Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/06/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/06/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/06/2019

Pajlug 30: 7-9
Ankus Tej Lus Thov

“tsis txhob pub kuv ua ib tug neeg dag thiab tsis txhob cia kuv nplua nuj dhau lossis pluag dhau; pub kom kuv muaj txaus noj txaus haus xwb” (Pajlug 30:8).

Nqe lus nug xav txog: Tej lus taij thov ntawm Ankus muaj tej yam tseemceeb twg? Vim li cas nws thov kom Vajtswv txhob pub nws muaj lossis nws pluag? Koj puas txaus siab raws li Ankus tej lus thov? Vim li cas?

Ankus tej lus thov Vajtswv yog tej lus thov uas tseemceeb. Ob qhov uas nws taij thov qhov no qhia rau peb pom nws muaj txojkev xav ntawm Ntuj Ceebtsheej, tiamsis nws kuj yog ib tug neeg uas tsim txiaj heev.

Ua ntej, nws thov Vajtswv pub kom nws txhob ua txhaum hauv tes haujlwm nrog rau tej lus hais. Nqe lus tseem ntawm uas yog thov tshem txojkev dag ntxias tawm ntawm kuv mus kom kuv txhob ua txhaum tej nqe ntawd.

Qhov thib ob uas nws thov, “pub kom kuv muaj txaus noj txaus haus xwb.” Qhia txog kev ntseeg ntawm Vajtswv kev foom koob hmoov. Ua lub neej nyob nrog kev ntseeg pab rau Vajtswv cov menyuam muaj lub neej thajyeeb los ntawm txhua lub sijhawm vim paub tias “nej Leej Txiv tus uas nyob saum Ntuj Ceebtsheej yeej paub hais tias nej cheem tsum siv tej ntawd lawm.”

“Txhob pub kom kuv …npluanuj.” Los ntawm txhua tus txojkev xav, leej twg los kuj xav kom yus txaus noj txaus hnav, tiamsis yog xav kom npluanuj ntshai tsis muaj leej twg uas tsis xav. Ntawm no, Ankus taij thov Vajtswv txhob pub kev npluanuj rau yus, yog vim: “ntshai tsam thaum muaj nplua mias lawm, nws tsis lees paub Vajtswv, thiab hais tias: ‘Vajtswv yog leej twg?” Thiab thaum uas ua tau lawm yuav yooj yim hla mus rau qhov uas khav thiab qhuas txog nws tus kheej, hais tias vim yog kuv lub peev xwm thiab kev siv zog ntawm kuv. Yog li ntawd yuav tsis paub ntshai Vajtswv li thaum uas tseem nyob txom nyem ntsuav. Lawv tsis nco qab lawm hais tias yog Vajtswv tsis pub lub peev xwm rau lawv thiab tseg lawv nyob rau qhov chaw tau zoo, ces txawm yog lawv yuav muaj peevxwm npaum li cas los yuav ua tsis tau ib yam dab tsi li. Vajntxwv Xalumoos lub neej ua tim khawv txog qhov ntawd. Thaum tseem hluas, nws txo hwjchim thiab tso siab rau Vajtswv, yog li ntawd Vajtswv tau pub rau nws lub tebchaws ruaj khov thiab muaj koob meej. Tiamsis yim ntev mus nws yim txav deb Vajtswv thiab raug tej pojniam dag ntxias los mus pe mlom, yog li ntawd vajntxwv lub tebchaws tsis nyob zoo thooj li qub lawm tiamsis raug muab faib ua ob lub thaum uas muab tseg cia rau cov menyuam lawm.

“Txhob cia kuv pluag dhau”. Txomnyem dhau lawm kuj tsis zoo, vim thaum tws kev tuaj lawd, tus yam ntxwv uas poob nqis yuav sawv tuaj, yuav ua rau luag muaj lub siab tawv ua tej yam uas tsis zoo: “tej zaum kuv yuav mus ua tubsab thiab ua rau kuv tus Vajtswv txajmuag”.

Vajtswv txojlus qhia: “Yog li ntawd, yog peb muaj noj muaj hnav lawm, peb cia li txaus siab rau tej ntawd xwb” (I timautes 6:8). Koj txaus siab rau yam uas Vajtswv pub rau koj los ntawm theem twg li?

Vajtswv, thov pub kom kuv muaj lub siab tiaj tus, kom txhob muaj lub siab xav mus rau tej kev phem hauv ntiajteb.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo Levis Kevcai 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top