Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 22/05/2019

Yauhas 1:1-4
Txoj Lus

“Thaum tsis tau tsim lub ntiajteb, Txojlus yeej muaj nyob lawm; Txojlus ntawd ibtxwm nrog Vajtswv nyob, thiab Txojlus ntawd yog Vajtswv” (Nqi 1).

Nqi lus nug xav: Txojlus yog dabtsi? Txojlus yog leej twg? Tim thawj Yauhas qhia hais tias Txojlus yog tus zoo li cas? Nyob hauv Tswv Yexus koj yuav tau yam dabtsi?

Phau Yauhas no txawv peb phau Txojmoo Zoo uas yog phau Mathais, Malakaus thiab Lukas tsuas sau xa mus rau ib haiv neeg twg xwb (Phau Mathais xa rau cov neeg Yudais, Malakaus xa rau cov neeg Loos thiab Lukas xa rau cov neeg Kilis) tiamsis phau Yauhas yog sau xa rau txhua tus nyob thoob qab ntuj.

Yauhas yog Tswv Yexus ib tus Tim thawj, yog li ntawd nws sau txhua yam txog Tswv Yexus lub neej meej kawg. Feem lus qhib hauv phau Txojmoo Zoo no, Tim thawj Yauhas nthuav tawm txog Txojlus. Raws li lus Kilis mas lo lus Txojlus sau li no: Logos. Raws li cov neeg Henplais mas lo lus “logos” txhais hais tias lub zog loj thiab yog qhov uas tsim thiab tswj lub ntuj thiab lub ntiajteb; Raws li lus Kilis, lo lus “logos” txhais hais tias txojlus qhia tawm yam uas tibneeg lub siab xav. Lo lus “logos” hauv Vajluskub no txhais hais tias Txojlus qhia tawm Vajtswv txojkev npaj lossis Vajtswv lub zeem muag rau tibneeg ntiajteb. Tim Thawj Yauhas siv lo lus “Logos” hais txog Tswv Yexus (Yauhas 1:14). Nws hais tias Tswv Yexus yog tus:

Thaum tsis tau tsim ntuj tsim teb Nws yeej muaj nyob lawm, Nws ib txwm nrog Vajtswv nyob thiab nws yog Vajtswv, qhov no Tim thawj Yauhas tabtom hais txog Vajtswv Vaj Peb Leeg, Tswv Yexus yog Vaj Leej Ob ntawm Vajtswv thiab nws kuj yog Vajtswv thiab. Nqi 3 qhia rau peb paub hais tias Tswv Yexus yog tus tsim ib puas tsav yam, tsis muaj ib yam twg uas tsis yog nws tsim li. Thiab Nws yog lub hauv paus txojsia, txojsia ntawd ci pom kev rau neeg ntiajteb (nqi 4). Raws li cov neeg Yudais mas yog hais tias “Txojlus yog Vajtswv” mas yog hais saib tsis taus Vajtswv. Tiamsis raws li cov neeg Kilis mas yog hais tias “Txojlus ntawd tau los yug ua neeg” mas yog ib yam uas hais tsis muaj tseeb li. Tiamsis Tim thawj Yauhas qhia rau sawvdaws paub hais tias Txojlus ntawd yog Tswv Yexus Txojmoo Zoo.

Tswv Yexus tsis zoo li cov xibhwb uas rhawv muaj tej yam kev ntseeg nyob hauv ntiajteb no, cov xibhwb uas rhawv muaj cov kev ntseeg ntawd lawv yog neeg xwb thiab lawv twb tuag lawm. Tiamsis Tswv Yexus yog Txojlus, yog tus tsim ib puas tsav yam. Yog peb ntseeg Tswv Yexus ces kuj yog peb ntseeg Vajtswv tus uas tsim ib puas tsav yam, yog lub hauv paus txojsia ci pom kev rau peb sab ntsujplig. Nyob hauv Tswv Yexus yuav tau txojsia nyob mus ibtxhis, thiab peb sab ntsujplig lub qhov muag yuav pom kev. Cia li nyob twj ywm hauv Tswv Yexus kom peb muaj txojsia thiab muaj lub neej npluamias.

Koj qhia Tswv Yexus rau cov uas tsis tau ntseeg li cas?

Tus Tswv Yexus, Koj yog Txojlus, yog tus uas tsim ib puas tsav yam, Koj yog lub hauv puas txojsia, yog qhov kaj ci pom kev rau me yau sab ntsujplig. Thov koj pab kom me yau ntseeg Koj ruaj khov kho thiab qhia Koj rau coob leej ntau tus tau hnov txog Koj kom lawv los ntseeg Koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top