Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/06/2019

Ntawv Nkauj 119:49-56
Qhov Uas Kom Tau Txais Txoj Koob Hmoov Zoo

“Thaum kuv ua raws li koj tej lus samhwm, mas kuv muaj kev kaj siab kawg li” (nqe 56).

Nqe lus nug xav txog: Tus sau no nws tau hais tawm tej kev khwv twg ua nws ntsib hauv nws lub neej thaum uas nws mloog raws li tus Tswv tej kevcai? Nws tau tawm tsam tej kev khwv ntawd nyob li cas? Tus sau no hais tawm yam dab tsis zoo hauv nqe 56? Koj muaj kev totaub li cas hauv lub neej li tus sau no?

Feem Ntawv Nkauj no tsuas muaj nqe 49 yog lus taij thov Vajtswv, tshuav tas nrho yog lus cogtseg kom muaj lub siab npuab Vajtswv tej kevcai txwm tias lub neej puv npo cov uas tsis ntseeg tawm tsam nws txojkev ntseeg. Cov neeg ua khav theeb tsis khuv sim lawv tej lus hais saib tsis taus, thuam thaum uas lawv pom hais tias nws tsis coj raws li lawv (nqe 51). Tasnrho tej uas nws tau saib ntsoov cov neeg phem lawv tsis lees yuav Vajtswv tej kevcai ua rau nws npautaws thiab nyob tsis pheej phiaj (nqe 53). Dua li ntawd, ntu uas txomnyem, kev khwv kuj nyob puas ncig nws( nqe 50b). Tiamsis, tus sau no tau cog lus rau tus Tswv hais tias nws nrhiav tau txojkev cia siab txhua lub sijhawm, nplig siab hauv Vajtswv Txojlus, vim li ntawd nws tas siab coj raws li tus Tswv tej kevcai, tsis tig mus, tsis tas kev cia siab. Txawm tias nyob hauv lub ntiajteb zoo li tus neeg uas los thov so, ua qhua dhau kev tiamsis nws muaj txojkev zoo siab tseeb thaum uas coj raws li tus Tswv tej kevcai mus txog rau qhov uas nws xam pom Vajtswv tej kevcai yog ib zaj nkauj hauv nws lub neej uas los ua qhua (nqe 54).

Thiab tomqab, nws qhia saib txog qhov uas thaum yus tas siab coj raws li tej kevcai, Vajtswv txoj hau kev (nqe 56).

Lub neej ntawm tus neeg uas nrog tus Tswv mus kheev ntsib ntau yam teeb mem kev sim siab, peb yuav tawm tam tsis tau tej ntawd los ntawm peb lub zog tau. Qhov uas cia kom muaj yeej thiab ua lub neej zoo siab nrog tej koob hmoov zoo uas Vajtswv pub ces yog coj raws li tus Tswv tej kevcai, uas yog Vajtswv Txojlus. Thaum uas ntsia ntsoov hauv Vajtswv Txojlus ces tamsim ntawd peb yuav zeem paub ntau txog Vajtswv tej lus cog tseg ua rau kom peb rov qab ciaj sia tuaj (nqe 50). Yim raug luag tawm tsam yus ces yim muab siab npuab Vajtswv Txojlus kom txais tau txojkev nplig siab, tu thiab saib xyuas los ntawm Leej Txiv saum Ntuj Ceebtsheej los. Ntawm yog qhov uas tau txais thiab siv Vajtswv txoj koob hmoov uas zoo kawg nkaus hauv lub neej ib vuag no, thiab ntseeg hais tias txoj koob hmoov ntawd yuav puv npo mus ibtxhis hauv lub neej uas nyob mus ibtxhis. Dua li ntawd, leej twg uas nrog tus Tswv mus tiamsis ho tsis pom txoj koob hmoov uas tus Tswv pub rau ces yuav tsum tau ntsia dua qhov uas yus mloog Vajtswv lus ntawm yus saib zoo li cas.

Los ntawm koj, mloog Vajtswv lus yog ib lub nra hnyav lossis ib txojkev zoo siab? Vim li cas?

Tus Tswv vim tau koj pub koj Txojlus rau kuv, tiamsis kuv tau tsis quav ntsej txog koj Txojlus. Thov pub kom txij no mus kuv yuav muab siab rau mloog koj Txojlus kom kuv tau txais txojkev saib xyuas, nplig siab, thiab txoj koob hmoov zoo uas koj pub los.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top