Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/05/2019

Tej Lus Qhia 3:1-8
Tus Neeg Muaj Tswvyim: Paub Tus Tswv Txojkev Tswj

“Vajtswv teem kom muaj sijhawm ntxhov siab thiab muaj sijhawm zoo siab” (Nqi 1).

Nqi lus nug xav: Nqi 1 qhia rau peb paub txog yam dabtsi ntawm tibneeg lub neej? Qhov ntawd teb rau peb li cas txog lub neej uas tsis muaj qab hau yog tias tsis muaj Vajtswv nyob hauv yus lub neej? Koj xav li cas txog cov sijhawm ntawm nqi 2-8? Qhov no qhia rau koj paub li cas txog Vajtswv thiab tej xwmtxheej uas tshwmsim hau koj lub neej?

Koj xav li cas thaum hnov lo lus no: “Tibneeg txhais tes ua tau txhua yam, siv tibneeg tus zog txawm pob zeb los yuav peem tsheej mov xwb”. Cov neeg uas muaj txojkev xav li no rau kev ua neej lawv xav hais tias lawv yog neeg muaj tswvyim tiamsis lawv tsis paub hais tias thaum lawv hais tias lawv lub neej yuav tau zoo thiab txomnyem yog nyob ntawm lawv ob txhais tes; qhov uas lawv hais li ntawd, yog lawv tsis ntseeg hais tias muaj Vajtswv lossis Vajtswv yog tus tswj tagnrho txhua yam. Tomqab uas ua zoo sojntsuam tibneeg lub neej (tshooj 1-2), Xalaumoos paub hais tias txhua yam tshwmsim nyob hauv qab ntuj no tsis yog nyob nyob cia li muaj xwb, kuj tsis yog muaj raws li neeg lub siab nyiam, tiamsis txhua yam tshwmsim yeej muaj homphiaj, muaj kev npaj ua ntej thiab puav leej yog Vajtswv ua tus tswj tagnrho (nqi 1). Tibneeg yuav teem tsis tau nws lub caij yug thiab caij tuag (nqi 2-3); Lawv yuav tav tsis tau tej kev quaj ntsuag uas los kav nkaus lawv lub neej (nqi 4-5); thiab yuav ceev tsis tau tej uas lawv nyiam nyob nrog lawv ibtxhis (nqi 6-8). Yog li ntawd, tus neeg uas muaj tswvyim yuav ua tib zoo sojntsuam Vajtswv tes haujlwm (Tej Lus Qhia 7:13a), nws yuav paub hais tias Vajtswv muaj kev npaj rau yus lub neej rau txhua ntu sijhawm thiab yuav txaus siab rau Vajtswv kev npaj rau nws lub neej.

Txij nqi 2-8, ib nqi twg muaj ob lub sijhawm uas yog lub sijhawm muaj yam zoo thiab lub sijhawm muaj yam tsis zoo raws li tibneeg txojkev xav. Tiamsis qhov Vajluskub no qhia rau peb paub hais tias ob yam no puav leej tshwmsim raws li Vajtswv txojkev tswj. Vajtswv muab hwjchim ua tau txhua yam, Nws muaj cuab kav coj kev zoo siab los rau tibneeg lossis pub kev ntxhov siab tshwmsim tuaj. Yog li ntawd, tus neeg muaj tswvyim yog tus uas txawj qhuas Vajtswv thaum tau zoo thiab muaj kev zoo siab rau qhov tej ntawd yog Vajtswv pub, thiab cia siab ntsoov rau Vajtswv thaum raug kev sim siab thiab txomnyem.

Tus Vajtswv uas tabtom tswj tagnrho ib puas tsav yam kuj yog Tus uas muaj tswvyim loj kawg nkaus. Nws tib leeg xwb thiaj yog tus uas paub hais tias tsimnyog pub yam twg yog yam zoo kawg nkaus rau peb. Tsis muaj leej twg xav raug kev txomnyem, lwj siab tiamsis yog tsis tau raug tej ntawd ib zaug li yuav ua li cas paub txog Vajtswv txojkev hlub thiab kev tab ncuab muaj qab hau npaum li cas. Tshaj txhua yam huv tibsi, tus Vajtswv uas tswj tagnrho txhua yam kuj yog tus uas hlub peb sawvdaws. Vajtswv cia txhua yam tshwmsim rau hauv peb lub neej vim hais tias Nws xav ua yam muaj nujnqis rau peb xwb (Loos 8:28).

Qhov uas koj paub hais tias txhua yam haujlwm yeej muaj sijhawm rau nws yuav pab kom koj kho koj lub neej zoo li cas?

Tus Tswv, thov koj pub rau me yau muaj lub siab thoob tsib to nrog kom me yau paub koj tes haujlwm thiab pub me yau muaj lub siab mos muag kom me yau mloog koj lus.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top