Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/06/2019

Tej lus qhia 4:4-8
Npluanuj Tiamsis Tsis Muaj

“Qhov uas yus muaj kev kaj siab me ntsis zoo dua li yus ob txhais tes ua haujlwm txhua lub sijhawm. Tej ntawd tsuas zoo ib yam li caum cua xwb” (nqe 6).

Nqe lus nug xav txog: Vim li cas Vajntxwv Xalumoos hu cov neeg uas tub nkeeg tsis ua haujlwm ua hais tias cov neeg ruam? Cov neeg uas saib nyiaj txiag ua ntej yog cov uas yuav rov qab ua rau lawv poob yam dab tsi hauv lawv lub neej? Koj tab tom yog hom twg hauv ob pab neeg no?

Leej twg los kuj hais: “nyiaj txiag tsis yog txhua yam” tabsis feem ntau sawv daws qaug rau kev nrhiav nyiaj txiag. Muaj ib txhia neeg yuav tsum tau khwv tas zog kom tau txhua pluas noj, tiamsis ho muaj ntau tus khwv tas zog txhua hnub khwv nyiaj tsuas yog coj los tso tseg, ua kom npluanuj, thiab qhia txog yus lub peevxwm ntawm yus.

Vajlugkub yeej tsis koom tes rau txojkev tshaib nqhis thiab txhawb txojkev tub nkeeg. Vajntxwv Xalumoos hu cov neeg uas tub nkeeg tias yog “cov neeg ruam” thiab txojkev tub nkeeg yuav ua kom lawv lub neej puastsuaj (nqe 5). Lawv “ruam” vim lawv tsis nco lawm hais tias tus uas tsim lawv los yog Vajtswv tus uas ua haujlwm (Chivkeeb 1-2). Lawv “ruam” vim lawv tsis nco lawm hais tias ib qhov ntawm cov homphiaj uas Vajtswv tsim tibneeg ces yog ua haujlwm (Chivkeeb 1:28). Thaum uas ib tug tsis lees ua haujlwm, tus ntawd kuj tsis lees yuav ib qhov uas kom zeem paub nujnqis thiab qabhau ntawm lub neej.

Tiamsis Xalumoos kuj taw qhia txog seem txhaum ntawm cov neeg uas saib nyiaj txiag yog qhov xub thawj thiab tseg tasnrho sim neej tsis ua dab tsi dhau qhov uas nrhiav nyiaj. Thib ib, lawv ua poob qhov kev ua haujlwm yog thaum uas ua haujlwm (nqe 4). Haujlwm, lub peevxwm yog tej koob hmoov uas Vajtswv pub cia kom tibneeg nrhiav pom lub ntsiab thiab txojkev zoo siab, tiamsis lawv ua haujlwm tsuas yog vim lub siab sib tw, sib khib, thiab xav kom hla dhau lwm tus. Thib ob, lawv tau ua poob txojkev thaj yeeb hauv lub neej thiab txojkev zoo siab hauv tes haujlwm (nqe 6). Thib peb, lawv ua poob txojkev sib txuas nrog lwm tus uas nyob ntawm lawv ib sab ( nqe 7-8). Txawm tias muaj txiag npluanuj, tiamsis lawv ua lub neej nyob kho siab ntsuav. Thaum uas tibneeg ntsia nyiaj txiag, tej khoom yog qhov uas xub thawj hauv lub neej ces lawv yuav tau txaus yuav txojkev mob siab, kho siab vim lawv tau zeem paub yuam kev txog qabhau ntawm tibneeg lub neej (nqe 8b) thiab lawv tau ua qhev rau tej khoom hloo qhov uas lawv ua nws tus tswv.

“Qhov uas yus muaj kev kaj siab me ntsis zoo dua li yus ob txhais tes ua haujlwm txhua lub sijhawm” (nqe 6). Nyiaj txiag thiab tej khoom cheem tsum rau tibneeg lub neej, tiamsis tshuav lwm yam txawv uas muaj nqi dua rau tus ntsujplig tseg cia rau hauv lwm sab tes. Yog tias tasnrho peb ob txhais tes tsuas puv nkaus tib qhov xwb uas yog nyiaj txiag thiab tej khoom, peb tsuas yog cov neeg uas nyuaj siab thiab tej uas peb tsa tau muaj tsuas yog tej uas yuav puastsuaj mus xwb. Ntawm yog cov neeg uas muaj npluamias tej khoom tiamsis pluag vim txojkev kaj siab.

Koj yuav tsum tau muaj tus cwjpwm li cas rau kev nrhiav nyiaj txiag thiab siv nyiaj txiag?

Tus Tswv, thov pub kom kuv muaj txojkev txawj ntse ntawm tus Tswv koj hauv kev nrhiav nyiaj txiag thiab siv nyiaj txiag mus raws li Vajtswv koj tus dej siab cia kom kuv sab ntsujplig muaj txaus noj txaus haus txhua hnub, thiab kom kuv tus ntsujplig npluanuj hauv koj tiag tiag.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Ntawv Nkauj 10-11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top