Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/05/2019

Yauhas 1:15-18
Foom Koob Hmoov Nplua Mias

“Nws hlub peb kawg nkaus, nws thiaj foom koob hmoov nplua mias rau peb sawvdaws tsis paub kawg li” (nqi 16).

Nqi lus nug xav: Yauhas Npatitus thiab Tim thawj Yauhas twb ua timkhawv ntxiv li cas txog Tswv Yexus? Tim thawj Yauhas sib piv txoj kev cai rau Tswv Yexus li cas? “Foom koob hmoov nplua mias” txhais li cas? Yuav ua li cas thiaj txais tau koob hmoov nplua mias rau txhua hnub?

Tim thawj Yauhas qhia hais tias Yauhas Npatitus yog tus uas ua timkhawv txog qhov kaj (nqi 6-9), nimno nws sau ntxiv txog Yauhas Npatitus cov lus ua timkhawv hais txog Tswv Yexus hais tias nws yog:

Tim thawj Yauhas qhia hais tias Yauhas yog tus ua timkhawv txog qhov kaj (nqi 6-9), nimno Yauhas sau ntxiv txog Yauhas Npatitus cov lus ua timkhawv txog Tswv Yexus li no: “nws yuav lawv kuv qab los tiamsis nws muaj hwjchim loj dua kuv, rau qhov nws ibtxwm muaj nyob ua ntej yug kuv lawm”. Tswv Yexus yug los ua qab Yauhas Npatitus tiamsis nws yeej ibtxwm muaj nyob ua ntej los lawm, rau qhov Nws yog Vajtswv. Tim thawj Yauhas los kuj ua tim khawv txog Tswv Yexus tias Nws yog tus foom koob hmoov nplua mias thiab Nws yog tus qhia Leej Txiv rau peb paub rau qhov Nws yog Leej Txiv Tib Leeg Tub.

Tim thawj Yauhas kuj qhia rau peb paub txog qhov sib txawv ntawm txoj kevcai thiab Tswv Yexus, nws hais tias txoj kevcai uas Vajtswv sau ntawm ob daim txiag zeb muab rau haiv neeg Yixalayees qhia kom tibneeg paub tibneeg qhov txhaum rau qhov tsis muaj leej twg yuav coj tau txhua nqi hauv txoj kevcai ntawd. Nimno Vajtswv muab Vajtswv tus tub uas yog Tswv Yexus, muaj roj ntsha, muaj nqaij tawv li peb nws yog txoj koob hmoov thiab nws coj tau txhua nqi hauv txoj kevcai ntawd (Mathais 5:17) kom peb tau txais kev cawm dim thaum peb ntseeg Nws thiab tau txais koob hmoov nplua mias rau qhov Tswv Yexus yog lub hauv paus koob hmoov (nqi 14).

Lo lus koob hmoov nplua mias no txhais tau hais tias muaj kev zoo siab, qhov koob hmoov ntawd muaj ntxiv tsis tseg tsis tu. Qhov no qhia rau peb paub hais tias Vajtswv txoj koob hmoov muaj nplua mias muab rau peb los ntawm qhov uas peb nrog nws muaj kev sib raug zoo thiab kawm nws Txojlus kom paub Tswv Yexus heev ntxiv. Yog vim li no ntawm nqi 18 thiaj qhia hais tias, yeej tsis tau muaj leej twg pom Vajtswv ib zaug li vim tias peb sawvdaws puav leej yog tibneeg “txhaum thiab tu ncua Vajtswv lub tshwjchim lawm”, peb tsuas pom tau Vajtswv thiab paub nws dhau ntawm Tswv Yexus xwb. Yog li ntawd, thaum peb yim huab kawm paub Tswv Yexus ces peb yuav paub Vajtswv heev ntxiv thiaj li yuav txais tau koob hmoov nplua mias hauv peb lub neej.

Kawm tus Tswv Txojlus txhua hnub, nrog Nws sib raug zoo txhua hnub, ua raws li Nws Txojlus txhua hnub yog tus yaum sij pab kom peb txais tau koob hmoov nplua mias ntawm Tswv Yexus. Koj twb thiab tabtom ua qhov no li cas?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug rau qhov koj twb cawm me yau dim, pub koob hmoov nplua mias rau me yau. Thov koj pab kom me yau muaj txoj kev sib raug zoo nrog koj, mloog koj txojlus uas nyob hauv phau Vajluskub kom koj txoj koob hmoov ntws los hauv me yau lub neej tsis tau tsis tseg.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top