Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/06/2019

Mathais 19:15-26
Tus Neeg Npluanuj Thiab Ntuj Ceebtsheej

“Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, ib tug neeg npluanuj yuav mus Ntuj Ceebtsheej mas nyuaj kawg li” (Mat 19:23).

Nqe lus nug xav txog: Tus hluas npluanuj no yog tus zoo li cas los ntawm sab cwjpwm? Los hauv nruab siab, nws cia siab hais tias tus Tswv yuav teb li cas rau? Vim li cas nws ho tas kev cia siab tso tes mus lawm?

Tibneeg txawm tias pluag thiab muaj, feem coob puav leej xav tom qab uas yus tas simneej yuav tau mus rau hauv ib qhov chaw zoo uas nyob mus ibtxhis. Raws li qhov uas lub ntiajteb xav, tus hluas no yog ib tug uas tsimnyog qhuas vim muaj lub siab xav mus rau qhovzoo thiab xav mus rau qhov ibtxhis. Xav mus rau qhov zoo yog nws siv zog ua lub neej mus raws li Vajtswv tej kevcai, ua tib zoo coj kaum nqe kevcai, thiab hlub tshua lwm tus. Xav mus rau qhov uas ibtxhis, vim nws xav kom tau nyob ibtxhis, thiab xav tej uas nws taij thov ntawd kom tau txojsia ntag.

Nws mus nrhiav ntsib Tswv Yexus, tus uas los saum Ntuj Ceebtsheej los, kom nug txog yus lub neej tom nej los ntawm nqe lus nug: “kuv yuav ua yam haujlwm zoo twg?” hauv nruab siab, tej zaum nws xav tias tus Tswv yuav kom nws muab nyiaj los mus yuav tej khoom, ua coj los fij, lossis ua ntau lub tuamtsev, lossis ua ib tes haujlwm zoo twg li, tej zaum nws yuav ua tamsi, vim hais tias puav leej nyob hauv nws lub peevxwm. Nws yuav muab tawm ib cov nyiaj ntau los mus ua tej uas kev ntseeg cheemtsum, nws yuav tuaj taus mus rau hauv qhov chaw ua pehawm tsis tu ncua, tau tsa los mus ua ib tug saib xyuas kev ntseeg, tiamsis nws lub neej los tseem yog nws lub, tus uas tsim tau txhua tsav txhia yam yuav tsis muaj feem dab tsi nyob rau hauv.

Hauv tus Tswv kev sojntsuam, nws tau hla dhau feem xub thawj, qhov ntawd yog tej uas ua raws li kev ntseeg. Tus hluas ntawd muab siab rau uas txhua yam txhij txhua hauv nws, yog li ntawd nws thiaj nug tus Tswv hais tias puas tseem seem yam dab tsi nyob hauv kuv thiab. Tus Tswv qhia rau nws qhov uas nws tseem seem yog seem kev zoo kawg nkaus. Qhov uas tus Tswv taij ntawm nws tsis yog pis tsawg tes haujlwm uas nws ua zoo, pis tsawg nyiaj txiag uas tau siv tawm, tiamsis yog tasnrho hauv nws lub neej, lub siab, tej khoom, sijhawm, lub sijhawm thiab nws lub homphiaj ntawm nws, lub ntsiab yog kev fwm tus Tswv los ntawm qhov uas zoo kawg nkaus. Nws yuav ua tsis tau nws thiaj chim thiab tawm mus.

Tus uas npluajnuj khwv mus rau hauv ntuj Ceebtsheej? Yog thiab tsis yog. Yog, li uas peb tau pom los saum tus hluas saud. Tsis yog, vim Vajtswv muaj Hwjchim loj kawg nkaus ua ntej ntawm tibneeg lub dag zog. Nws muaj feem pab tus neeg npluajnuj thiab tseem ua dhau qhov ntawd thiab. Tej khoom txhua yam tsis yog qhov uas yuav txiav txim siab rau koj yuav mus Ceebtsheej lossis tsis mus, tiamsis tus cwjpwm uas tso tau tej khoom nws yuav khi tau koj nyob rau hauv lub ntiajteb no yog hais tias koj pheej tuav rawv tej ntawd cia. Thaum uas Vajtswv pub muaj txiag npluanuj, koj yuav tsum tau zeem paub tus nqis uas nyob ibtxhis thiab txaus siab tso txhua yam thiab ua lub neej zoo kawg nkaus rau Vajtswv ntuj, hais tau ruaj khov hais tias nws muaj feem pub tau rau koj tej khoom ntau dua kom koj ua tus uas saib xyuas rau Nws.

Yog tias peb npluanuj, koj tus cwjpwm nrog rau tej nyiaj txiag yuav zoo li cas?

Vajtswv, menyuam zeem paub hais tias: tej khoom hauv lub ntiajteb no tau thiab poob mus tsuas yog ib pliag. Muab tuav tso tseg los yuav puastsuaj tas mus. Thov nrhiav tej khoom Ceebtsheej. Koob npe koobhmoov yuav tsis ntshaw txog!

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Ntawv nkauj 12-13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top