Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/05/2019

Yauhas 1:10-13
Muaj Cai Los Ua Vajtswv Cov Menyuam

“Txawm yog li ntawd los cov neeg uas lees yuav Nws thiab ntseeg Nws, Nws pub lawv muaj cai los ua Vajtswv cov menyuam” (nqi 12).

Nqi lus nug xav: Hauv nqi 10 thiab 11, Tim thawj Yauhas xav tsis thoob txog qhov twg? Feem twg tus Tswv twb ua rau peb thiab feem uas peb yuav tau ua yog dabtsi kom peb tau yug dua tshiab thiab muaj cai los ua Vajtswv cov menyuam? Koj xav li cas thaum muaj neeg hais tias koj yeej ib txwm ntseeg Yexus thaum tseem nyob hauv leej niam plag los lawm?

Thaum Yauhas Npatitus ua tim khawv txog Txojlus uas yog Qhov Kaj, lub sijhawm ntawd cov neeg Yudais tseem nyob hauv qhov tsaus ntuj, lawv tsis paub Tswv Yexus. Qhov uas Yauhas xav tsis thoob mas yog qhov uas tus Tswv Yug los ua neeg cawm tibneeg ntiajteb tiamsis neeg ntiajteb tsis paub Nws (nqi 10); Nws kuj “los rau hauv Nws lub tebchaws” uas yog tebchaws Yudais tiamsis Nws haiv neeg tsis lees yuav Nws (nqi 11). Yauhas qhia ntxiv hais tias, tsis yog tus Tswv haiv neeg tsis lees yuav Nws ces Nws txawm yuav tsis ua kom tiav Vajtswv txojkev npaj cawm tibneeg ntiajteb. Tiamsis yog leej twg txaus siab lees txais yuav Tswv Yexus ces tus ntawd yuav muaj cai los ua Vajtswv cov menyuam.

Qhov uas yuav tau los ua Vajtswv cov menyuam mas yuav tsum tau yug dua tshiab los ntawm Vajtswv. Vim Vajtswv yog Ntsujplig, Nws tsis muaj nqaij tawv li noob neej yog li ntawd yuav nrog Vajtswv ua txiv tub yuav tsum yug dua tshiab ntawm sab ntsujplig. Thaum Tim thawj Yauhas hais tias “Cov neeg uas lees yuav Nws thiab ntseeg Nws…” los lus “cov neeg” tsis yog hais txog haiv neeg Yudais xwb tiamsis yog hais txog txhua tus tibneeg hauv ntiajteb no tsis hais haiv neeg Yudais los yog lwm haiv neeg huv tibsis rau qhov Tswv Yexus los yog los cawm noob neej ntiajteb tsis yog los cawm Nws haiv neeg xwb.

Cov neeg Yudais txaus siab heev rau qhov uas lawv yog Anplahas cov xeeb ntxwv, lawv tsuas yog Anplahas cov xeeb ntxwv rau qhov lawv yug los ntawm tibneeg roj ntsha tiamsis tus uas yog Vajtswv cov menyuam yuav tsum yug los ntawm sab ntsujplig. Tus Tswv qhib kev rau tibneeg tiamsis tibneeg tsuas tau cai los ua Vajtswv cov menyuam thaum tibneeg los ntseeg Tswv Yexus uas yog Txojlus los hauv ntiajteb no ci pom kev rau tibneeg sab ntsujplig. Tsuas muaj tib txojkev ntawd nkaus xwb.

Tej uas peb uas xws li mus pehawm txhua athiv, hais tias yus yog ib tus ntseeg Yexus, fij nyiaj lossis tuav ib lub meej mom hauv Pawg Ntseeg yuav muab tsis tau txoj cai rau peb los ua Vajtswv cov menyuam. Tsuas yog ntseeg thiab txais yuav Tswv Yexus ua peb tus Tswv Cawmseej xwb peb thiaj muaj cai los ua Vajtswv cov menyuam thiab tomqab ntawd peb mam li ua tej uas hais tag saud.

Koj puas tau ruaj siab lawm hais tias koj twb tau ua Vajtswv ib tus menyuam lawm? Vim li cas?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug uas koj pub me yau muaj cai los ua Vajtswv ib tus menyuam. Thov koj pab kom me yau kub siab lug mus qhia koj lub npe rau lwm tus kom lawv tau los ua koj cov menyuam ib yam li me yau.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top