Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/05/2019

Khiav Dim 20:1-17
Hwm Niam Hwm Txiv

“Yuav tsum hwm nej niam nej txiv, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev rau hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau nej nyob” (Nqi 12).

Nqi lus nug xav: Vim li cas cov ntseeg Yexus yuav tsum hwm niam hwm txiv? Vajtswv cog lus yuav pub dabtsi rau tus uas hwm niam hwm txiv? Koj yuav ua li cas hwm koj niam koj txiv tomqab uas kawm tag zaj kawm no?

Hwm niam hwm txiv yog nqi kev cai uas tus Tswv muab rau haiv neeg Yixalayees thaum ub coj thiab peb cov nyob rau tiam niajhnub nimno ib yam nkaus. Thawj plaub nqi kev cai ntawm Vajtswv kaum nqi kev cai yog qhia txog tibneeg lub luag haujlwm rau Vajtswv, nqi thib tsib txuas ntxiv no yog hais txog tibneeg lub luag haujlwm mus rau tibneeg uas yog me nyuam yuav tsum hwm niam hwm txiv. Timthawj Paulus kuj rov hais dua txog nqi kev cai no hauv Efexaus 6:2-3. Nqi kev cai Vajtswv qhia kom yuav tsum hwm yus niam yus txiv tsis hais yus niam yus txiv yog neeg npluanuj los yog neeg pluag, tsis hais thaum muaj zog los yog muaj mob tsis hais yus niam yus txiv twb ntseeg Vajtswv los yog tsis tau ntseeg. Cov ntseeg Yexus yuav tsum ua raws li Vajtswv nqi kev cai uas yog hwm niam hwm txiv raws li yus ua tau. Vajtswv nqi kev cai “hwm nej niam nej txiv” no muaj lo lus cog tseg nrog rau uas yog “nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau nej nyob.” Vajtswv yog tus Tswv uas yeej ua raws nraim li tej uas Nws cog lus tseg thiab yog tus Tswv uas ua tau txhua yam. Peb txojsia yog nyob hauv Vajtswv txhais tes. Yog tias peb hwm peb niam peb txiv, peb niam peb txiv thiaj tsis txomnyem, ua neej nyob ntev dua thiab Vajtswv thiaj pub muaj kev zoo siab ua neej nyob raws li Vajtswv twb teem tseg rau peb hauv ntiajteb no lawm. Yog tias peb tsis ua li ntawd, Vajtswv yuav muab peb txojsia rho tawm hauv ntiajteb no ua ntej lub sijhawm Nws teem tseg rau peb.

Tswv Yexus qhia hais tias: “Koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv; thiab hais tias: yog leej twg cem nws niam nws txiv, yuav tsum muab tus ntawd tua pov tseg” (Mathais 15:4). Yog tias peb hlub Vajtswv tiamsis tsis hlub niam thiab txiv ces peb yog “neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus” xwb (Mathais 15:7). Hais txog kev hwm niam thiab txiv mas Tswv Yexus ua tau tug zoo qauv rau peb xyaum. Thaum Tswv Yexus raug ntsia rau saum ntoo khaublig, Nws nco txog leej niam yog li ntawd nws thiaj muab leej niam cob rau tus thwjtim uas Nws hlub tshaj kom thiaj muaj tus pab tu (Yauhas 19:26-27). Lub neej uas hwm niam thiab txiv qhia tau hais tias lub neej ntawd muaj tus Tswv rau hauv nws lub neej thiab nws yog ib tug yam ntxwv zoo rau tej menyuam, xeeb ntxwv tau xyaum.

Kev hwm niam hwm txiv tsis yog ib xyoo mam ua ib zaug xwb, kuj tsis yog tos txog thaum niam thiab txiv laus laus lawm mam ua, tiamsis yog yuav tsum ua los ntawm lub siab hlub txhua txhua hnub.

Hnub no yog leej niam hnub, caw koj thov Vajtswv pab rau koj niam koj txiv. Cia li hais ib lo lus mos muas rau koj niam koj txiv los yog yuav ib yam khoom pub rau nkawd qhia hais tias koj yeej hlub nkawd thiab.

Koj ua li cas qhia rau koj cov me nyuam, xeeb ntxwv hais tias koj hwm koj niam koj txiv thiab? Koj yuav ua li cas qhia tau Vajtswv txojkev hlub rau koj niam koj txiv?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau paub hwm me yau niam thiab txiv. Thov koj pab kom me yau paub qhia koj txojkev hlub rau me yau niam thiab txiv.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top