Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/05/2019

2 Vajntxwv 9:1-13
Muab Kev Ncaj Ncees Rau Lub Tebchaws

“Koj cia li mus muab Ahaj tus tub Yaulas uas yog koj tus vajntxwv tua pov tseg, kuv thiaj pauj tau qhov uas Yexenpees tua kuv cov cev lus thiab cov tubtxib” (nqi 7).

Nqi lus nug xav: Elisas tus tub txib hliv roj rau saum leej twg taubhau? Nws hais li cas? Vim li cas tus Tswv hais li ntawd? Zaj kawm hnub no pab tau koj dabtsi thaum koj ua neej nyob rau lub ntiajteb uas tsis muaj kev ncajncees no?

Qhov Vajluskub no yog hais txog lub tebchaws Yixalayees yav qaum teb, Elisas uas yog Vajtswv ib tus cev lus txib nws tus tub txib mus rau hauv lub nroog Lamaus hauv cheeb tsam Nkile-as nrhiav Yehus thiab hliv roj rau nws ua vajntxwv kav lub tebcaws Yixalayees; cob haujlwm kom Yehus yuav tsum mus tua Vajntxwv Ahaj tsev neeg povtseg, pauj tej uas niam vajntxwv Yexenpees ua rau Vajtswv cov cev lus, Yexenpees lub cev yuav raug dev dua noj. Yehus rov los qhia rau sawvdaws txog tej uas Elisas tus tubtxib hliv roj rau nws ua vajntxwv, sawvdaws yeej zoo siab thiab tsa nws ua vajntxwv.

Keeb kwm qhia hais tias Vajntxwv Ahaj kav lub tebchaws Yixalayees tiamsis txhua yam yog ua raws li niam vajntxwv Yexenpees hais xwb. Yexenpees yog lwm haiv neeg nws thiaj coj Ahaj thiab lub tebchaws mus pe tus mlom Npa-as thiab Atates, nkawd ob niamtxiv puav leej ua phem thiab ua rau lub tebchaws raug kev puas tsuaj loj tshaj txhua tus vajntxwv yav tag los lawm kav (1 Vajntxwv 16:29-33). Yixalayees tso Vajtswv tseg mus pe mlom, tiamsis Vajtswv tsis tso haiv neeg Yixalayees, Nws yeej tseem saib lawv yog Nws haiv neeg (nqi 6), yog li ntawd, yuav tsum muab cov neeg pe mlom Npa-as tua pov tseg lub tebchaws Yixalayees thiaj nyob taus. Cov lus no Eliyas twb hais ua ntej ntau lub xyoo dhau los lawm (1 Vajntxwv 21:21-24), tiamsis Vajntxwv Ahaj thiab niam vajntxwv Yexenpees tsis tso kev txhaum tseg, tseem tsimtxom tus Tswv cov cev lus thiab (nqi 7). Sijhawm txog lawm, tus Tswv txiav txim ncajncees los ntawm qhov uas txib Yehus mus rau txim rau Ahaj tsev neeg thiab Yexenpees rau qhov nkawd coj lub tebchaws mus pe mlom. Vajtswv kuj rau txim rau txhua tus uas pe mlom tsis hais cov ua qhev lossis tsis ua qhev huv tibsi (nqi 9).

Tus Tswv yeej ua haujlwm thaum txog nws lub sijhawm lawm. Muaj ntau zaug peb pom muaj ntau leej phem kawg li, tsimtxom cov neeg zoo, lawv ua txhaum ntau yam tiamsis lawv ua yam twg tau yam ntawd. Cov neeg zoo ces rau quab yuam, muaj tej tus raug tua pov tseg yam tsis yuav cai li. Tiamsis Vajtswv yeej nco ntsoov, yog tias tsis xeev los tso kev txhaum tseg, niajhnub ua txhaum mas txog Vajtswv lub sijhawm, nws yuav txiav txim ncajncees, thaum ntawd yuav tsis muaj leej twg cawm tau li.

Thaum ntseeg hais tias txog Vajtswv lub sijhawm lawm, nws yuav txiav txim ncajncees, koj yuav ua lub neej li cas rau Vajtswv thiab rau lwm tus?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau rau siab ntso kaw koj Txojlus thiab cia siab ntsoov rau koj kom me yau tsis qaug zog thaum me yau pom lub ntiajteb no tsis muaj kev ncaj ncees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top