Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/06/2019

Lukas 12:16-21
Npaj Tseg Tiamsis Tsis Npluanuj

“Tus uas npaj nyiaj txiag qhov txhia chaw los ua nws tug kom nws npluanuj, Vajtswv tsis suav hais tias tus ntawd yog neeg npluanuj” (nqe 21).

Nqe lus nug xav txog: Thaum ncaj lub caij uas sau tau ntau, tus kws ua liaj ua teb tau ua dab tsi? Ob qhov txhaum loj ntawm nws yog dab tsi? Vim li cas tus Tswv hais tias tus kws ua liaj ua teb npaj tseg cia tiamsis tsis yog npluanuj?

Vajtswv xav kom Nws haivneeg ua lub neej pheej phiaj li cas kom npluanuj txhua lub sijhawm ntawm Vajtswv?

Tibneeg tsuas ua neej nyob tshaj thiab nqis dua puas xyoo hauv lub ntiajteb tiamsis yuav tau lub neej uas nyob mus ibtxhis nrog tus Tswv. Tiamsis ib qhov kev tsis ncaj uas muaj nyob ibtxhis yog ua rau tibneeg pheej xav mus txog rau kev npluanuj thiab tej khoom, rau siab ntso npaj tseg txog tej nyiajtxiag ua kom npluanuj hauv lub neej no tiamsis tsis nco qab ua kom npluanuj sab ntsujplig uas nyob mus ibtxhis. Zaj xwm uas tus Tswv hais, qhia rau peb qhov ntawd. Tus kws ua liaj ua teb ncaj rau lub caij uas sau tau ntau, lub chaw qub tsis txaus chaw rau, nws txawm xav tias yuav ua lub chaw rau tshiab loj dua los mus rau tej khoom qhov txhia chaw rau hauv. Tom qab, nws txawm hais tias: “Ces kuv yuav hais rau kuv lub siab hais tias, koj muaj hmoo heev! Koj twb muaj txhua yam txhij zog uas kav ntau xyoo lawm. Koj cia li so nyob noj nyob haus!” ( nqe 19). Tus kws ua liaj ua teb no tau npajtseg ntau heev txog tej khoom, los ntawm sab nqaijtawv, nws yog ib tug uas npluanuj, tiamsis los ntawm sab ntsujplig nws yog ib tug uas pluag thiab txomnyem. Nws khaws tej khoom nyiajtxiag rau sab nqaijtawv tiamsis tsis muaj dab tsi tseg rau sab ntsujplig. Ob qhov uas yuam kev ntawm nws, thiab kuj yog ntawm peb sawvdaws txhua tus, ntawd yog xav tias sab ntsujplig yog yus li. Thiab xav tias sab ntsujplig los kuj koom noj haus ib yam khoom noj ua ke li uas sab nqaijtawv. Nws muaj txhuv ntau heev, ntau yam khoom puv nkaus txhab tiamsis tus Tswv hais tias nws npajtseg rau nws sab hauv lub ntiajteb tiamsis tsis npluanuj los ntawm Vajtswv Ntuj saum Ntuj Ceebtsheej. Tus ntsujplig yog Vajtswv li, Nws taij kiag rov qab tamsi hmo uas tus kws ua liaj ua teb ntawd pw thiab txaus siab, ces tas nrho txhua yam khoom uas npajtseg ntawd yog leej twg li?

Tswv Yexus tau tabmeeg rau dab Ntxwgnyoog hais tias: “Vajtswv txojlus sau tseg hais tias, ‘Tsis yog mov xwb thiaj cawm tau neeg txojsia, tiamsis yog Vajtswv tej lus txhua lo thiaj cawm tau” (Mat. 4:4). Ncuav yog khoom noj ntawm sab nqaijtawv, tiamsis khoom noj ntawm sab ntsujplig ces yog Vajtswv txojlus. Peb cheem tsum tasnrho ob qhov khoom noj ntawd. Tsuas yog npajtseg “ncuav” tiamsis tsis puv npo kev totaub ua neej nrog Vajtswv Txojlus ces Vajtswv hais tias tus uas npaj tseg tiamsis tsis npluanuj. Vajtswv xav kom peb ua lub neej pheej phiaj, ua noj los ntawm kev ncaj ncees ntawm kev ua neej kom dhau qhov ntawd los kuj txhob tso qho uas tuav rawv Vajtswv Txojlus tseg kom sab ntsujplig tau tsau npo rau tamsim no thiab npluanuj ntawm Vajtswv rau lub neej yav tom ntej. Pluag thiab npluanuj ntawm Vajtswv yog qhov uas Vajtswv haivneeg yuav tsum tau saib txog ntau dua li uas pluag thiab npluanuj saum daim av. Koj puas tau saib thiab tu koj sab ntsujplig txhua hnub lawm tau? Tu zoo li cas?

Tus Tswv, thov zam txim rau menyuam vim qee zaug menyuam txhawj rau kev npajtseg tej khoom rau meyaus tiamsis tsis muaj txiag npluanuj hauv Vajtswv koj. Thov pub kuv yug kuv tus kheej los ntawm Vajtswv Txojlus txhua hnub kom kuv tau muaj nyob hauv koj.

Nyem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Pajlus 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top