Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/05/2019

Yaxayas 49:1-26
Vajtswv Tus Tubtxib

“Tus Tswv hais rau kuv tias: Kuv tus tubtxib, kuv muab tes haujlwm tseem ceeb dua yav tag los lawm rau koj ua; koj yuav ua rau cov Yixalayees uas tseem seem nyob rov vammeej tshaj qhov qub. Tsis yog li ntawd xwb, kuv tseem yuav cia koj ua lub teeb ci rau txhua haiv neeg kom neeg ntiajteb thiaj yuav dim” (nqi 6).

Nqi lus nug xav: Qhov Vajluskub no hais dabtsi txog Vajtswv tus tubtxib? Vim li cas peb cov uas raws Yexus qab peb yuav tsum txhob tag kev cia siab thaum peb raug kev sim siab lossis tes haujlwm uas peb ua tsis tiav? Koj tes haujlwm nyob hauv ntiajteb no yog dabtsi? Tej lus no ntuas li cas rau koj?

Txawm hais tias haiv neeg Yixalayees tau Vajtswv hu lawv hais tias lawv yog Vajtswv cov tubtxib (nqi 3) tiamsis tus Tubtxib uas tus cev lus Yaxayas hais txog no yog ib tus neeg Yixalayees uas zoo kawg nkaus uas nws yuav muaj Vajtswv lub hwjchim uas ci ntsa iab (Henplais 1:3). Yauhas 17:4, qhia rau peb paub hais tias Tswv Yexus twb ua rau Vajtswv tau ntsej muag thaum Nws ua tiav lub luag haujlwm uas Leej Txiv cob rau Nws ua.

Nqi 4 qhia rau peb paub hais tias zoo li tus Tubtxib no tes haujlwm tsis tiav, txawm li ntawd los Nws muab Nws tus kheej tso rau hauv Vajtswv txhais tes. Vajtswv yog tus ua rau Nws tau ntsej muag thiab muab nqi zog rau Nws. Txhua yam uas hais no puav leej tshwmsim hauv Tswv Yexus lub neej thiab cov neeg uas raws Nws qab. Yog li ntawd, cov ntseeg uas tabtom ua Vajtswv haujlwm txhob tag kev cia siab thaum raug lwm tus ntxub, tsimtxom lossis yus siv sijhawm, dag zog ntau los mus pab lwm tus tiamsis tsis tawg paj txi txiv li; rau qhov Tswv Yexus los yeej raug ib yam nkaus li ntawd (nqi 4; Yauhas 15:18-20). Tes haujlwm uas Vajtswv muab rau tus Tubtxib no ua tsis tab yog coj haiv neeg Yixalayees los cuag Vajtswv xwb tiamsis yog coj tagnrho txhua haiv neeg hauv qab ntuj no los cuag Vajtswv (nqi 5,6). Qhov uas Yaxayas hais tias Vajtswv yuav coj haiv neeg Yixalayees tim tebchaws Npanpiloos los hauv lub nroog Yeluxalees yog tus duab hais txog Tswv Yexus txoj kev cawm tibneeg ntiajteb dim ntawm kev txhaum qhev.

Nqi 6 tsis tab yog hais txog tus Cawmseej tes haujlwm xwb, kuj yog hais txog peb sawvdaws thiab. Tes haujlwm uas Leej Txiv muab rau Tswv Yexus ua, Nws rov muab rau peb ua (Yauhas 20:21). Peb yuav tsum ua qhov kaj rau tibneeg ntiajteb thiab rau siab ntso mus ua timkhawv txog tus Tswv thoob qab ntuj. Thaum kawg peb pom hais tias Vajtswv pub lwm haiv neeg muaj cai los ua pej xeem rau tus Mexiyas lub tebchaws thiab. Tus Tswv yuav coj cov neeg Yixalayees raug poob cev qhev rov los, lwm haiv neeg tej vajntxwv yuav hawm Vajtswv haiv neeg ib yam li txhos caug pehawm Vajtswv (nqi 7). Thaum kawg, “txhua haiv neeg thiaj paub hais tias kuv yog tus Tswv uas yog nej tus Cawmseej thiab tus uas txhiv nej dim; kuv yog Yakhauj tus Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus” (nqi 26).

Nimno koj yog Vajtswv ib tubtxib zoo li cas?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau ua tau lub teeb ci pom kev rau tibneeg ntiajteb thiab muab siab rau qhia Txojmoo Zoo rau me yau haiv neeg.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top