Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/06/2019

Malakis 3:9-12
Qhov Uas Ua Rau Muaj Kev Tiajtug (2)

“Yog koj ua li ntawd, koj yuav muaj qoobloo puv txhab, thiab koj yuav muaj cawv txiv hmab ntau heev tsis muaj hub ntim tas” (nqe 10).

Nqe lus nug xav txog: Vim li cas Vajtswv hais Vajtswv haiv neeg tias lawv puav leej nyiag Nws tug? Nws sim lawv txog yam dab tsi? Niaj hnub nimno, nyob hauv tiam koob hmoov, peb fij nyiajtxiag nyob li cas? Qhov uas ua kom peb nyob tiajtug niaj hnub nimno yog dab tsi?

Hauv tiam Vajlugkub qub, feem kaum yog se yuav tsum tau them, ntawm yog feem uas yog Vajtswv tug. Tus Cevlus Malakis tau ceebtoom Vajtswv haiv neeg vim lawv tau ntshaw nyiajtxiag, qee Vajtswv tug thiab sau tej lus foom tsis zoo los rau yus (nqe 9). Tas Vajtswv kuj muab tawm ib lo lus sim siab li yog ib qhov uas ua rau kom muaj lub neej nyob tiajtug rau Nws haivneeg hauv nqe 10. Thaum uas lawv tsis nyiag ib feem kaum ntawm Vajtswv ces Nws yuav foom koob hmoov rau lawv tej haujlwm ua noj ua haus kom lawv tau nyob tiajtug, ntawm yog koob hmoov uas Vajtswv pub kom txhua lub tebchaws tab meeg tau tias lawv tau koob hmoov, lawv lub tebchaws yog lub tebchaws uas ntxim nyiam thiab zoo siab (12).

Niaj hnub nimno, peb ua neej nyob rau hauv tiam uas koob hmoov, tsis raug qhuab yuam los ntawm nyiaj se ib feem kaum, tiamsis Tswv Yexus tau qhia hauv Mat 5:20 tias: “Kuv qhia rau nej hais tias, yog nej tsis ua ncaj dua cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais, ces nej yuav tsis tau mus nyob saum Ntuj Ceebtsheej.” Yog li ntawd, peb lub siab uas fij khoom yuav tsum tau hla ntau dua li uas feem Vajlugkub qub. Vajtswv tsis pluag mus txog qhov uas kom peb yuav tsum tau fij, tiamsis Nws xav pub kom peb tau txais qhov uas qhia peb lub siab hlub Vajtswv, zeem paub tseeb yus thiab tej uas peb muaj nws yeej yog Vajtswv tug kom tas siab paub ua Vajtswv tsaug. Peb tau pom los ntawm tej qhov uas tseemceeb, Vajtswv muaj hwjchim ntxiv dag zog rau Vajtswv haivneeg lossis tus uas teev tiam Vajtswv los ntawm qhov uas peb xav tsis thoob, li qhov uas Nws tau tso Mana, noog ncuab rau cov Yixalayees tom moj sab qhua, lossis siv tus uab lag los mus yug Eliyas, tiamsis Vajtswv pub koob hmoov rau peb tau fij tej khoom kom muaj feem hauv Nws tes haujlwm.

Cov neeg uas muaj lub siab fij khoom dav fo yog cov uas muaj lub siab zoo saib xyuas tej uas Vajtswv pub. Lawv yuav tau Vajtswv saib lawv muaj nqis dua, muab ntau yam haujlwm thiab cia ua tes haujlwm loj dua rau tus Tswv. Yog li ntawd, lawv yuav tau Vajtswv foom koob hmoov nplua mias los ntawm tej khoom, thiab lwm yam huvsi. Ntawd yog qhov uas ua rau nyob tiajtug uas tus Tswv qhia rau peb niaj hnub nimno. Koj tau xyaum li cas los ntawm qhov ntawm no?

Tus Tswv thov pub kuv paub qhov uas ua rau nyob tiajtug niaj hnub nimno txhob yog rau siab ntso ua thiab ceev cia, tiamsis ua tus saib xyuas ncaj ncees kom muaj lub siab dav fo fij rau Vajtswv koj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev npe 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top