Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/06/2019

Tes Haujlwm 9:36-43
Tus Neeg Npluag Puv Npo Txojkev Hlub

“Muaj ib tug pojniam hu ua Tanpithas nyob hauv lub nroog Yaupas, nws yog ib tug ntseeg Yexus. (Nws lub npe Kilis hu ua Daulakas lub npe ntawd txhais hais tias, “muaslwj.”) Nws niaj hnub ua zoo thiab pab cov neeg txomyem” (nqe 36).

Nqe lus nug xav txog: Tus pojniam Tanpithas yog tus neeg nyob li cas? Nws siv cov nyiaj uas tus Tswv muab ua dab tsi? Vim qhov twg ua rau cov neeg nyob hauv lub nroog Yaupas ntseeg Vajtswv? Kev ua neej ntawm tus pojniam Tanpithas qhia txog koj yam dabtsi?

Ntu Vajlugkub no sau cia tseg txog ib teg haujlwm uas muaj koob meej heev ntawm Timthawj Petus, nws tau thov Vajtswv thiab Vajtswv tau ua rau Tanpithas lub cev uas tsis muaj ntsujplig ciaj rov qab los. Tanpithas yog lub npe ntawm lus A-Ram, lus kilis hu ua Daulakas, kuj muaj lub ntsiab hais tias “muaslwj” , ib tug tsiaj uas zoo, thaum uas tseem ua neej nyob, tus pojniam Tanpithas tau ntau tus tibneeg paub txog thiab nws ua ntau qhov haujlwm zoo thiab kheev pab cov neeg uas pluag thiab txomnyem, txhwjxeeb yog cov pojntsuam, vim nyob rau tiam ntawd, cov pojntsuam kheev muaj lub neej txomnyem heev. Ib hnub, nws cia li raug mob thiab tas sim neej lawm, luag tab tom npaj rau ntees tuag, thaum ntawd thwjtim hnov tias Timthawj Petus nyob ze ntawd yog li ntawd caw nws tuaj, tasnrho cov pojntsuam sawv nre nroos ntawm nws ib sab, quaj thiab muab rau nws saib tej lub tsho ntev, cov tsho uas tus pojniam Tanpithas tau xaws rau lawv. Petus tau thov Vajtswv thiab Vajtswv cia rau tus pojniam Tanpithas sawv rov qab los, dhau los ntawm qhov txujci tseemceeb ntawd mas cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yaupas ntseeg Vajtswv.

Tus pojniam Tanpithas yog ib tug neeg npluanuj tiamsis nws ua lub neeg ncaj ncees dawbhuv. Nws muab pub mus tsis yog ceev cia rau yus tus kheej. Thaum ua neej nyob, nws txawj siv tej nyiaj uas Vajtswv pub pab rau cov neeg uas pluag thiab txomnyem dua nws, tseem siv dag zog los mus xaws tsho ntev, rau cov pojntsuam uas tsis muaj. Nws tau nthuav tawm txojkev sib hlub rau nws cov viv ncaus, tsis yog ob peb zaug tiamsis Vajlugkub qhia hais tias nws kheev kheev ua tej haujlwm no. Thaum uas tuag, nws muaj ntau tus tibneeg tuaj xyuas thiab quaj txog nws. Hauv ntees tuag, luag pheej qhuas tsis khuv xim lus, tej zaum tseem hais dhau lus rau tus uas tas sim neej lawm thiab. Tiam sis, ntawm no cov pojntsuam qhuas txog Tanpithas nrog rau tej timkhawv uas muaj tseeb, txhwjxeeb yog tej tsho uas tuav rawv saum tes tsis yog los ntawm tej lus paj lug ntxhua los nplig lub ntees. Thaum uas nws tau sawv rov qab los, Vajtswv tau siv zaj ntawd tshaj tawm mus cia kom pab ntau tus hauv lub nroog Yaupas (42).

Vajtswv siv cov tub xamoo zoo li uas Paulus, Petus, tiamsis Vajtswv kuj siv cov neeg muaj lub siab mos siab muag uas puv npo kev hlub li uas tus pojniam Tanpithas, thiab niaj hnub nimno Vajtswv kuj siv peb los mus pab ntau tus thaum uas peb txaus siab ua lub neej muaj txojkev hlub, paub sib pab sib faib. Vim thaum uas peb ua lub neej qia dub, rau siab ntso khaws khoom nyiaj txiag ces yuav khwv heev rau peb thaum uas peb qhia tus Tswv txojkev hlub cawmdim rau lwm tus. Koj siv tej nyiaj txiag uas Vajtswv pub nyob li cas?

Tus Tswv, thov siv kuv lub neej, tej nyiaj txiag uas koj pub rau kuv cia los mus qhia txog koj txojkev hlub kom mus txog rau coob leej ntau tus kom dhau qhov ntawm lawv kuj tau ntsib tus Tswv koj thiab tau txais kev Cawmdim.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top