Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/05/2019

2 Vaj Ntxwv 8:16-24
Txojkev Tuag

“Yehaulas tus pojniam yog Ahaj tus ntxhais, Yehaulas ua lub neej raws li Ahaj tsev neeg; nws ua kev phem kev qias ib yam li cov neeg Yixalayees tej vajntxwv. Nws ua txhaum rau tus Tswv” (nqi 18).

Nqi lus nug xav: Vim li cas Vajntxwv Yehaulas xaiv txojkev uas Vajntxwv Ahaj taug? Yehaulas tej kev txhaum puas yuav liam txim tau rau nws tus pojniam thiab niam tais nkawd? Vim li cas? Yuav ua li cas koj thiaj zam dhau txojkev tuag?

Thaum Yehaulas los ua vajntxwv hloov nws txiv chaw kav lub tebchaws Yudas nws twb muaj 31 xyoo lawm, nws yeej loj hlob txaus txiav txim siab txhua yam hauv nws lub neej lawm. Txawm li ntawd los Vajntxwv Yehaulas txiav txim siab taug cov Yixalayees tus Vajntxwv Ahaj uas phem kawg nkaus txojkev. Vajtswv yeej ua raws nraim li tej lus uas Nws cog tseg rau Vajntxwv Daviv tiamsis yog vim li cas, Vajntxwv Yehaulas ho txiav txim siab tau yuam kev li ntawd? (nqi 19)? Vajluskub qhia hais tias yog vim nws yuav Athalis uas yog Vajntxwv Ahaj tus ntxhais. Qhov no qhia rau peb paub tseeb hais tias kev txijnkawm yog ib qhov tseem ceeb kawg nkaus rau cov ntseeg lub neej. Athalis niam yog Yexanpees uas yog lwm haiv neeg, nws yog ib tus pojniam phem kawg nkaus li. Yehaulas tus pojniam thiab nws niam tais yog ob tus uas coj nws taug txojkev phem ib yam li nkawd. Tiamsis Vajntxwv Yehaulas thiaj yog tus txiav txim siab tau. Thaum kawg qhov uas nws taug txojkev phem ntawd ua rau lub tebchaws muaj kev tsov rog nrog lwm lub tebchaws, pej xeem raug kev txomnyem mus txog hnub uas vajntxwv tuag.

Vajntxwv Yehaulas sawv nruab nrab ntawm ob txojkev, ib txoj yog txojkev ntawm Vajtswv lo lus cog tseg rau Vajntxwv Daviv, Yehaulas yog Daviv xeeb ntxwv raug xaiv los ua vajntxwv rau tebchaws Yudas; ib txoj ntxiv yog txojkev ua phem ib yam li Vajntxwv Ahaj thiab niam vajntxwv Yexanpees. Tiamsis Vajntxwv Yelauhas cia li xaiv Vajntxwv Ahaj txojkev. Vajntxwv Yelauhas lossis peb cov uas nyob rau niajhnub nimno los yog ib yam khaus, thaum poob kev txhaum lawm peb yuav liam txim tsis tau rau kev ntxeev ntxias rau qhov kev ntxeev ntxias thiab kev phem yeej nyob puag ncig lossis nyob nraum zoov tos tsawv yuav tom peb lossis nkag los rau hauv peb tsev tibneeg lossis peb tes haujlwm. Qhov teeb meem yog peb txojkev txiav txim siab xwb. Peb muaj feem yuav tau txojkev uas peb taug. Thaum peb xaiv txojkev phem yuav coj peb mus rau kev ploj tuag, tiamsis yog tias peb xaiv Vajtswv txoj hau kev taug peb yuav tau txojsia thiab tsis tas li ntawd, peb tseem yuav pab tau lwm tus tig rov los cuag Vajtswv thiab.

Thov Vajtswv pab kom peb txawj saib txojkev peb yuav taug hauv peb lub neej, xaiv Vajtswv txojkev es txhob yog xaiv txojkev phem. Koj yuav xaiv txojkev twg hauv koj lub neej?

Tus Tswv, thov koj hlub thiab pab me yau kom me yau thiaj kov yeej tej kev ntxeev ntxias nyob puag ncig me yau. Thov koj pab kom me yau sawv khov kho rau txojkev uas koj xaiv rau me yau lawm.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top