Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 14/05/2019

Tes Haujlwm 1:9-11
Yexus Mus Saum Ntuj

“Thaum Yexus hais li ntawd tas, lawv tseem ntsia ntsoov Yexus, ces Vajtswv txawm coj Yexus mus saum ntuj lawm. Muaj ib tauv huab los roos nws, ces lawv tsis pom nws lawm” (nqi 9).

Nqi lus nug xav: Qhov uas cov thwjtim pom Tswv Yexus mus saum ntuj ntuas kom lawv yuav tsum muaj lub siab zoo li cas rau ntawm tus Tswv?

Qhov uas tus Tswv yuav rov qab los txhawb zog li cas rau cov ntseeg? Koj kawm tau dabtsi rau hnub ua kev cai nco txog Yexus mus saum ntuj?

Qhov xwm txheej uas Tswv Yexus mus saum ntuj yog ib qhov uas tseem ceeb ntawm cov ntseeg Yexus rau qhov nws ua ib qhov chaw txawb rau peb txojkev ntseeg Yexus. Peb ua ke los kawm qhov Vajluskub no saib qhia li cas rau peb hnub uas ua kev cai nco txog Yexus mus saum ntuj.

Tomqab uas Tswv Yexus raug ntsia saum ntoo khaublig, cov thwjtim nyuaj siab kawg li, tsis paub yav tomntej yus yuav zoo li cas. Tiamsis thaum tus Tswv sawv hauv qhov tuag rov qab los, lawv tim ntsej tim muag pom tus Tswv mus saum ntuj, hnov tej uas tus Tswv twb hais dhau los lawm (Tes Haujlwm 1:4-5), lawv tau txais kev txhawb zog kom tiv dhau tej kev sim siab yuav los raug lawv. Nimno lawv cia siab ntsoov rau tus Tswv uas twb mus saum ntuj nyob ntawm Leej Txiv uas ua tau txhua yam sab xis. Qhov uas Tswv Yexus mus saum ntuj ua tug choj rau peb nrog Vaj Leej Txiv sib raug zoo. Tsis tas li ntawd xwb, kuj qhia rau peb hais tias peb yuav tsum muab siab npuab tej yam uas nyob saum ntuj ceeb tsheej dua li tej qhov txhia chaw hauv ntiajteb no, rau qhov peb yog neeg qaum ntuj lawm.

Qhov Vajluskub no kuj qhia rau peb paub hais tias Tswv Yexus mus saum ntuj li cas ces nws yeej yuav los ib yam nkaus li ntawd. Qhov no qhia rau peb paub hais tias qhov uas peb muab siab npuab tej yam uas nyob saum ntuj ceeb tsheej ces yog lawm. Vim hais tias thaum Tswv Yexus rov los zaum ob no nws yuav tsis los zoo li thaum yug los ua neeg lawm. Tiamsis nws yuav los yam muaj hwjchim kawg nkaus ntawm ib tus Vajntxwv, muaj cuab kav txiav txim rau tibneeg ntiajteb. Tswv Yexus lo lus cog tseg hais tias Nws yuav rov qab los zaum ob no yog ib qhov kev txhawb zog rau cov ntseeg uas tabtom taug kev mus Ntuj Ceebtsheej. Rau qhov txojkev uas cov ntseeg taug ntawd zoo li cov ntses uas ua luam dej nce toj, yuav ntsib ntau yam kev sim siab. Txawm li ntawd los tsis ntev xwb peb twb yuav tau ntsib tus Tswv, Nws yuav hu peb hais tias peb yog ib tus tub qhe ncaj ncees thiab Nws yuav so peb lub kua muag. Txojkev zoo siab, kev kaj siab thiab qhov nqi zog uas tus Tswv npaj tseg rau txhua tus uas ntseeg Nws muaj nqi tshaj txhua yam uas peb twb ntsib, tabtom lossis yuav ntsib yav tomntej. Tiamsis qhov ntawd kuj yog ib qhov ceeb toom rau cov neeg uas tabtom hnov qab, tabtom pw tsaug zog hauv lub ntiajteb no uas ris lub npe “Ntseeg Yexus” tiamsis tsis nco hais tias tus Tswv yuav rov qab los txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag.

Tswv Yexus mus saum ntuj dhau los ua ib qhov keeb kwm. Ua kev nco txog Tswv Yexus mus saum ntuj qhia kom peb muab siab npuab tus Tswv, tos ntsoov tus Tswv thiab ua tau cov ntsev qab lag tibneeg ntiajteb, ua tau lub teeb ci pom kev rau cov neeg nyob hauv qhov tsaus ntuj.

Koj ua lub neej li cas tos ntsoov hnub uas tus Tswv rov qab los?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug rau qhov thaum koj mus saum ntuj koj cog lus hais tias koj yuav rov qab los. Thov koj pab kom me yau txhob muab siab npuab tej uas nyob hauv ntiajteb no tiamsis muab siab npuab tej uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, ua tim khawv rau coob leej tau txais kev cawm dim thiab ua lub neej tos ntsoov hnub uas koj yuav rov qab los.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top