neej sibhlub, sib pab ntau dua qhov uas tsuas yog saib ntsoov txojkev muaj txiag npluamuj uas tsuas nyob ib ntus hauv lub ntuajteb no.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top