Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/05/2019

1 Petus 5:1-4
Tus Neeg Muaj Tswvyim: Tsis Ntshaw Nyiaj Txiag

“Nej yuav tsum yug pab yaj uas Vajtswv muab tso rau nej saib. Vajtswv twb pom zoo muab txoj haujlwm ntawd rau nej ua lawm. Yog li ntawd, nej yuav tsum zoo siab hlo ua tsis txhob lam tuav txoj haujlwm ntawd. Nej yuav tsum muab siab rau ua tiag tiag, tsis txhob pheej xav txog tej nqi zog uas nej yuav tau xwb. Nej tsis txhob yuam pab yaj uas Vajtswv muab tso rau nej saib, tiamsis nej yuav tsum ua yam ntxwv zoo rau nws xyaum” (Nqi 2, 3).

Nqi lus nug xav: Ob yam uas cov thawjcoj hauv ntiajteb no pheej raug ntxeev ntxias yog dabtsi? Timthawj Petus qhia rau cov thawjcoj uas muaj tswvyim yuav tsum ua lub neej zoo li cas? Peb txhua tus kuj yog ib tus thawjcoj rau leej twg? Peb kawm tau zaj kawg twg dhau qhov Vajluskub no?

Tim thawj Petus sau qhov Vajluskub no rau cov txwj laug uas yog cov thawjcoj hauv Pawg Ntseeg. Lub meej mom “txwj laug” tsis yog hais txog cov laus neeg tiamsis yog hais txog cov neeg uas twb loj hlob rau kev ua thawjcoj los mus ua lub luag haujlwm thawjcoj. Tim thawj Petus xav qhia kom cov txwj laug muaj tswvyim rau lawv lub haujlwm kom thaum kawg lawv thiaj tau txais lub kaus mom kub uas nyob mus ibtxhis.

Ob yam uas cov thawjcoj hauv ntiajteb no pheej raug ntxeev ntxias yog ntshaw nyiaj txiag thiab siv hwjchim los tswj los yuam cov nyob hauv yus qab tswjhwm. Cov neeg zoo li ntawd lawv lub tswvyim yog ntiajteb lub tswvyim xwb, lawv xav hais tias ua thawjcoj yuav tsum muaj nyiaj txiag ntau, yuav tsum muaj hwjchim kav, tswj lwm tus. Tiamsis Tswv Yexus qhia rau cov thwjtim txhob ua lub neej zoo li ntawd, leej twg xav ua tus thawj yuav tsum ua tus qhev (Malakaus 10:42-45). Tim thawj Petus paub zoo Tswv Yexus cov lus qhia no, yog li ntawd, thaum sau tsab ntawv no nws thiaj hais tias tus thawjcoj muaj tswvyim yog tus ua kub siab lug ua haujlwm tiag tiag rau qhov tus Tswv hu kom nws los tes haujlwm ntawd, nws tsis pheej xav txog tej nqi zog uas nws yuav tau xwb (nqi 2); nws ua lub neej txo hwjchim, ua yam ntxwv zoo rau lwm tus xyaum, nws tsis ntshaw ua tus hlob (nqi 3). Yam nqi zog uas tus neeg ua Vajtswv haujlwm tau tsis yog nyiaj txiag hauv ntiajteb no tiamsis yog lub kaus mom kub uas Vajtswv npaj tseg (nqi 4).

Yog peb muab los saib mas, txhua tus ntseeg kuj yog ib tus thawjcoj rau tsev neeg, pej xeem hauv Pawg Ntseeg, pab pawg hauv Pawg Ntseeg…Yog li ntawd, zaj kawm tus neeg muaj tswvyim tsis ntshaw nyiaj txiag kuj zoo rau peb sawvdaws kawm thiab. Tus Tswv xav kom peb pom deb saib dav, ua neej nyob hauv ntiajteb no txhob yog tsuas xam nyiaj txiag xwb tiamsis yuav tsum xam pom yam uas muaj nujnqis nyob sau ntuj ceeb tsheej thiab. Yuav tsum txhob ntshaw nyiaj txiag, txhob siv hwjchim los yuam lwm tus tiamsis yuav tsum txo hwjchim zoo li tus qhev (2 Kaulithaus 4:5), thiab ua yam ntxwv zoo rau lwm tus xyaum, tus neeg ua lub neej zoo li ntawd thiaj yog tus neeg muaj tswvyim raws li Vajtswv lub siab nyiam.

Yuav ua li cas koj thiaj li tsis ntshaw nyiaj txiag kom ua tau ib tus neeg muaj tswvyim raws li Vajtswv lub siab nyiam?

Vajtswv, me yau ua koj tsaug rau qhov thaum me yau tsa muag ntsia koj me yau pom lub kaus mom kub uas koj npaj tseg rau me yau lawm. Thov koj txhawb me yau lub zog kom me yau txiav txim siab tsis ntshaw nyiaj txiag.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top