Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/05/2019

Tej Lus Qhia 3:9-11
Tus Neeg Muaj Tswvyim:Paub Tus Tswv Txojkev Ua Zoo

“Vajtswv yeej teem caij teem nyoog tseg rau txhua tsav yam lawm. Nws pub peb txawj ntshaw thiab paub txog lub neej yav tomntej, tiamsis nws tsis pub peb txaus siab thiab totaub txhua yam uas nws tau ua ntawd” (nqi 11).

Nqi lus nug xav: Qhov teeb meem uas Xalaumoos qhia rau peb ntawm nqi 9-10 yog dabtsi? Nws hais li cas txog qhov teeb meem no (nqi 11)? Dhau qhov no, koj paub hais tias tej yam uas koj yuav tsum tau xub ua ua ntej yog dabtsi?

Lo lus nug hauv nqi 9 thiab 10 hais tias txhua yam haujlwm uas tibneeg ua puas muaj qab hau lossis tsis muaj. Xalaumoos teb lo lus nug no hau nqi 11.

Thawj qhov uas Xalaumoos qhia nws qhia hais tias txhua yam uas Vajtswv ua puav leej zoo kawg nkaus, tsis muaj ib yam dabtsi uas Nws ua tsis muaj qab hau li (nqi 11a). tiamsis tej yam uas Vajtswv ua tsuas zoo rau lub sijhawm uas yam ntawd tshwmsim xwb. Yog li ntawd, peb yuav tsum ua tib zoo saib yam twg yog yam uas raws li Vajtswv siab nyiam peb thiaj paub Vajtswv txojkev zoo dhau ntawm Nws tes haujlwm. Yog tias peb cia Vajtswv kav peb lub neej txawm yuav nyob rau lub “caij” twg los peb yeej yuav pom tus Tswv txojkev ua zoo xwb.

Qhov thib ob uas Xalaumoos xav qhia mas yog li no: Tibneeg tau tsim los muaj tus ntsujplig nyob mus ibtxhis thiab Vajtswv muaj homphiaj rau tibneeg (nqi 11b). Txhua yam uas tibneeg ua hauv ntiajteb no yuav tsis muaj qab hau dabtsi yog tias tsis txuas rau yam uas nyob mus ibtxhis thiab tes haujlwm uas Vajtswv muab rau tibneeg ua yog kom tibneeg paub txog yam uas yuav nyob mus ibtxhis thiab Tus Tswv.Tus neeg muaj tswvyim yog tus uas paub hais tias Vajtswv yog tus muaj kev hlub tabtom tswj txhua lub caij nyoog thiab Nws yog tus zoo kawg nkaus.

Ntawm nqi 11c, Vajntxwv Xalaumoos qhia hais tias muaj ntau yam uas tibneeg lub tswvyim yuav totaub tsis taus Vajtswv tes haujlwm uas Vajtswv ua thaum pib mus rau thaum xaus, tibneeg tsuas paub yam uas nyob rau tibneeg lub caij nyoog xwb. Tibneeg txojke totaub uas muaj nrim ntawd coj tibneeg muaj ob tus cwj pwm rau Vajtswv uas yog: ntseeg Vajtswv lossis tsis ntseeg Vajtswv. Qhov uas tibneeg muaj ib nplooj siab ntseeg hais tias tibneeg tseem muaj lwm tiam thiab txhua yam hauv ntiajteb no ua tsis tau tibneeg txaus siab li qhia tau hais tias Vajtswv tsim tibneeg muaj tus ntsujplig tsis yog nyob ibtxhis hauv ntiajteb no tiamsis yog nyob qhov chaw uas Vajtswv teem tseg.

Qhov uas peb paub Vajtswv txojkev ua zoo thiab tibneeg txojkev txawjntse muaj nrim yog qhov uas ua rau peb rau siab ntso ua lub neej raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab txhim kho peb txojkev ntseeg ruaj khov kom ua tau ib tus neeg muaj tswvyim ua neej nyob hauv ntiajteb no.

Koj yuav ua li cas thiaj ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam txhua hnub?

Tus Tswv, ua koj tsaug uas koj pub rau me yau muaj txojsia ua neej nyob, tsis tag li ntawd xwb koj tseem teeb homphiaj zoo rau me yau los ua neej nyob hau ntiajteb no thiab.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top