Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/06/2019

Ntawv nkauj 119:41-48
Kev Cawmdim Thiab Lub Neej Ywjpheej

“Kuv yuav ua neej nyob tso siab plhuav, rau qhov kuv ua lub neej raws li koj tej kevcai” (nqe 45).

Nqe lus nug xav txog: Hauv ntu Vajlugkub no qhia paub hais tias txojkev cawmdim los ntawm qhov twg los thiab ua li cas tus sau paub txog (nqe 41)? Nws tau ua li cas thaum uas txais tau txojkev cawmdim? (nqe 43-48)? Koj txais tau txojkev cawmdim thaum twg li? Koj txhais ruam mus zoo li cas thaum uas txais txoj koobhmoov kev cawmdim ntawm Vajtswv Ntuj?

Homphiaj nruab rab ntawm tsab ntawv no tau hais txog Vajtswv txojlus txuas ntxiv. Vajtswv txojlus qhia hais tias kev cawmdim los ntawm Vajtswv txojkev hlub uas tsis tas hais txog ib yam dab tsi los. Vim txojkev ntseeg rau hauv tus Tswv thiab dhau los ntawm tej uas Nws Txojlus tau qhia, tus sau no thov tus Tswv hlub tshua thiab pub txojkev cawmdim rau nws ( nqe 41). Kev cawmdim tsis los ntawm kevcai los, lossis hais los ntawm lwm qhov, qhov uas siv zog ua raws li tej kevcai tsis coj mus txog rau txojkev hlub Vajtswv heev, thiab li ntawd, lawv xav tuav rawv tus Tswv tej kevcai.

Tus sau no ntseeg tau ruaj khov hais tias yuav muaj ib lub sijhawm uas nws tau teb cov neeg uas tau hais lus saib tsis taus nws vim nws muaj txojkev cia siab rau ntawm Vajtswv ( nqe 42). Nws muaj kev cia siab rau hauv Vajtswv txojlus thiab taij thov Vajtswv pub rau nws kom muaj lub siab kub lug thiab npaj siab kom tshaj tawm qhov tseeb ntawm Vajtswv los ntawm nplooj siab kub lug (nqe 43). Nws tau zoo nyob rau hauv Vajtswv txojkev cai thiab txiav txim siab coj tus Tswv tej kevcai mus ibtxhis (nqe 44). Ntau tus hais tias Vajtswv txojkev cai ua rau tibneeg tsis muaj kev ywjpheej tiamsis tus sau no tab meeg hais tias, vim nws nrhiav tus Tswv tej lus samhwm yog li ntawd nws yuav txhais ruam mus hauv txojkev ywjpheej ( nqe 45).

Tus uas tau cawmdim nws yim hnub yim muaj lub siab hlub thiab paub ua Vajtswv tsaug. Lawv yuav nrhiav thiab taij thov txuas ntxiv, xav, thiab coj tus Tswv tej lus. Tus uas coj tus Tswv tej lus yuav sawv ntseg ntsees, tsis txaj muag ntawm tej vajntxwv thiab tus neeg hauv kev ua timkhawv txog Nws txojkev hlub thiab Nws txojkev cawmdim (nqe 46-48).

Koj puas tau ua lub neej ywj pheej thaum uas hlub thiab coj tus Tswv tej kevcai lawm tau? Muaj tej lus samhwm twg uas tus Tswv tso tawm uas nws tau ua tsis zoo rau lwm tus lawm tau? Tsis muaj! Ib tug uas tab tom yees cawv, yeeb, lossis luam yeeb yuav zeem paub hais tias tus uas ywjpheej yog tus uas tsis tau nyob rau hauv cov ntawd li. Ib tug uas tau hla dhau kev mob nkeeg, puastsuaj hauv lub tsev neeg vim tej kev txhaum uas ua lub neej ywj saib yuav pom tus uas ua lub neej dawbhuv hauv kev txijnkawm yog kev ywjpheej. Tus uas yuav tsum tau tus menyuam hauv plab ua ntej ua txijnkawm yuav zeem pom hais tias leej twg uas tswj tau lub cev nkauj xwb dawbhuv hauv keb sib hlub thiaj yog tus uas muaj kev ywjpheej. Vajlugkub sau: “Peb yeej muaj cai ua tau txhua yam.” Yeej muaj tseeb li ntawd tiag, tiamsis tsis yog txhua yam ntawd yuav zoo rau lawv huv tibsi” (I Kaulithaus 10:23). Tus uas ntseeg Vajtswv tseeb tiag yuav muaj kev ywjpheej kom ua tiav yam uas Vajtswv xav hauv nws lub neej, ua tau txhawb nqa Vajtswv lub koob npe thiab ua qauv zoo rau lwm tus.

Koj tau saj lub neej ywjpheej hauv tus Tswv nyob li cas?

Tus Tswv, thov pub rau menyuam muaj lub zog kom saj tau txojkev ywjpheej ua yam zoo uas tus Tswv koj nyiam, ntawm yog qhov uas uas txhawb koj lub koob meej, muaj nqis rau kuv kuj ib yam li cov uas koj tau tseg lawm rau saum kuv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Ntawv nkauj 14-15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top