Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/06/2019

Yakaunpaus 1:9-11
Kev Qhuas Txog Yus Ntawm Tus Pluag Thiab Tus Npluanuj

“Tus kwvtij ntseeg uas pluag, nws yuav tsum zoo siab rau thaum Vajtswv tsa nws lub neej, thiab tus kwvtij ntseeg uas npluanuj, nws yuav tsum zoo siab rau thaum Vajtswv txo nws lub neej. Rau qhov cov neeg uas npluanuj yuav ploj mus ib yam li tej paj ntoos” (nqe 9-10).

Nqe lus nug xav txog: Yakaunpaus muaj tej lus qhuab ntuas twg rau tus neeg pluag thiab npluanuj? Nws xav qhia lawv qhuas txog yus yam dab tsi? Koj qhuas txog koj yam dab tsi?

Sab nraum lub tebchaws kuj ib yam li hauv pawg ntseeg, kev khwv nyiaj khwv txiaj ib leeg zoo tsis thooj ib leeg, pheej muaj cov pluag thiab cov npluanuj ua neej nyob ua ke. Kheev mas cov npluanuj lawv ntseeg thiab xav tias yus muaj ntau nyiajtxiag, khoom; tshuav cov neeg pluag kheev tsis zoo siab vim tsis muaj tej khoom nyiajtxiag. Thaum uas sau tsab ntawm no rau 12 xeem uas tawg mus rau txhua qhov, Yakaunpaus tau muaj tej lus qhia tseemceeb heev rau cov neeg pluag thiab npluanuj hauv pawg ntseeg. Nws hais rau cov pluag, muaj meej mom nqis hauv lub ntiajteb no hais tias lawv cia li tsa muag saib kom pom lub meej mom siab kawg nkaus uas Vajtswv pub rau yus kom cia li txaus siab. Nws kuj ntuas cov neeg npluanuj cia li zoo siab vim qhov uas ntsia pom lub meej mom nqis ntawm yus ntawm Vajtswv xub ntiag txhob yog ntsia rau tej khoom, vim kev npluanuj tsis muaj nqis dab tsis ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tus npluanuj nrog rau tej khoom, txhua yam los kuj yuav ploj mus li tej paj nroj uas tuag mus hauv duab tshav ntuj ziab.

Thaum uas cia siab rau nyiajtxiag, tej khoom yog yam khoom uas tsis txawj ploj mus tus pluag yuav nyuaj siab thiab tsis zoo siab, tshuav tus npluanuj yuav tso siab thiab khav txog nws. Ntawd yog qhov kev ua neej yuam kev rau ob pab huv tibsi, vim tias tsis muaj ib tug neeg txawj ntse twg uas ho ua lub neej saum daim txiag uas tsis ruaj tsis khov li cov paj nroj uas yoojyim tuag mus ntawd. Tiamsis lub ntsiab dhau mus lawm saum tej khoom uas tsis ruaj khoov ntawd kom muab siab npuab Vajtswv tus uas nyob mus ibtxhis ces tus pluag los kuj zoo ib yam li tus npluanuj ntawm Vajtswv lub xub ntiag puav leej zoo tib yam nkaus, tasnrho puav leej yog tej tibneeg txhaum uas yuav tsum tau pab cawm lawv, thiab thaum uas sawvdaws los ntseeg lawm ces tus Tswv yuav hloov lawv, pub rau lawv muaj feem sib npaug zog zoo thooj yam. Thaum uas tas sim neej, pluag thiab muaj los puav leej yuav tso tseg rau hauv lub ntiajteb tasnrho yus tej khoom los mus ntsib Vajtswv.

Vajtswv tsis xav kom peb muab siab npuab tej uas yoojyim ploj mus ntawd. Nws qhia tus pluag kuj li tus uas npluanuj mus rau qhov uas tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis nrog rau tej uas nyob mus ibtxhis kom paub ua lub neej yog thiab paub siv nyiajtxiag, tej khoom kom muaj nqis rau Vajtswv. Koj tab tom nyuaj siab vim pluag lossis txaus siab vim npluanuj? Zaj kawm no pab hloov yam dab tsi twg?

Tus Tswv thov pub kom kuv pom qhov uas tsis ruaj tsis khov yoojyim ploj mus ntawm nyiajtxiag, tej khoom kom kuv ntsia ntsoov rau Vajtswv koj, siv tej uas Vajtswv koj pub kom muaj qabhau rau ntau tus tibneeg, thiab tseemceeb yog kom kuv paub fij rau Vajtswv koj lub tebchaws kom ntau dua thiab.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Teev npe 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top