Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/05/2019

2 Vajntxwv 8:25-29
Koom Siab Nrog Txojkev Phem

“Nej tsis txhob xav yuam kev, yeej tsis muaj ib tug yuav dag tau Vajtswv, txhua tus nyias yuav tau sau raws li tej uas nyias tseb” (Kalatias 6:7).

Nqi lus nug xav: Tomqab uas los ua vajntxwv hloov nws txiv chaw, Vajntxwv Ahaxiyas xaiv txojkev twg? Dhau li ntawd nws tseem ua dabtsi rau lub tebchaws Yixalayees thiab? Thaum kawg ob tus vajntxwv kav tebchaws Yixalayees thiab tebchaws Yudas zoo li cas? Kev txiav txim siab ua ib yam dabtsi thiab koom siab nrog leej twg tseem ceeb li cas rau hauv peb txhua tus lub neej?

Qhov Vajluskub no hais txog Vajntxwv Yehaulas tus tub Ahaxiyas lub neej los ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas. Vajntxwv Ahaxiayas kuj taug nws txiv txojkev thiab ua txhaum rau tus Tswv. Tsis tas li ntawd xwb, vajntxwv tseem koob siab nrog Vajntxwv Yaulas kav tebchaws Yixalayees uas yog nws dab laug mus ua rog rau cov Xilias. Thaum mus tua rog ua rau tus vajntxwv kav Yixalayees raug mob luag thiaj coj nws los kho mob rau hauv lub nroog Yexelees, Vajntxwv Ahaxiyas mus tim lub nroog Yexelees xyuas nws dab laug Yaulas ua vajntxwv kav tebchaws Yixalyees. Qhov uas ob tus vajntxwv no sib ntsib hauv lub nroog Yexelees yog Vajtswv pom zoo (2 Xwmtxheej Vajntxwv 22:7). Vajntxwv Ahaj thiab Yaulas puav leej xaiv txojkev phem taug, ua txhaum tus Tswv txojkev cai, tsis kam lees kev txhaum ua rau nws tej xeeb ntxwv kuj taug nws txojkev thiab, yog ib yam uas txaus ntshai heev. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li cia nkawd tuaj sib ntsib hauv lub nroog Yexelees kom Yehus yooj yim tua nkawd raws li Vajtswv teem tseg lawm (nyeem 2 Vajntxwv 9:14-29).

Vajntxwv Ahaxiyas tsis yog taug nws txiv thiab yawm txiv txojkev phem xwb nws tseem koom siab nrog tus neeg ua phem uas yog nws dab laug thiab. Thaum ib tus neeg twg taug mus rau txojkev phem lawm mas nws muaj ntsis xav rub lwm tus nrog nws taug txojkev phem ntawd thiab. Thaum ib tus neeg tsis muab Vajtswv Txojlus los ua chaw txawb rau yus lub neej mas kuj yooj yim raug ntxeev ntxias mus nrog lwm tus ua phem ib yam nkaus. Ob tus neeg no qhov nujnqis ib yam nkaus yuav hais tsis tau tias leej twg qhov sib lossis hnyav dua. Tus neeg uas taug txojkev phem thiab tus uas txhawb lwm tus ua phem puav leej raug txim hnyav ib yam nkaus uas yog kev tuag, rau qhov puav leej yog nkawd txiav txim siab ua yam ntawd xwb.

Lub neej raws tus Tswv qab, peb yuav tsum xyuam xim thaum peb txiav txim siab ib yam dabtsi, thiab ua tib zoo xav thaum peb txhawb lwm tus, mus raws lwm tus, rau qhov “… yeej tsis muaj ib tug yuav dag tau Vajtswv, txhua tus nyias yuav tau sau raws li tej uas nyias tseb. Tus uas tseb tej uas neeg lub siab nyiam, tus ntawd yeej yuav tau sau kev ploj kev tuag raws li tej uas nws tseb. Tiamsis tus uas tseb tej uas Vaj Ntsujplig lub siab nyiam, tus ntawd yuav tau sau tej uas Vaj Ntsujplig lub siab nyiam” (Kalatias 6:7-8).

Koj tabtom koom siab nrog leej twg hauv koj tes haujlwm nrhiav noj nrhiav haus lossis Vajtswv tes haujlwm? Zaj kawm no ntuas koj yam dabtsi?

Tus Tswv, thov koj qhia kom me yau paub yuav taug txojkev twg, yuav ua yam haujlwm twg thiab yam uas me yau yuav tau xaiv. Thov koj pab kom me yau taug koj txojkev tag me yau sim neej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top