Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/05/2019

Efexaus 5:15-21
Tus Neeg Muaj Tswvyim: Paub Siv Sijhawm Kom Nqis

“Nej yuav tsum siv txhua lub sijhawm kom muaj nqis, rau qhov niajhnub no tej neeg ua phem kawg li” (Efexaus 5:16).

Nqi lus nug xav: Efexaus 5:16 qhia rau peb yuav tsum ua tus neeg muaj tswvyim li cas? Siv sijhawm muaj nqis yog dabtsi? Vim li cas tus neeg paub siv sijhawm muaj nqis thiaj yog tus muaj tswvyim? Peb yuav ua li cas thiaj siv tau lub sijhawm muaj nqis?

Efexaus 5:16 qhia rau peb lub tswvyim ua neej: “Nej yuav tsum siv txhua lub sijhawm kom muaj nqis, rau qhov niajhnub no tej neeg ua phem kawg li”. Siv sijhawm muaj nqis yog peb txawj siv cov sijhawm uas peb muaj coj los mus ua yam haujlwm uas muaj qab hau, raws homphiaj xwb tsis muab yus cov sijhawm mus ua tej yam uas tsis muaj qab hau dabtsi rau yus lub neej. Phau Ntawv Nkauj 90:12 kuj qhia rau peb tib yam nkaus li ntawd: “Thov koj qhia kom peb paub hais tias peb txojsia luv kawg li, peb thiaj yuav xeev los ua neeg ntse.”

Tus neeg muaj tswvyim paub siv nws lub sijhawm kom muaj nqis rau qhov nws paub hais tias lub sijhawm dhau mus lawm yuav tig tsis tau rov qab los. Vajtswv pub rau peb txhua tus muaj sijhawm ib yam nkaus rau txhua hnub. Txhua tus neeg tsis vajntxwv lossis tub lag luam, tub kawm ntawv lossis cov laus neeg…ib hnub twg sawvdaws yeej muaj 24 lub xub moos, ib athiv twg muaj 7 hnub ib tus tsis tsawg tsis tshaj ib tus. Txhua tus yeej muaj lub sijhawm ib yam nkaus rau txhua hnub tiamsis muaj ib txhia txawj siv cov sijhawm ntawd mus ua yam haujlwm muaj nujnqis rau nws tus kheej, rau lwm tus thiab rau Vajtswv; tiamsis muaj ib txhia cia sijhawm dhau mus zuj zus ua tsis tau ib yam dabtsi muaj nqis li lossis siv cov sijhawm ntawd mus ua tej yam tsis zoo rau yus, rau lwm tus thiab rau Vajtswv lub npe.

Xav kom siv yus lub sijhawm kom muaj nqis, peb yuav tsum paub hais tias yam twg tsimnyog ua thiab yam twg tsis tsimnyog ua, yam twg phem thiab yam twg zoo thiab paub ua yam haujlwm cheem tsum heev ua ntej tomqab ntawd mam ua tej yam uas tsis tshua cheeb tsum pis tsawg.

Yuav ua li cas thiaj paub hais tias yam twg yog yam muaj nujnqis? Yuav ua li cas thiaj paub hais tias yam twg cheem tsum ua ua ntej? Efexaus 5:17 qhia ntxiv hais tias: “Nej tsis txhob ua li cov neeg ruam, tiamsis nej yuav tsum ua tib zoo saib; saib Vajtswv xav kom nej ua yam twg” . Yog li ntawd, yam haujlwm cheem tsum ua yog yam uas raws li Vajtswv lub siab nyiam. Peb yuav tsum kawm Vajtswv Txojlus kom paub Vajtswv tus dej siab, peb thiaj muaj tswvyim siv sijhawm kom muaj nqis.

Cia li muab cwjmem los sau cov haujlwm uas koj twb ua txhua hnub dhau los lawm thiab sau saib lub sijhawm twg koj ua yam haujlwm dabtsi. Thov Vajtswv pab kom koj ntaus nqis saib cov haujlwm ntawd puas haum Vajtswv tus dej siab? Saib muaj pis tsawg li sijhawm koj siv muaj nqis? Muaj pis tsawg li sijhawm uas koj siv yam tsis muaj qab hau? Muaj pis tsawg yam haujlwm uas Vajtswv pheej hais kom ua tiamsis koj tsis ua?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau paub siv lub sijhawm uas koj pub rau me yau ua yam haujlwm uas muaj nqis thiab kom koj tau ntsej muag.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top