Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/05/2019

Yauhas 14:15-21
Tus Uas Nrog Peb Nyob Mus Ibtxhis

“Kuv yuav thov Leej Txiv, thiab nws yuav txib dua ib tug Pab los, tus ntawd yuav nrog nej nyob mus ibtxhis. Nws yog Vaj Ntsujplig, nws yuav qhia Vajtswv zaj uas yog qhov tseeb rau nej. Neeg ntiajeb tsis lees yuav nws, rau qhov lawv tsis pom nws lossis tsis paub nws. Tiamsis nej paub nws rau qhov nws nrog nej nyob thiab nws yuav nyob hauv nej lub siab” (nqi 16,17).

Nqi lus nug xav: Ua ntej yuav mus saum ntuj ceeb tsheej cuag Leej Txiv, Tswv Yexus txhawb cov thwjtim lub zog li cas? Tswv Yexus twb mus saum ntuj lawm, yog li ntawd nws yuav ua cas nrog nraim peb nyob? Koj lub neej pom tus Tswv nrog koj nyob li cas?

Tswv Yexus paub hais tias twb yuav txog lub sijhawm Nws yuav rov qab mus saum ntuj ceeb tsheej Nws thiaj txhawb cov thwjtim lub zog hais tias txawm tias Nws mus lawm los Nws yuav nrog nraim lawv nyob. Yuav ua cas nrog cov thwjtim nyob tau? Vajtswv yuav txib Vaj Ntsujplig los nrog cov thwjtim nyob mus ibtxhis, Nws yog tus Pab, tus qhia Qhov Tseeb rau cov ntseeg (nqi 16).

Tswv Yexus twb cog lus rau peb hais tias Nws yuav nrog nraim peb nyob mus txog thaum lub ntiajte no kawg (Mathais 28:20); Tim thawj Paulus paub zoo txog qhov uas Tswv Yexus nrog nraim nws nyob (Kalatias 2:20). Tiamsis ntawm no Tswv Yexus hais tias Vaj Ntsujplig yuav nrog cov thwjtim nyob thiab yuav nyob hauv lawv mus ibtxhis. Yog li ntawd, leej twg yog tus yuav nrog peb nyob mus ibtxhis? Qhov tseeb tiag mas tomqab uas Tswv Yexus rov mus saum ntuj lawm, Nws lub cev muaj roj ntsha tsis nrog peb nyob lawm, tiamsis Nws tseem nrog nraim cov ntseeg nyob dhau ntawm Vaj Ntsujplig. Ntawm cov ntseeg mus rau Tswv Yexus thiab Vaj Ntsujplig muaj qhov kev sib txuas tau zoo heev, muab los hais mas nws zoo li no: Thaum peb txais yuav Tswv Yexus lawm ces peb dhau los ua tus Tswv lub cev, txhais tau hais tias peb nyob hauv Tswv Yexus lawm thiab Vaj Ntsujplig los nyob hauv peb lub cev yog nws qhov chaw nyob thiab yog nws lub tuamtsev (1 Kaulithaus 6:19).

Zoo kawg li puas yog? Qhov teeb meem mas saib peb puas zoo siab qhib qhov rooj siab caw Tswv Yexus nyob hauv peb xwb, lossis peb niaj athiv mus pehawm tom tuamtsev tiamsis peb lub qhov rooj siab tseem kaw ntom nti cia? Hnub no, yog lub koob tsheej nco txog Vaj Ntsujplig nqis los, thov caw sawvdaws tig los tshawb xyuas yus tus kheej saib Tswv Yexus thiab Vaj Ntsujplig kav peb lub neej npaum twg? Nco ntsoov hais tias peb cov uas ntseeg tabtom nyob hauv Tswv Yexus thiab Vaj Ntsujplig tabtom nyob hauv peb. Yuav tsum cia nws kav tagnrho peb lub neej.

Vaj Ntsujplig nrog nraim koj nyob mus ibtxhis, tiamsis koj tabtom cia nws tswj koj lub neej pistsawg feem pua? Koj cog lus li cas rau lub caij ua koob tsheej nco txog Vaj Ntsujplig nqis los no?

Ua Tswv Yexus tsaug uas koj tsis cia me yau nyob ua ntsuag, Koj twb txib Vaj Ntsujplig los nrog me yau nyob thiab yuav nyob mus ibtxhis. Thov koj pab kom me yau mloog koj lus tag siab tag ntsws kom me yau puv npho Vaj Ntsujplig.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top