Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/05/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:33-40
Ntshaw Kom Ua Tau Lub Neej Ncaj Ncees

“Kuv xav uas raws li koj tej lus samhwm, kuv lub siab xav ntsoov rau koj tej kevcai; thov pub txojsia tshiab rau kuv, rau qhov koj yog tus ncaj ncees”(nqi 40).

Nqi lus nug xav: Qhov Vajluskub no qhia rau peb paub hais tias tus sau qhov Vajluskub no muaj txoj kev npau suav li cas? Vajtswv tseem ceeb li cas rau nws ua tiav nws qhov kev npau suav? Koj kawm tau dabtsi thiab yuav siv li cas rau hauv koj lub neej?

Peb pom has tias tus sau qhov Vajluskub no muaj lub siab sib tawm tsam rau yam uas nws xav ua thiab yam uas nws cheem tsum tau ua. Nws taij thov tus Tswv qhia kom nws paub tus Tswv txoj kevcai thiab cog lus yuav ua raws li txoj kevcai ntawd (nqi 33). Tomqab ntawd, nws thov tus Tswv pub tswvyim rau nws thiab nws xav hais tias nws yuav ua tau raws li tus Tswv txoj kevcai (nqi 34). Tiamsis tomqab ntawd ntxiv mus nws paub tseeb hais tias: Tus uas paub tus Tswv txoj kevcai tej zaum nws twb ua tsis tau raws li txoj kevcai ntawd qhia. Tus Tswv txoj kevcai qhia rau nws yam uas nws yuav tau ua thiab yam uas nws yuav tau zam kom dhau tiamsis nws tsis muaj peev xwm yuav ua tau raws li tus Tswv txoj kevcai txawm tias nws nyiam txoj kevcai ntawd kawg li (nqi 35). Nws paub hais tias nws lub siab qub no ntshaw tej kev muaj txiag npluanuj (nqi 36), nws lub qhov muag nyiam saib tej yam tsis zoo (nqi 37), nws muaj lub siab ntshai nyob tsam raug luag saib tsis taus, raug thuam thaum coj raws li tus Tswv txoj kevcai (nqi 39),… Yog li ntawd, nws thiaj li taij thov tus Tswv pab kom nws muab siab npuab tus Tswv heev tshaj qhov qub, ua rau nws nyiam tus Tswv txoj kevcai tshaj txhua yam kom nws lub siab ntshaw lwm yam, kom nws lub qhov muag txhob saib yam uas tsis tsimnyog ntsia, kom nws tej tes taw tsis mus tsis kov tej yam uas neeg lub siab nyiam. Nws ntseeg hais tias Vajtswv yuav pab tau nws, tus Tswv muaj ntau lub tswvyim los pab nws, txhawb nws lub zog, ntuas nws lossis nplawm nws kom nws tig rov los taug Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Nyob rau hauv nqi 40, tus sau qhov Vajluskub no qhia rau peb paub ib zaug ntxiv hais tias: Nws muaj lub siab nyiam tus Tswv txoj kevcai thiab xav ua raws li txoj kevcai ntawd qhia tiag tiag. Tim thawj Paulus kuj hais ib yam nkaus li ntawd: “Peb paub hais tias Mauxes txoj kevcai yog Vajtswv txoj; tiamsis kuv yog neeg, txoj kev txhaum thiaj niaj hnub yuam kuv ua txhaum. Kuv tsis totaub tej uas kuv ua; vim li cas kuv ua tej uas kuv tsis nyiam ua, tiamsis tej uas kuv nyiam ua kuv ho tsis ua” (Loos 7:14-15). Qhov no qhia rau peb paub hais tias tibneeg lub peev xwm yuav pab tsis tau tibneeg coj raws li Vajtswv txoj kevcai. Yuav tsum yog muaj Vajtswv lub peev xwm pab peb thiaj ua tau raws li Vajtswv txoj kevcai qhia. Qhov no qhia rau peb paub hais tias peb pheej ua txhaum Vajtswv yog li ntawd, peb yuav tau xyuam xim txhua yam uas peb xav, peb hais thiab txhua yam uas peb ua. Peb yuav tau txo hwjchim thov Vajtswv pab peb. Peb yuav tsum paub hais tias txhua yam uas peb ua tau yog Vajtswv txoj kev hlub thiab Nws txoj koob hmoov pub rau peb xwb. Muaj ib yam ntxiv uas tus sau qhov Vajluskub no tos ntsoov uas yog nws niajhnub tos Vajtswv ua tiav Vajtswv tej lus cog tseg rau nws (nqi 38). Nws qhia hais tias nws yog tus uas hwm tus Tswv. Nws tos ntsoov tus Tswv tej lus cog tseg kom nws ruaj khov rau txoj kev ntseeg, kom lwm tus pom hais tias muaj Vajtswv tiag thiab Vajtswv tau ntsej muag. Tiamsis tus Tswv ua haujlwm raws li nws txoj kev npaj, sijhawm thiab raws li nws lub tswvyim. Tej zaum peb yuav tos ntev ib yam dabtsi thiab uas Vajtswv cog lus rau peb ua rau peb qaug zog tiamsis qhov ntawd yog ib yam uas sim peb txoj kev cia siab rau Vajtswv.

Vajtswv muaj qab hau li cas rau hauv koj lub neej txhua hnub?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug uas koj muab koj txoj kevcai rau me yau. Thov koj pom hais tias me yau tsis muaj peev xwm dabtsi thiab los pab me yau, ntxiv dag zog, tswvyim kev txawjntse, coj me yau txoj hau kev kom me yau coj tau raws li koj txoj kevcai mus tag me yau tiam neej no.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top