Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/06/2019

Pajlug 21:6
Ua Npluanuj Tsis Ncaj Ncees

“Tej nyiaj uas tau los ntawm kev tsis ncaj ncees, tsis ntev yuav ploj mus; tej nyiaj ntawd yuav coj koj mus raug kev ploj kev tuag” (Pajlug 21:6).

Nqe lus nug xav txog: Tus uas siv nplaig los mus dag puas ua tau npluanuj? Qab hau ntawm kev npluanuj uas tsis ncaj ncees li ntawd yog li cas? Vim li cas nrhiav txojkev npluanuj dhau los ntawm kev dag ntxias zoo li nrhiav kev tuag?

Phau txhais Vajlugkub xyoo 2010 txhais nqe no li no: “tej khoom uas siv nplaig mus dag ntxias tau los yog tus pa ib pliag dhau mus yog kev dag ntxias, kev tuag. Muaj ob txojhau kev ua nplaunuj, ua npluanuj ncaj ncees los ntawm kev ua haujlwm ntawm yus nrhiav nyiaj los yug yus tus kheej, tsev neeg, thiab teev tiam Vajtswv yog qhov uas Vajlugkub tshawb; tiamsis kuj muaj neeg ua npluanuj los ntawm qhov uas tsis ncaj ncees, siv lub ncauj los mus hais tsis tseeb, dag ntxias, ua tsis ncaj los mus dag ntxias lwm tus kom muaj nqis rau yus, Pajlug 21:6 qhia rau peb paub hais tias cov neeg no kuj npluanuj, tiamsis kev npluanuj uas tsis ncaj ncees yuav tau txais ob qhov nujnqis. Thib ib, cov khoom nyiaj txiag uas nrhiav tau no yuav ntxov ploj mus ib yam li tej pa dej uas ya dhau mus, ncho pa mus thiab yaj mus raws tej fuabcua. Thib ob, kev dag ntxias nrhiav nyiaj kheev yooj yim dua siv zog los mus ua haujlwm, tiamsis txojkev yooj yim ntawd tsis txwv dab tsi lub voj hluas cuab rawv uas muaj khoom ntxhua, yam khoom ntxhua ntawd tsis tau dhau ntawm ncauj ces twb mag voj hluas lawm. Tus uas tsis khwv ua noj ncaj ncees tsuas xav siv txojkev tsis ncaj ncees los mus nrhiav nyiaj tsis txawv dab tsi uas nrhiav txojkev tuag, tuag leej sab nqaijtawv thiab ntsujplig, tuag lub cev thiab tus ntsujplig.

Kevcai hauv ntiajteb txawm tias ua tsis tau huvsi los kuj zeem pom thiab txiav txim ntau heev cov neeg uas noj nyiaj, ua lag luam tsis ncaj ncees, dag ntxias, yuav los dag ntxias muag los dag ntxias…. Ntau tus tau raug txiav txim kaw hauv tsev lojcuj, tej zaum raug tua, thiab tej khoom uas nrhiav tau tsis ncaj ncees ntawd raug huab mus huv tibsi lawm. Vajtswv yog tus uas muaj hwjchim, ncaj cees, Vajtswv tej kevcai yog ncaj ncees, Vajtswv tej lus yog qhov tseeb, yog li ntawd Pajlus 22:6 yog ib nqe lus ceebtoom rau peb sawvdaws txhua tus. Vajtswv xav kom peb yuav tsum nquag ua haujlwm kom nrhiav tau los ntawm qhov uas ncaj ncees. Txawm tias muaj thiab pluag los peb kuj yuav tau Vajtswv pub rau yus zoo siab siv tej nqi zog uas yus ua tau ib qhov uas txaus siab nkaus. Yog menyuam ntawm tus uas ncaj ncees, peb kuj yuav tsum khwv noj khwv haus los ntawm kev ncaj ncees kom tsis raug poob mus rau hauv lub voj hluas uas kev tuag. Nyiaj txiag yeej ncaj ncees, tsis phem, tiamsis lub siab uas ntshaw nyiaj txiag yog lub hauv paus cag ntawd txojkev phem. Lub siab hlob ua rau tibneeg nrhiav kev npluanuj tsis ncaj ncees thiab thaum kawg poob mus rau hauv lub voj hluas uas yog kev tuag. Thov Vajtswv pab kom peb tsim txiaj hauv yus txojkev khwv noj khwv haus.

Koj tab tom uas txoj haujlwm twg? Puas muaj txojkev dagntxias twg nyob rau hauv?

Menyuam thov uas Vajtswv tsaug vim Vajtswv koj pub rau kuv muaj txaus noj txaus haus dhau hnub. Thov pub kom kuv ua lub neej paub ua Vajtswv tsaug thiab txaus siab rau txhua yam nrog rau kev foom pub ntawm Vajtswv. Koj pab kom kuv txhob poob rau hauv txojkev dag ntxias ntawm txojkev ua npluanuj tsis ncaj ncees.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Pajlug 8-9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top