Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/06/2019

Pajlug 3:1-12
Qhov Uas Ua Rau Muaj Kev Tiajtug (1)

“Koj yuav tsum hwm tus Tswv thiab muab tej qoobloo zoo kawg nkaus uas koj khwv tau hauv koj daim teb coj mus fij rau nws. Yog koj ua li ntawd, koj yuav muaj qoobloo puv txhab, thiab koj yuav muaj cawv txib hmab ntau heev tsis muaj hub ntim tas” (Pajlug 3:9-10).

Nqe lus nug xav txog: Feem Pajlug no qhia tej kevcai ua neej twg rau Vajtswv haivneeg? Koj puas nrhiav pom qhov uas ua rau muaj kev tiajtug? Vim li cas kev txiav txim thiab kho ntawm Vajtswv ho muaj feem pab tau rau peb ua tau lub neej tiajtug?

Vajtswv tsim tibneeg los ntawm lub ntiajteb uas txhij txhua thiab cia rau lawv tau siv tas nrho tej yam ntawd. Nws qhia rau lawv tej kev ua neej, yog leej twg ua lub neej raws li ntawd yuav muaj txojkev kaj siab thiab zoo siab. Tej nqe Pajlug no qhia rau peb pom hais tias xav kom ua tau lub neej nyob ntev thiab tiajtug ces yuav tsum tau ua raws li tej kevcai nram qab no:

Thib ib, yuav tsum tau ua lub neej zoo thiab ncaj ncees, yuav tsum nco ntsoov qhov ntawd. Lub neej zoo li ntawd tsis yog ua rau Vajtswv zoo siab xwb tiamsis kuj tseem tau lwm tus ntseeg thiab tseg rau peb tej koob hmoov uas zoo thiab, ua rau peb ua lub neej zoo siab thiab txaus siab (nqe 1-4).

Thib ob, muaj txojkev cia siab thiab tso siab huv tibsi rau ntawm Vajtswv, tsis txhob qhuas yus txawjntse, thov Vajtswv txhua lub sijhawm, tshawb nrhiav Vajtswv tej lus qhia los ntawm txhua lub homphiaj thiab sijhawm. Lub sijhawm twg los kuj zeem paub hais tias Vajtswv nrog nraim yus thiab paub ntshai Nws, txav deb qhov phem, ces Nws yuav ua kom txhua yam uas tiv thaiv peb txoj haukev kom peb yuav ua tau (nqe 5-8).

Thib peb, yuav tsum paub hais tias tej khoom thiab tej txiv hmab txiv ntoo ntawm peb yog los ntawm qhov uas Vajtswv pub los, txhob siv zog tuav tso tseg, tiamsis siv nws los mus txhawb nqa Vajtswv. Dua li ntawd Nws yuav ua rau kom peb muaj puv ntoob tshaj dua li qhov ntawd thiab (9-10).

Thib plaub, qhov no muaj tsawg tug xav tiamsis kuj yog qhov uas kom tau txais Vajtswv li koob hmoov mus txuas ntxiv: thaum uas Vajtswv txiam txim ces yuav tsis nyuaj siab, vim paub tias Nws yog leej txiv uas muaj kev hlub, Nws yeej xav qhov uas zoo kawg nkaus rau peb. Cia li kawm zaj kawm uas Leej Txiv tus uas hlub qhia, zeem paub saib tej yam uas ua txhaum thiab lees txim kho dua (nqe 11-12).

Khuv xim heev uas thaum ntau tus tau Vajtswv foom koob hmoov rau tsuas txhawj rau qhov uas ceev tseg cia, tau siv, tiamsis tsis nco qab txog yus txoj koob hmoov. Tus uas ua lub neej tsis saib tom ntej tom qab yuav tsis tau siv tej uas yus muaj. Qhov zoo kawg nkaus uas kom tau lub neej tiajtug yog cia li ua lub neej zoo, ncaj ncees, nrhiav Vajtswv tus dejsiab thiab hwm Nws, tso siab rau Nws txhua lub sijhawm, fij yam uas zoo kawg nkaus mus rau Vajtswv, thiab txaus siab txais txojkev txiav txim, lees txim kom tau loj hlob hauv Vajtswv. Ntawd yog qhov uas ua rau kom muaj txojkev tiajtug uas Pajlug qhia. Saib los ntawm tej txoj hau kev saud, koj pom yus tseem seem yam dab tsi?

Kuv ua Vajtswv koj tsaug rau tej uas kuv muaj, tasnrho kuv txojsia muaj nyob, los puav leej yog Vajtswv koj pub. Thov pub kom kuv nco ntsoov ua raws li koj txojlus qhia kom kuv lub neej tau nyob tiajtug txij ntawm tej khoom mus txog rau sab ntsujplig.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev npe 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top