Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/05/2019

2 Timautes 4:16-22
Tus Uas Txhawb Zog

“Tiamsis Vajtswv nrog nraim kuv thiab nws txhawb kuv lub zog mus qhia Vajtswv Txojlus rau lwm haiv neeg. Vajtswv pab kub dim kev tuag ib yam li dim hauv tsov ntxhuav lub qhov ncauj los” (Nqi 17).

Nqi lus nug xav: Thawj zaug uas luag coj Tim thawj Paulus mus hais hauv tsev tu plaub ntug leej twg yog tus pab thiab txhawb Paulus lub zog thaum sawvdaws tso nws tseg tag lawm? Yog vim li cas Vajtswv pab Paulus? Yog vim li cas Tim thawj Paulus ua Vajtswv tsaug?

Cov lus xaus hauv tsab ntawv 2 Timautes, Tim thawj Paulus hais qhia ntxiv rau nws tus tub ntawm sab ntsujplig uas yog Xibhwb Timautes txog nws tej kev zoo siab thiab kev nyuaj siab thaum ua tus Tswv haujlwm. Nws hais tias thaum nws mus qhia Moo Zoo raug tsim txom thiab thawj zaug uas luag coj nws mus hais rau hauv tsev tu plaub ntug ces sawvdaws tso nws tseg tas vim ntshai nyob tsam raug ib yam li nws. Txawm li ntawd los nws zoo siab heev vim txawm tibneeg tso nws tseg tag los tus Tswv tsis tso nws tseg, tus Tswv pab thiab pub dag zog rau nws. Ib yog tus Tswv tau cog lus ua ntej nws mus saum ntuj: “thiab kuv yuav nrog nraim nej mus txog hnub uas lub ntiajteb no kawg” (Mathais 28:20). Tim thawj Paulus hais tias tus Tswv txhawb nws lub zog kom nws mus tshaj tawm Txojmoo Zoo coob leej ntau tus tau hnov thiab los ntseeg. Nws xav qhia rau Timautes thiab peb cov nyob rau niajhnub nimno hais tias nws lub homphiaj ua neej nyob yog qhia tus Tswv Txojmoo zoo, tsis yog niajhnub tsuas xav txog tej qhov txhia chaw nyob ib pliag hauv ntiajteb no xwb (nqi 17).

Txawm tias tes haujlwm qhia Moo Zoo ntsib ntau yam kev sim siab, tawm tsam los nws ua siab ntev “khiav kawg lub zog” rau qhov nws ntseeg hais tias tus Tswv twb txhawb nws lub zog kom nws tawm mus qhia Txojmoo Zoo ces Tus Tswv yeej yuav cawm nws dim thiab coj nws mus txog saum ntuj ceeb tsheej (nqi 18a).

Tim thawj Paulus paub hais tias tsuas yog tus Tswv pab nws thiaj “khiav mus txog qhov kawg”. Txawm yog nws tabtom nyob hauv tsev loj cuj thiab paub hais tias txojsia yuav nyob tsis ntev los nws tseem muaj kev cia siab rau tus Tswv, nws paub hais tias tus Tswv tabtom npaj lub kaus mom kub tseg cia rau nws, tus Tswv yuav txhawb nws lub zog thaum nws qaug zog; yog li ntawd nws thiaj thov tus Tswv hais tias: Thov kom Vajtswv tau koob meej mus ibtxhis li! Amees” (nqi 18b). Thaum kawg, Tim thawj Paulus kuj hais txog qee tus uas muaj lub siab kub lug ua Vajtswv haujlwm ib yam li nws, lawv cov no kuj qee tus hais lus noj qab nyob zoo rau Xibhwb Timautes thiab.

Cov lus xaus hauv tsab ntawv 2 Timautes no tsis tab yog cov lus hais rau Timautes ib yam li leej txiv hais rau leej tub xwb, nws kuj yog cov lus txhawb zog rau Xibhwb Timautes kom nws muab siab rau ua Vajtswv tes haujlwm txawm hais tias yuav raug kev sim siab los txhob tso tes haujlwm ntawd tseg.

Yog peb cia siab rau tibneeg tej zaug luag yuav tso peb tseg tiamsis yog peb cia siab ntsoov rau Vajtswv peb yuav tsis tag kev cia siab ib zaug li. Koj yuav ua li cas cia siab rau Vajtswv? Tus Tswv txhawb koj zog kom koj ua dabtsi?

Tus Tswv, ua koj tsaug rau qhov koj yeej nrog nraim me yau tsis hais thaum tau zoo lossis txomnyem thiab koj pub me yaus muaj peev xwm mus qhia koj Txojmoo Zoo rau lwm tus. Thov koj pab kom me yau cia siab ntsoov rau koj txhua lub sijhawm es txhob yog cia siab rau tibneeg.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top