Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/05/2019

Yauhas 1:14
Txojlus Los Yug Ua Neeg

“Txojlus ntawd tau los yug ua neeg, Nws puv npo txojkev hlub, Nws yog qhov tseeb thiab Nws nrog peb nyob. Peb pom Nws lub tshwjchim ci ntsa iab: Leej Txiv pub lub tshwjchim ntawd rau Nws, rau qhov Nws yog Leej Txiv tib leeg tub” (nqi 14).

Nqi lus nug xav: Txojlus los yug ua neeg txhais li cas? Tswv Yexus ua tibneeg muaj yam dabtsi sib txawv thiab sib thooj peb? Lo lus “Tib Leeg Tub” muaj ntsiab lus li cas? Yuav li cas koj thiaj pom Tswv Yexus lub hwjchim?

Tej zaj lus dab neeg pheej hais tias muaj ib tus poj saub tshwmsim los ua neeg thov khawv sim tibneeg lub siab. Nyob rau hauv zaj lus dab neeg ntawd, tus poj saub los ua txuj zoo li ib tus neeg txomnyem, tsis muaj ris tsho zoo hnav, tshaib tshaib nqhis nqhis tiamsis qhov tseeb tiag mas nws yog poj saub uas tsis tshaib tsis nqhis. Txojlus tsis zoo li ntawd. Tim thawj Yauhas qhia rau peb hais tias Txojlus los yug ua neeg, Tswv Yexus los yug ua tibneeg tiag thiab nrog tibneeg nyob. Txojlus yog Vajtswv tus uas yeej ib txwm muaj nyob thaum tsis tau tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb los lawm. Tiamsis thaum txog sijhawm lawm ces Nws los yug ua tibneeg muaj nqaij tawv, roj ntsha ib yam li peb. Tiamsis qhov uas Nws txawv peb mas yog li no: Nws yog tibneeg thiab Nws yog Vajtswv (nws yog tibneeg 100% thiab yog Vajtswv 100%), yog li no Tim thawj Paulus thiaj hais tias Tswv Yexus lub tshwjchim ci ntsa iab; Leej Txiv pub lub tshwjchim ntawd rau nws, vim tias nws yog Vajtswv Tib Leeg Tub. Lo lus “Tib Leeg Tub” qhia rau peb paub hais tias Tswv Yexus tib leeg xwb yog tus uas los yug ua tibneeg thiab nws tib leeg xwb muaj Vajtswv tus moj yam, nws nrog Vajtswv nyob thiab nws yog Vajtswv. Cawmseej Tswv Yexus yog Txojlus, yog Vajtswv yug los ua neeg nyob hauv lub ntiajteb no. Raws li tibneeg tiam thaum ub los txog niajhnub nimno mas luag xav tsis txog qhov uas Vajtswv yuav los yug ua neeg, Vajtswv tus muaj hwjchim yuav los yug ua tus neeg tsis muaj hwjchim, Tus Vajtswv uas yog ntsujplig tsim ib puas tsav yam los yug ua neeg kom peb qhov muag pom tau kov tau. Neeg ntiajteb xav hais tias Vajtswv tus loj tus siab, muaj hwjchim yuav tsis ua li no ib zaug li.

Txojlus yog Vajtswv, Nws yog tus dawbhuv kawg nkaus yog muab piv mas tibneeg txhaum zoo li peb no yuav piv tsis tau nrog nws li, tiamsis nws txaus siab los yug ua neeg muaj roj ntsha, nqaij tawv li tibneeg, nrog tibneeg nyob. Txojlus ntawd siab tshaj tibneeg tiag tiamsis kuj ze tibneeg kawg thiab. Yog li ntawd, txhob muaj leej twg xav hais tias Nws nyob quas deb peb heev txog qib uas peb nrog tsis tau Nws muaj kev sib raug zoo; thiab txhob muaj leej twg lam ua saib tsis tau qhov uas Nws nyob hauv tibneeg lub siab. Nco ntsoov hais tias tsuas yog cov uas ntseeg thiab txais yuav Nws ua lawv tus Tswv Cawmseej lawm thiaj pom Nws lub tshwjchim ci ntsa iab uas Leej Txiv pub rau Nws.

“Txojlus ntawd tau los yug ua neeg” muaj qab hau dabtsi rau koj? Koj twb thiab tabtom ua lub neej tshaj tawm txog “Txojlus ntawd tau los yug ua neeg” li cas?

Tus Tswv Yexus, Koj yog Txojlus uas tau los yug ua neeg tuag theej me yau lub txhoj. Thov koj pab kom me yau ua lub neej paub nco koj tshav ntuj thiab tshaj tawm koj Txojmoo Zoo rau coob leej tau hnov.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top