Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/05/2019

2 Timautes 4:9-15
Sib Hlub Sib Pab

“Thaum koj tuaj, thov koj pab nqa kuv lub tsho ntev uas kuv muab tso rau hauv Kalepus tsev pem lub nroog Tau-as thiab nqa kuv cov ntawv tuaj rau kuv, tshwj xeeb yog nqa cov uas sau rau hauv tej tawv” (nqi 13).

Nqi lus nug xav: Tim thawj Paulus qhia nws tej kev nyuaj siab thiab kev zoo siab twg ntawm nws lub neej ua Vajtswv haujlwm rau Xibhwb Timautes? Nws hais qhia tej kev cheem tsum twg rau nws tus tub ntawm sab ntsujplig paub thiab pab? Qhov no qhia rau peb pom hais tias kev sib hlub sib pab ntawm kev ua Vajtswv haujlwm tseem ceeb npaum li cas? Koj tabtom hlub thiab pab leej twg nyob rau hauv Pawg Ntseeg?

Tim thawj Paulus raug kaw hauv tsev loj cuj tim lub nroog Loos. Cov lus xaus ntawm nws tsab ntawv, nws hais txog ntau tus neeg. Muaj ob tus neeg ua rau nws chim, thawj tus yog Demas, vim ntshaw tej qhov txhia chaw hauv ntiajteb no nws thiaj li tso Paulus tseg lawm, txawm tias yav dhau los lawm nkawd ua tib txoj haujlwm (Filemoos 24).

Tus thib ob yog Alexades uas yog ib tus kws hlau tau ua phem rau Paulus. Tus neeg no phem txog qib uas Paulus ntuas Timautes hais tias yuav tsum ceeb faj rau qhov nws tawm tsam tus Tswv Txojlus kawg nkaus li. Txawm li ntawd los Paulus tseem tshuav coob leej ntau tus tseem muab siab npuab tus Tswv thiab koom nrog Paulus ua tib tes haujlwm xws li Kelexes, Titus, Tiskhikus, Malakaus, Kalepus; lawv cov no tseem maj mus ua Vajtswv haujlwm lawm. Tsuas tshuav Lukas uas yog ib tus kws tshuaj thiaj nrog Paulus nyob xwb.

Lub sijhawm zoo li no, Tim thawj Paulus thiaj xa ntawv rau Xibhwb Timautes uas yog nws ib tus tub ntawm sab ntsujplig hais tias, cia li npaj tuaj ntsib nws sai li sai tau thiab coj Malakaus nrog nws tuaj thiab rau qhov Malakaus muaj nqis heev rau nws kev ua Vajtswv haujlwm. Thaum kawg nws kom Xibhwb Timautes nqa nws lub tsho ntev, tej ntaub ntawv thiab tshwj xeeb yog cov ntawv uas sau rau hauv tej tawv tsiaj. Tim thawj Paulus sau ntawv xa mus rau nws tus thwjtim uas yog ib leej tub ntawm sab ntsujplig nws qhia tej yam cheem tsum rau kev ua Vajtswv haujlwm; tsis tas li ntawd xwb nws tseem qhia nws tej kev nyuaj siab lossis tej kev zoo siab huv tibsi rau Xibhwb Timautes thiab. Nws haiv ntxiv txog tej kev cheem tsum xws li lub tsho, phau ntawv; tej no yog tej yam uas me me tiamsis nws cheem tsum heev rau Paulus. Txawm tias Paulus tau lub meej mom uas yog tus Tswv ib tus tubtxib loj los nws kuj yog ib tus neeg zoo li sawvdaws thiab xwb. Nws kuj cheem tsum muaj phooj ywg los nrog nws sib qhia txog tej kev zoo siab lossis nyuaj siab hauv lub neej ua Vajtswv haujlwm thiab sib hlub sib pab thaum raug kev txomnyem xws li pab nqa lub tsho ntev tau hnav lub caij ntuj no, nqa ntawv tau nyeem thaum muaj sijhawm.

Tus Tswv tsis qhia kom peb ua lub neej tsis nrog lwm tus muaj kev sib raug zoo, nws cia peb nyob hauv lub ntiajteb no kom peb los mus sib hlub sib pab ua haujlwm kom tawg paj txi txiv rau Vajtswv. Tus ua Vajtswv haujlwm yog tibneeg, peb los ib yam nkaus, muab los hais mas leej twg los yeej muaj kev cheem tsum tau hlub tau pab. Yog li ntawd, muaj kev sib raug zoo, sib pab hauv lub neej hauv Vajtswv tes haujlwm yog qhov uas sawvdaws yuav tsum muab saib tseem ceeb.

Hauv koj lub Pawg Ntseeg muaj kev sib hlub sib pab li cas? Muaj yam dabtsi yuav tau kho?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau paub sib hlub sib pab lwm tus kom sawvdaws ua tau koj tes haujlwm zoo dua.

Nyeem Vajlsukub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top