Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/05/2019

Yaxayas 48:1-22
Ua Tib Zoo Mloog Vajtswv Tej Lus Samhwm

“Yog nej ua tib zoo mloog kuv tej lus samhwm! Ces tej koob hmoov yuav ntws laub lug los rau nej ib yam li tej dej ntws tsis paub nqhuab li. Nej tej kev vam meejj yuav zoo ib yam li hiav txwv ntag. Nej tej tub ki yuav huam vam coob suav tsis txheeb ib yam li tej suab zeb, lawv tej npe yuav tsis raug rho tawm ntawm kuv lossis tsis raug puas tsuaj” (nqi 18,19).

Nqi lus nug xav: Vajtswv rov hais dua yam twg thiab hais ib zaug ntxiv yam twg? Nws hais li ntawd ua dabtsi? Tus neeg uas mloog Vajtswv tej lus samhwm yuav ua li cas?

Hauv qhov Vajluskub no, Vajtswv rov hais txog Nws tej lus cog tseg uas Nws twb ua tiav rau lawv lawm: Cawm Nws haiv neeg tawm nram Iziv los, pab lawv txeeb lub tebchaws ua Vajtswv cog lus rau lawv cov yawg koob, ua rau lawv vam meej thiab muaj zog tuaj. Txuas ntxiv mus Vajtswv qhia txog tej yam tshiab uas Nws yuav nqis tes ua vim lawv yog Nws haiv neeg. Tej yam tshiab no yog qhov uas Vajtswv yuav cawm lawv dim cev qhev tim tebchaws Npanpiloos, pab kom lawv rov muaj zog tuaj thiab thaum kawg yog rhawv tsim muaj tus Mexiyas lub tebchaws. Vajtswv yuav ua kom tiav tej no txawm hais tias Nws haiv neeg tsis muab siab npuab Nws. Lawv tsim nyog raug txim tuag tiamsis yog vim Vajtswv hlub lawv Vajtswv thiaj li cheem Nws tej kev chim rau nruab siab thiab tsis ua rau lawv puas tsuaj (nqi 9).

Ntawm no yog thawj zaug uas Vajtswv hais txog lub tebchaws Npanpiloos Vajntxwv Xailas uas kav Xilias tebchaws tes haujlwm. Ntseeg hais tias cov neeg Yixalayees yuav xav tsis thoob li thaum hnov tus cev lus Yaxayas hais li no. Rau qhov lub sijhawm ntawd, tebchaws Npanpiloos tseem me heev, tus vajntxwv Xailas uas tomqab no tua lub tebchaws Npanpiloos cawm haiv neeg Yixalayees twb tsis tau yug los. Thiab nws hais ntxiv tias tsis ntev tom ntej no xwb lawv twb yuav rau poob cev qhev ntag. Txuas ntxiv ntawm nqi 17-19 qhia hais tias, Vajtswv qhia Nws tus dej siab rau lawv zoo li leej txiv hais rau Nws cov me nyuam uas yuam kev lawm kom tig rov qab los cuag Nws. Kheev lam haiv neeg Yixalayees mloog tus Tswv tej lus samhwm ces lawv yuav tau txais kev kaj siab ib yam li tus dej ntws tsis paub tu. Qhov kev kaj siab no yog hais txog kev muaj dag muaj zog, muaj kev thaj yeeb, lub neej nplua mias thiab tshaj txhua yam ntawd yog kev sib raug zoo nrog Vajtswv.

Tej lus no qhia rau peb paub hais tias qhov uas yuav tau Vajtswv tej koob hmoov lossis tsis tau yog los ntawm qhov uas peb puas mloog Vajtswv lus. Vajtswv cog lus rau haiv neeg Yixalees hais tias yog lawv mloog Nws lus Nws yuav foom koob hmoov rau lawv (Khiav Dim 19:5-6). Txawm niajhnub nimno peb nyob rau tiam koob hmoov los ntawm qhov uas peb ntseeg Vajtswv Leej Tub Tswv Yexus los qhov uas peb yuav tau koob hmoov los tsis tau kuj yog nyob ntawm peb kev mloog Vajtswv lus thiab.

Qhov Vajluskub thiab ntau qhov Vajluskub txuas ntxiv muaj tej lus samhwm xws li “cia li khiav tawm” (nqi 20; 49:9), “cia li tawm” (52:11); “cia li mus kom dhau” (62:10). Koj mloog tej lus samhwm no li cas?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau ua tib zoo mloog koj tej lus samhwm thiab zoo siab rau tej koob hmoov uas koj pub rau me yau thiab faib tej koob hmoov ntawd rau lwm tus thiab.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top