Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/06/2019

Yakaunpaus 2:1-4
Xaiv Ntsej Muag Pluag Thiab Txomnyem

“Cov kwvtij, nej yog cov uas ntseeg peb tus Tswv Yexus Khetos tus uas muaj tshwjchim loj, nej tsis txhob xaiv leejtwg ntsejmuag li” (Yakaunpaus 2:1).

Nqe lus nug xav txog: Yakaunpaus tau piav txog zaj pivtxwv twg li cia qhia txog kev saib ntsejmuag tus nplua nuj thiab txomnyeem? Xaiv ntsej muag yog dabtsi? Vim li cas Vajtswv haivneeg tsis tsim nyog ntau nqi tus muaj thiab tus npuag? Ua li cas kom peb hais tau lus ua ke los ntawm nplooj siab uas yog kwvtij hauv Tswv Yexus?

Saib tsis taus tus npluag thiab txomnyem yog qhov uas hlav mus tsis tu ntawm tibneeg sawvdaws thaum ub los txog nimno. Thiab hauv Vajtswv pawg ntseeg hnub thawj los kuj zoo li hnub no, qhov uas saib tsis taus tus muaj tus pluag kuj tsis txaus ntseeg li. Cia qhia rau Vajtswv haivneeg txog zaj kawm txhob saib ntsejmuag tus nplua nuj thiab txomnyem, Yakaunpaus tau muab tawm ib qho pivtxwv uas meej heev.

Thaum uas pawg ntseeg tuaj sib txoos ua ke, muaj ob tug mus rau hauv, ib tug muaj txiag npluanuj, ris tsho los sim ces tau ntau tus txais tos cia zaum qhov chaw uas zoo, dua li ntawd, lwm tus ris tsho khaub hlab vim txomnyem, ces muaj neeg hais tias cia li nres ntawm no, lossis zaum hauv av. Nws hais tias, yog li ntawd ces nej tab tom saib ntsejmuag tus muaj thiab tus pluag, saib tsis taus thiab xaiv txog qhov phem los mus txiav txim rau tus pluag.

“Xaiv ntsejmuag” lossis tuaj ib tog twg xwb ces yog qhuas txog, mloog, thiab txaus siab raws zoo heev ntawm ib tug neeg uas tsis tsimnyog vim qhov uas nws muaj txiag npluanuj, lossis muaj cai. Yakaunpaus hais hauv nqe 1 tias Cawmseej Tswv Yexus tus uas peb tso siab rau yog tus uas tsis saib leej twg ntsej muag li, tseeb tiag, tasnrho cov neeg uas tsis ntseeg Nws los lawv tseem lees: “”Xibhwb, peb paub hais tias koj yog tus ncaj ncees, thiab qhia Vajtswv Txojlus tseeb rau neeg, koj tsis xaiv leejtwg ntsejmuag li” (Mat. 22:16); thiab Nws yog tus uas ci ntsa iab, Nws pub nws lub tshwjchim ci ntsa iab rau Nws haivneeg tsis hais tus nplua nuj lossis txomnyem kom txhua tus los koom ua ib ke (Yauhas 17:22). Yog li ntawd, nws hais kom ib tsoom kwv tij peb yuav tsum xyaum raws li Tswv Yexus tus neev taw, txhob xaiv ntsej muag vim nej twb yog cov uas ntseeg Yexus lawm, yog tus Tswv uas ci ntsa iab thiab peb txhua tus los tau txais Nws lub txhwjchim ci ntsa iab ib yam nkaus lawm.

Thaum uas peb sib ntaus nqi los ntawm lub hnab nyiaj, ris tsho, saw nyiaj saw kub, … ces yog peb muab txojkev xav phem los mus ntaus nqi (nqe 4), ces thiaj yug muaj kev tsis sib nyiam, hlub tus no ntxub tus tod, saib thiab sib cuag los ntawm ntiajteb tsis yog qhov uas los ntawm tus neeg ntseeg Tswv Yexus tus uas muaj lub tshwjchim ci ntsa iab. Tsuas yog thaum uas peb sib ntsia los ntawm ob lub qhov muag hauv sab ntsujplig kom pom txawm tias npluag lossis muaj, los leej twg kuj puv npo Tswv Yexus lub tshwjchim ib yam nkaus ces peb thiaj yuav sib raug zoo tau ua ke li uas peb yog kwvtij hauv Vajtswv.

Thaum uas ntsia ib tug ntseeg, koj ntsia txog ris tsho tej khoom coj lossis pom tau tus Tswv lub tshwjchim ci ntsa iab hauv tus ntawd?

Tus Tswv, thov pub kom kuv ntsia pom lub tshwjchim ci ntsa iab ntawm tus uas tsis xaiv leej twg ntsej muag pub rau tas nrho peb txhua tus kom peb ua tau lub neej nyob ua ke los ntawm lub siab uas peb yog kwvtij uas yog leej txiv uas nyob saum ntuj cov menyuam.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top