Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/05/2019

Yauhas 1:5-9
Tus Neeg Ua Tim Khawv Txog Qhov Kaj

“Vajtswv txib ib tus txiv neej uas yog nws tus tubtxib hu uas Yauhas los qhia rau neeg sawvdaws txog qhov kaj kom txhua tus tau hnov Txojlus ntawd thiaj los ntseeg” (nqi 6,7).

Nqi lus nug xav: Yauhas Npatitus yog leej twg? Nws ua yam haujlwm dabtsi thiab lub homphiaj nws yam haujlwm ntawd yog dabtsi? Qhov kaj uas Yauhas Npatitus ua timkhawv yog hais txog leej twg? Qhov kaj ua li cas rau qhov tsaus? Thaum koj paub hais tias koj muaj Tswv Yexus uas yog qhov kaj hauv koj lub neej lawm koj muaj homphiaj dabtsi rau koj lub neej?

Tim thawj Yauhas qhia hais tias Txojlus yog tus tsim ib puas tsav yam, yog lub paus txojsia, yog qhov kaj ci rau tibneeg sab ntsujplig pom kev; nws qhia ntxiv hauv nqi 5 hais tias qhov kaj ci rau qhov tsaus, qhov tsaus laum tsis tau qhov kaj kom tsaus. Qhov kaj uas Yauhas hais txog no peb totaub hais tias yog hais txog Cawmseej Tswv Yexus. Vajtswv txib Yauhas Npatitus los ua tim khawv txog qhov kaj thiab hais khov kho tias Tswv Yexus yog qhov kaj tiag yuav los hauv ntiajteb no ci pom kev rau txhua leej txhua tus. Tus Yauhas Npatitus no tsis yog tus Tim thawj Yauhas uas sau phau Txojmoo Zoo Yauhas tiamsis nws yog tus Yauhas uas muab neeg ua kev cai raus dej (nyeem Malakaus 1:1-13).

Yauhas Npatitus yog Vajtswv ib tubtxib uas Vajtswv txib los ua timkhawv txog qhov kaj uas yog Tswv Yexus, thiab lub homphiaj qhia txog qhov kaj kom sawvdaws los ntseeg Tswv Yexus uas yog khov kaj tiag. Yauhas Npatitus tsis ua timkhawv txog nws tus kheej tiamsis nws ua timkhawv txog yam uas Vajtswv kom nws hais rau qhov Vajtswv txib kom nws los ua tes haujlwm ntawd. Nws cov lus qhia meej hais tias Tswv Yexus yog qhov kaj ci rau neeg ntiajteb uas nyob rau hauv qhov tsaus ntuj. Thaum Tswv Yexus ua haujlwm, muaj ntau zaug nws hais tias nws yog qhov kaj “Kuv yog qhov kaj rau neeg ntiajteb. Tus uas raws kuv qab yuav tsis taug txojkev uas tsaus ntuj nti, tiamsis nws yuav tau lub neej tshav ntuj nrig” (Yauhas 8:12). “Thaum kuv tseem nyob hauv ntiajteb no, kuv yog qhov kaj rau neeg ntiajteb pom kev” (Yauhas 9:5). “Kuv los uas qhov kaj rau neeg ntiajteb pom kev; txhua tus uas ntseeg kuv yuav tsis nyob hauv qhov tsaus ntuj lawm” (Yauhas 12:46). Twb yog vim li ntawd, Tim thawj Yauhas thiaj li hais mus hais los txog qhov kaj thiab Yauhas Npatitus los kuj ua timkhawv txog qhov kaj tib yam nkaus thiab.

Qhov kaj ci rau sawvdaws pom txhua yam, laum qhov tsaus. Tswv Yexus los hauv ntiajteb no, nws qhia rau sawvdaws nyias pom nyias tej kev txhaum kom tso kev txhaum tig los ntseeg nws, kom lub siab uas tsaus ntujnti no kaj nrig tuaj thiab muaj tus Tswv uas qhov kaj nyob rau hauv lub siab. Ua tus Tswv tsaug, thaum peb nyob hauv tus Tswv lawm, peb thiaj muaj qhov kaj uas los saum ntuj los mus ua tes haujlwm uas Yauhas Npatitus ua uas yog ua ntsev lag neeg ntiajteb, ua lub teeb ci pom kev rau neeg ntiajteb los txais yuav Tswv Yexus.

Lub neej uas tsis muaj Tswv Yexus yog lub neej nyob rau hauv qhov tsaus ntuj, koj yuav ua dabtsi pab kom coob leej ntau tus tawm hauv qhov tsaus ntuj los?

Tus Tswv, thov koj siv me yau ua koj tus tubtxib ua timkhawv rau koj, coj qho kaj mus ci rau qhov tsaus kom coob leej tau los nyob hauv qhov kaj uas yog lub hauv paus txojsia.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyo: Levis Kevcai 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top