Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/05/2019

Efexaus 5:15-21
Tus Neeg Muaj Tswvyim: Cia Li Puv Npo Vaj Ntsujplig

“Nej tsis txhob haus cawv txiv hmab kom qaug, rau qhov tej ntawd yuav ua rau nej ua neeg tsis tsim txiaj; nej yuav tsum cia Vaj Ntsujplig kav nej lub siab” (Efexaus 5:18).

Nqi lus nug xav: Thov qhia saib tus neeg qaug cawv zoo li cas. Puv npho Vaj Ntsujplig yog li cas? Tus neeg puv npho Vaj Ntsujplig muaj yam dabtsi sib txawv tus neeg qaug cawv? Yuav ua li cas thiaj puv npho Vaj Ntsujplig?

Timthawj Paulus qhia ntxiv rau hauv Efexaus kom ua ib tus neeg muaj tswvim yog li no: “txhob haus cawv txiv hmab kom qaug… yuav tsum cia Vaj Ntsujplig kav nej lub siab.” Tus neeg qaug cawv yog tus haus cawv ntau thiab cawv tswj tagnrho nws tus kheej. Cawv ua rau nws lub paj hlwb tsis meej pem, tsis paub qhov twg yog qhov phem qhov zoo, tswj tsis tau yus tus cwjpwm.

Tus Tswv qhia rau peb hais tias txhob haus cawv kom qaug, tiamsis cia li puv npho Vaj Ntsujplig. Tus neeg puv npho Vaj Ntsujplig muaj yam txawv li tus qaug cawv, tus neeg puv npho Vaj Ntsujplig raug tswj los ntawm lub hwjchim sab nrau tiamsis nws tsis thooj tus neeg qaug cawv, tus neeg puv npho Vaj Ntsujplig peem tsheej ua tus neeg zoo tsis ua neeg tsis tsim txiaj li tus neeg qaug cawv. Tus neeg puv npho Vaj Ntsujplig yuav peem tsheej ua tus neeg muaj lub siab sib hlub, zoo siab, nyob kaj siab lug, ua siab ntev, muaj lub sib dawb siab zoo, zoo siab hlo pab lwm tus, ua siab ncaj, tsis khav theeb thiab paub tswj yus lub siab. Tus neeg qauv cawv yuav ua tsis tau qee yam ua neeg ib txwm ua tau tiamsis tus neeg puv npho Vaj Ntsujplig yuav muaj peev xwm ua tau tej yam uas neeg ua tsis tau. Vajtswv yuav pub tus neeg puv npho Vaj Ntsujplig tau txoj koob hmoov los ua Vajtswv tes haujlwm raws li Vajtswv pom zoo.

Tus neeg qaug cawv raug cawv yuam lub siab kom haus ntxiv. Tus neeg puv npo Vaj Ntsujplig tsis tag yuav cuab ntxiv Vaj Ntsujplig, rau qhov Vaj Ntsujplig tsis zoo li ib yam khoom. Tus neeg uas ntseeg Yexus twb muaj Vaj Ntsujplig hauv nws lub siab lawm. Tus neeg ntawd tsis tag yuav txais Vaj Ntsujplig ntxiv, tiamsis nws yuav tsum mloog Vaj Ntsujplig lus kom Vaj Ntsujplig ua haujlwm yam muaj zog nrees hauv nws lub neej. Qhov no tsis tshwmsim tib zaug xwb tiamsis tej zaum nws yuav tshwmsim ntau zaug hauv peb lub neej, tshwj xeeb yog thaum uas peb raug kev sim siab xav tau Vajtswv pab. Xav kom ua tau tus neeg muaj tswvyim, peb yuav tsum paub siv sijhawm kom muaj nqis thiab puv npho Vaj Ntsujplig.

Koj puas tau puv npho Vaj Ntsujplig? Puv npho Vaj Ntsujplig pab kom koj ua tau tus neeg muaj tswvyim li cas rau hauv lub ntiajteb no?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau mloog koj lus yam kawg siab kawg ntsws kom me yau thiaj puv npho Vaj Ntsujplig ib yam li koj tej lus samhwm tseg.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo:Levis Kevcai 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top