Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/06/2019

Tej lus qhia 6:1-7
Siv Zog Khwv Cia Ua Dab Tsi?

“Tus neeg uas rau siab ntso ua haujlwm nws tsuas tau noj tau haus xwb, tiamsis nws yeej tsis muaj kev txaus siab li” ( nqe 7).

Nqe lus nug xav txog: Vajntxwv Xalumoos hais txog ib tug nyob li cas hauv nqe 2? Raws li nws hais, leej twg yog tus uas muaj cai txiav txim qhov uas tibneeg yuav tau txais? Vajntxwv Xalumoos xav qhia tawm yam dab tsis thaum uas nws siv ob qhov qauv uas sib thooj hauv nqe 3-6? Nqe 7 qhia rau peb paub hais tias nyiaj txiag muaj tes haujlwm li cas hauv tibneeg lub neej?

“muaj nyiaj yuav dab tsis los kuj tau” koj puas txaus siab li ntawd? Cia li mloog nqe lus teb ntawm ib tug neeg uas npluanuj thiab muaj hwjchim uas tsis muaj leej twg piv tau: nyiaj txiag thiab kev vammeej yuav yuav tau txhua “yam” (nqe 2a) tiamsis tshuav ntau “qhov” uas nyiaj txiag yuav tsis tau (nqe 2b) tej zaum, los ntawm ntau tus, nyiaj txiag, kev npluanuj tseem raug hu hais tias kev puastsuaj thiab ib qhov teebmeem uas txomnyem heev (nqe 2c). Muaj txhua “yam” nrog rau kev siv “txhua yam” uas yus tab tom muaj yog ob yam uas nyias sib txawv nyias. Nyiaj txiag yuav yuav tau ib lub tsev zoo, tiamsis lub tsev ntawd puas puv npo txojkev zoo siab lossis nws ho yog ib qhov teeb meem uas txawv. Rooj noj ntawm tus neeg nplua nuj kheev puv nkaus tej khoom noj qab, tiamsis qhov ntawd tsis qhia ruaj khov hais tias lawv muaj tau tej pluas noj uas qab ncauj. Vajtswv xwb thiaj yog tus paub qhov uas tibneeg yuav tau txais thiab zoo siab siv (Ntawv Nkauj 127:1-2). Txhob tso Vajtswv tseg thaum uas peb teeb homphiaj rau hauv peb lub neej, thiab cia li tswj tej uas Vajtswv pub rau yus lawm mus raws li Vajtswv lub siab nyiam.

Ib tug uas ua nej nyob txog ob txhiab xyoo nrog rau ib puas leej tub tiamsis tus ntawd tsis tau txojkoob hmoov uas tau txais thiab siv tej yam uas zoo hauv lub neej, mus txog thaum tuag los kuj tsis muaj leej twg faus lub neej ntawd tseem phem heev dua ib tug menyuam uas phem hauv niam plab (3-6).

Yog li ntawd nyiaj txiag siv los mus ua dab tsi? Vajntxwv Xalumoos teb: “Tus neeg uas rau siab ntso ua haujlwm nws tsuas tau noj tau haus xwb” (nqe 7a). Haujlwm thiab nyiaj txiag ua tawm los nws muaj nws qab hau ntawm nws, tiamsis nws tsis yog sab tis uas pab cawm, yog tas nrho hauv peb lub neej. Nrhiav qab hau ntawm tibneeg lub neej dhau los ntawm tes haujlwm nyiaj txiag tsuas coj mus txog rau kev poob siab xwb.

Npluanuj thiab txomnyeem nws yuav qhia tsis tau kev muaj nqis hauv koj lub neej. Vajtswv tib leeg xwb thiaj txiav txim siab tau rau qhov ntawd. Zaj kawm no pab rau koj rho tawm tus cai twg hauv tes haujlwm tswjhwm tej uas yus tau txais los siv?

Vajtswv thov pab cawm kuv kom kuv tawm hauv txojkev ua neej tiam no, dhau ntawm kev siab hlob txog tej khoom thiab pub kom kuv ua lub neej kaj siab hauv koj thiab nrog koj txhua hnub.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top