Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/06/2019

II Kaulithaus 8:7-15
Kevcai Manas

“Nimno nej muaj ntau, tsimnyog nej pab cov uas tsis muaj. Thaum nej tsis muaj, lawv muaj, lawv ho pab nej. Yog li ntawd nej sawvdaws yuav muaj sib npaug zos. Raws li Vajtswv txojlus hais tias, “Tus uas khaws tau ntau nws yeej tsis muaj seem, tus uas khaws tau tsawg los nws yeej muaj txaus” (nqe 14-15).

Nqe lus nug xav txog: Thaum uas Vajtswv pub Manas rau Nws haivneeg, muaj yam dab tsis tseemceeb twg tshwm los? Xibhwb Paulus xav qhia txog txojkev cai ua neej twg hauv 14,15? Cia kom txhawb Vajtswv haivneeg ua raws li tej kevcai ntawd, nws tau hais hnyav txog qhov twg li? Niaj hnub nimno, leej twg yog tus uas cheem tsum ua raws li txojkev cai Manas no?

Xibhwb Paulus hais rau pawg ntseeg Kaulithaus txog ib txoj kev cai uas ncaj ncees, hu tau hais tias yog kevcai Manas, sau ntau tsis seem, sau tsawg tsis tas (nqe 14,15). Thaum uas Vajtswv pub Mana rau Nws haivneeg, muaj ib qhov uas peb xav tsis thoob tshwm los: “Thaum lawv muab los luj, cov uas khaws tau ntau kuj tsis muaj tshaj, cov uas khaws tau tsawg los kuj muaj txaus. Sawvdaws nyias khaws txaus nyias noj xwb” (Khiav Dim 16:18). Xibhwb Paulus tau muab zaj kawm no los mus qhia rau Vajtswv haivneeg hauv Kaulithaus txog ntawm qhov uas ua lub neej muab pub, sawvdaws sib pab, kom sawvdaws txawm muaj thiab pluag, txawm muaj ntau thiab muaj txawg los kuj “muaj qhov uas sib npaug zog” (nqe 13).

Xibhwb Paulus hais nyob rau hauv nqe 7 hais tias tus twg uas tau lees ntau koob hmoov los ntawm tus Tswv ces yuav tsum tau ua lub neej fijkhoom, pub rau ntau dua, txhob muaj leej twg hais tias kuv twb tau ua rau Vajtswv ntau lawm yog li ntawd kuv tsis tas muab mus ntxiv lawm. Ntxiv mus, Xibhwb Paulus nws rov hais dua txog Tswv Yexus kev fij tus kheej, yog li ntawd nws hais tau hais tias txojkev cai Manas no tsis yog yuam kom lwm tus uas tsis muaj pab kom lwm ho muaj nplua mias, ntawd yog qhov kev pab uas tsis yog, tiamsis nws xav hais ruaj khov “kev muaj sib npaug zos” (nqe 13). Tibneeg lub neej muaj tej zaud muaj puv nkaus muaj tej zaud muaj tsis txaus, tsis muaj leej twg hais tau hais tias taigkis kuv yuav zoo li cas. Thaum uas tseem muaj nplua mias thov Vajtswv pub rau paub thiab ntsia pom tej kev cheem tsum ntawm yus cov kwvtij kom yuav sib faib sib pab tau; thiab tus uas tau txais kev pab tsis yog zaum twg los kuj tos lwm tus pub rau yus, tiamsis yuav tsum tau saib dua thiab pab rov qab rau lwm tus uas muaj tsawg dua yus kom txhua tus kev cheem tsum puav leej tau txais kev sib pab, tsis muaj leej twg uas muaj tsawg heev kuj tsis muaj leej twg uas muaj ntau heev, thiab nws xaus hais tias “yog li ntawd ces sib npaug zos.”

Peb pheej xav tau txais ntau dua li uas pub rau, txawm tias tau txais los tsuas yog ceev tseg cia. Tiamsis Vajtswv xav kom peb ua lub neej raws li kevcai Manas kom sawvdaws kuj zoo siab tau txais thooj txhij lis tej uas Vajtswv pub los rau saum daim av no. Thov kom txhob muaj leej twg ua lub neej qia dub khaws ceev cia rau yus kom cov khoom ntawd dhau mus ua chaw “kab nyob sab hauv, tsw kab pis ntxiag” li cov uas khaws Manas ceev cia thaum ub (Khiav Dim 16:20). Koj tab tom ua lub neej pub rau lossis khaws ceev cia? Koj muab qhov kevcai Manas los siv nyob hauv koj li cas?

Tus Tswv, thov zamtxim rau kuv vim ntau zaus kuv khaws ceev cia ntau dua li ua pub rau. Thov pub rau kuv zeem paub qhov uas yuav puastsuaj mus ntawm tej khoom nyiajtxiag hauv lub neej no kom kuv txhob ua lub neej khaws ceev cia tiamsis paub ua lub neej pub rau ntau dua.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 4

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành