Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/05/2019

2 Vajntxwv 9:14-37
Nqis Tes Ua Kom Tiav Txojkev Ncaj Ncees

“Cov neeg uas tau koob hmoov yog cov uas tsis ua raws li cov neeg siab phem tej lus haub ntxias, thiab tsis xyaum ua raws li cov neeg siab phem tej lus haub ntxias, thiab tsis xyaum ua raws li cov neeg txhaum ua lossis tsis nrog cov neeg uas tsis hwm Vajtswv koom ib lub siab” (Phau Ntawv Nkauj 1:1).

Nqi lus nug xav: Tomqab uas tau hliv roj los ua vajntxwv lawm, Yehus ua dabtsi? Vajntxwv Yaulas, Vajntxwv Ahaxiyas thiab niam vajntxwv Yexenpees txojkev tuag yam txaus ntshai kawg nkaus qhia rau peb pom hais tias Vajtswv txojkev ncaj ncees tau nqis tes ua li cas? Niajhnub nimno, Vajtswv ntuas peb li cas?

Tomqab uas Yehus tau hliv roj ua vajntxwv kav tebchaws Yixalayees lawm, nws coj tub rog mus hauv cheeb tsam Nkile-as uas Vajntxwv Yaulas tabtom kho mob thiab lub sijhawm ntawd Vajntxwv Ahaxiyas kuj tuaj saib nws dab laug thiab. Vajtswv cia nkawd sib sau tuaj nyob ua ke kom ua tib zaug txiav txim ncaj ncees rau nkawd (2 Xwmtxheej Vajntxwv 22:7). Vajtswv siv Yehus txhais tes los tua Yaulas, Yehus xuas nws rab hneev nti tua xib xub mus chob nkaus Vajntxwv Yaulas lub plawv (2 Vajntxwv 9:24), thiab tua vajntxwv Ahaxiyas thaum nws tabtom khiav (nqi 27). Tomqab ntawd Yehus los rau hauv Yexenpees lub loog, Yexenpees paub ua ntej lawm nws thiaj pleev nws lub ntsej muag thiab sawv ntawm qhov rais xauj tuaj hais rau Yehus hais tias “Ximelis”, lub npe “Ximelis” yog hais txog ib tus neeg sawv los tawm tsam vajntxwv kwv lam 50 xyoo ua ntej ntawd (1 Vajntxwv 16:8-20). Yehus nqua hu cov txiv neej nyob hauv Yexenpees lub loog tuaj Yehus tog ces lawm txawm muab Yexenpees pov saum los rau hauv av, thaum Yexenpees tuag lawm txawm muaj dev tuaj dua nws lub cev noj tag muaj raws nraim li Eliyas uas yog Vajtswv ib tus cev lus twb hais ua ntej lawm (1 Vajntxwv 21:33).

Vajntxwv Yaulas thiab Yexenpees tuag yog vim nkawd tau ua txhaum, tej no muaj raws li tus cev lus Eliyas twb hais tseg ua ntej lawm. Vajntxwv Ahaxiyas yog Daviv li xeeb ntxwv, tiamsis yog vim vajntxwv mus pe mlom thiab koom siab nrog Vajntxwv Yaulas uas yog ib tus vajntxwv phem pe dab pe mlom nws thiaj raug tuag nrog nkawd. Zaj no hais txog lawv txojkev tuag uas txaus ntshai kawg, tiamsis qhov uas peb kawm tau ntawm no yog thaum ib tus neeg txhaum tsis kam lees kev txhaum thiab tso tej kev txhaum ntawd tseg ces Vajtswv tej lus ceeb toom yeej yuav muaj tiav xwb, thiab thaum muaj neeg ua kom tiav Vajtswv txojkev ncaj ncees ces kev txhaum yuav raug rhuav tshem huv tibsi. Tus Tswv yeej yuav ceeb toom ua ntej kom peb paub thiab tso kev txhaum tseg, tus Tswv yeej ua siab ntev tos kom peb xeev thiab tig los cuag nws, tiamsis yog txog lub sijhawm lawm es tus neeg txhaum ntawd yeej tsis kam tso kev txhaum tseg thiab ces kawg tuag xwb. Niajhnub nimno, tus Tswv ceeb toom peb dhau ntawm nws Txojlus, cia li tshawb xyuas koj tus kheej txhua lub sijhawm kom koj xeev thiab tig los cuag Vajtswv ua ntej uas lig dhau lawm.

Thaum kawm Vajtswv Txojlus, koj puas pom muaj ib lo lus ceeb toom twg rau koj? Koj ua li cas rau Vajtswv lo lus ceeb toom ntawd?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau ua lub neej raws li koj Txojlus qhia, txhob taug txojkev phem, txhob koom nrog cov neeg siab phem. Thov koj pab kom me yau tshawb xyuas me yau tus kheej txhua lub sijhawm kom me yau tso kev txhaum tseg ua ntej uas lig rau me yau lawm.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top