Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/05/2019

Yaxayas 50:1-11
Tus Tubtxib Raug Kev Txomnyem

“Kuv tig nraub qaum rau cov neeg uas nplawm kuv, kuv tsis tau cheem cov neeg uas thuam kuv, kuv tig xub ntiag rau lawv thaum lawv rho kuv cov hwj txwv thiab nto qaubncaug rau kuv lub ntsejmuag. Tiamsis tej lus uas lawv thuam tsis mob kuv li, kuv ua siab ntev rau lawv, kuv yeej paub hais tias kuv yeej tsis raug kev txaj muag ib zaug li (nqi 6,7).

Nqi lus nug xav: Vajtswv xav kom tus cev lus Yaxayas qhia dabtsi rau haiv neeg Yixalayees ua tso Vajtswv tseg lawm? Yaxayas hais li cas txog Vajtswv Tus Tubtxib? Koj pom koj muaj yam dabtsi sib thooj tus Tubtxib no?

Thaum poob cev qhev, cov neeg Yixalayees xav hais tias Vajtswv muab lawv “muag” cia luag coj mus ua qhev. Tiamsis Vajtswv kom Yaxayas qhia rau lawv paub hais tias Vajtswv tsis muab lawv muag lossis tsimtxom li lawv pheej xav. Tej zaum lawv yuav ua twj ywm thaum Vajtswv nug lawv hais tias: “Daim ntawv nrauj nyob qhov twg? (nqi 1). Qhov uas lawv raug poob cev qhev yog vim lawv tej kev txhaum xwb. Yog muab los hais mas yog lawv cim civ muab lawv tus kheej muag xwb rau qhov lawv tau ua txhaum rau Vajtswv. Vajtswv yeej tsis muab cov Yixalayees nrauj li. Nws tsis nrauj lawv tiamsis lawv nrauj Nws lossis lawv tso Nws tseg.

Cov Yixalayees tej kev txhaum loj yog lawv tsis mloog Vajtswv lus. Tiamsis Vajtswv tus Tubtxib yog tus mloog Vajtswv lus (nqi 4,5). Txawm hais tias Nws raug nplawm, raug thuam, los tus Tubtxib ntawd yeej mloog lus thiab zoo siab hlo raug kev txomnyem. “Kuv tig nraub qaum rau cov neeg uas nplawm kuv, kuv tsis tau cheem cov neeg uas thuam kuv, kuv tig xub ntiag rau lawv thaum lawv rho kuv cov hwj txwv thiab nto qaubncaug rau kuv lub ntsejmuag (nqi 6). Tswv Yexus yog tus Tubtxib raug kev txomnyem. Nws raug nplawm, raug thuam, raug nto qhaub ncaug rau nws lub ntsej muag (Malakaus 14:65; 15:15, 19).

Txawm yuav raug kev txomnyem npaum li cas los Vajtswv tus Tubtxib tsis muaj ib yam dabtsi yuav txaj muag li. Vajtswv yuav ua rau Nws tus Tubtxib tau ntsej muag. Txawm tias qhov Vajluskub no tsis qhia rau peb paub hais tias Vajtswv yuav ua li cas kom Nws tus Tubtxib tau ntsej muag tiamsis Vajluskub Tshiab qhia rau peb paub hais tias Tswv Yexus tau ntsej muag thaum Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los. Yog Vajtswv ua rau Tswv Yexus tau ntsej muag ces yuav muaj leej twg tawm tsam tau Nws (nqi 8)? Yog leej twg nrhiav kev los tawm tsam Vajtswv tus Tubtxib tus ntawd yuav lwj zuj zus yam li lub tsho thiab kab ntsaum yuav noj lawv tag (nqi 9). Thaum xaus Yaxayas nqua hu thiab ceeb toom rau cov neeg uas tabtom nyob hauv qhov tsaus ntuj ntawm sab ntsujplig cia li tso siab rau Vajtswv thiab cia Nws coj yus txoj hau kev. Cov neeg uas cia siab rau lawv tus kheej, lawv lub peev xwm, lawv lub meej mom, tsis mloog Vajtswv tej lus yuav zam tsis dhau tej kev txomnyem thiab kev lwj siab ib zaug li (nqi 11).

Qhov kaj uas tabtom ci pom kev rau koj txoj hau kev yog dabtsi?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau dhau los ua ib tus tubtxib ncaj ncees, txaus siab hlo tiv kev txomnyem rau koj lub npe. Thov koj ceev tau me yau ob txhais ko taw kom taug ncaj nraim hauv txojkev nqaim uas txojkev coj mus rau qhov kaj thiab tau txojsia.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành