Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/05/2019

Tej Lus Qhia 3:12-15
Tus Neeg Muaj Tswvyim: Zoo Siab Hauv Tus Tswv

“Yog li ntawd, kuv pom hais tias yam uas peb tau, ces tsuas yog cia li txaus siab rau tej uas peb muaj thiab tej uas peb ua thaum peb tseem ua neej nyob no xwb” (Nqi 12).

Nqi lus nug xav: Vajntxwv Xalaumoos ntuas kom peb ua lub neej zoo li cas thaum peb paub Vajtswv thiab Nws txojkev ua zoo? Tej lus ntuas no sib thooj lossis txawv koj lub neej tamsim no?

Vajtswv yog tus zoo kawg nkaus yog li ntawd lub neej uas Nws pub rau peb yeej yuav tsum yog zoo kawg nkaus thiab xwb; yog uas cas peb ho tsis zoo siab txais yuav (nqi 12a). Tibneeg tsis muaj peev xwm hloov yus lub neej yav dhau los lawm, tsis paub yav tom ntej; vim yog li no mas tus neeg muaj tswvyim yog tus uas zoo siab rau txhua yam uas nws muaj tamsim no. Txhob hnov qab nrog koj tsev neeg, Pawg Ntseeg muaj kev lom zem zoo siab, txhob cia lub siab kub lug ua haujlwm txias zuj zus, cia li muaj kev zoo siab nrog tsev neeg thiab Pawg Ntseeg thaum muaj sijhawm so mus ua si…

Tus neeg muaj tswvyim tsis xav txog nws tus kheej xwb tiamsis nws yuav “ua zoo mus tag nws sim neej” (nqi 12b – txhais raws phau Vajluskub Nyablaj bản truyền thống). Qhov ntawd kuj yog ib yam uas txaus siab rau yus lub neej. Puas muaj txojkev zoo siab twg loj dua txojkev zoo siab uas pab lwm tus los ntseeg tus Tswv lossis pab lwm tus tiv dhau tej kev sim siab, kev txomnyem hauv nws lub neej, lossis Vajtswv zam nws tej kev txhaum huv tibsi.

Txawm li ntawd los txhob hnov qab hais tias tej qhov txhia chaw thiab kev zoo siab uas peb muaj yog Vajtswv pub rau peb (nqi 13). Yog peb totaub li no, yuav pab rau peb txawj nco Vajtswv tshav ntuj thiab siv txhua yam uas Vajtswv pub rau peb kom muaj qab hau xws li: Txojsia, lub sijhawm, tswvyim, nyiaj txiag, lub dag zog, tsev neeg… thiab siv txhua lub sijhawm los mus pehawm Vajtswv, ua Nws tes haujlwm thiab sib hlub sib pab lwm lus.

Tibneeg lub luag haujlwm loj tshaj plaws yog hwm thiab pehawm tus Tswv uas tsim yus (nqi 14). Peb raug tsim los pehawm Vajtswv, qhov no Vajtswv yeej qhia rau peb dhau los ntawm Vajtswv Txojlus thiab txhua yam uas Nws tsim nyob hauv ntiajteb no. Peb yuav tsum hwm tus Tswv, rau txhua yam uas Nws tsim yuav nyob mus ibtxhis, Nws yog tus txiav txim siab txhua yam nyob tamsim no thiab nyob mus ibtxhis. Dhau li ntawd, txhua yam uas tus Tswv ua yeej zoo kawg nkaus, tibneeg tsis muaj cai yuav ntxiv lossis rho tawm.

Haj yam paub tus Tswv, peb haj yam paub tias Nws tes haujlwm zoo kawg nkaus, peb tus kheej thiaj txaus siab txhua yam uas Vajtswv pub rau peb. Kawm paub tus Tswv yog ib txoj hau kev mus tas yus sim neej. Muaj ntau zaug Vajtswv cia txhua yam tshwmsim mus tshwmsim los hauv yus lub neej kom yus kawm paub txog tus Tswv thiab Nws tes haujlwm (nqi 15).

Tus neeg muaj tswvyim ua neej zoo siab xyiv fab los hauv tus Tswv, hwm tus Tswv, kawm paub tus Tswv thiab ua zoo tag nws sim neej.

Koj yuav tsum hloov pauv yam dabtsi kom koj lub neej thiaj ua tau zoo thiab muaj kev zoo siab?

Thov Vajtswv pab kom peb paub hais tias peb ua neej nyob luv kawg, peb thiaj paub los ua neeg ntse (Phau Ntawv Nkauj 90:12).

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kev Cai 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top