Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/05/2019

Yakaunpaus 1:5-8
Tus Uas Pub Tswvyim Rau Neeg

“ Yog nej leej twg tsis muaj tswvyim, kom nws cia li thov ntawm Vajtswv, Vajtswv yuav pub tswvyim rau nws, rau qhov Vajtswv yog tus muaj siab dawb siab zoo pub ib puas tsav yam rau sawvdaws, nws tsis khuv xim li”(Yakaunpas 1:5).

Nqi lus nug xav: Yakaunpaus hais txog lub tswvyim twg? Yuav ua li cas thiaj tau Vajtswv lub tswvyim? Koj puas tau xav hais tias koj tsawg tswvyim thiab xav yuav ntxiv?

Yakaunpaus sau tsab ntawv no xa mus rau cov ntseeg uas khiav mus nyob thoob plaws qhov txhia chaw uas tabtom raug kev sim siab (nqi 2,3), nws paub hais tias lawv cheem tsum tau tswvyim kom tiv dhau tej kev txomnyem ntawd, yog li ntawd nws thiaj qhia hais tias yog tias leej twg xam pom tias yus tsawg tswvyim mas yuav tau thov Vajtswv pub tswvyim rau tus ntawd, rau qhov Vajtswv yog tus muaj lub siab dawb siab zoo pub ib puas tsav yam rau sawvdaws, nws tsis khauv xim li.

Ua ntej, peb yuav tsum totaub hais tias lub tswvyim uas Yakaunpaus hais no tsis yog tiam no tej tswvyim kev txawjntse, tsis yog kev thoob tsib to nrog, kawm ntawv qib siab tiamsis yog Vajtswv txojkev txawjntse. Yakaunpaus hais tias lub tswvyim ntawd tsuas yog Vajtswv thiaj muaj, Nws yog lub hauv paus tswvyim, Nws zoo siab hlo pub rau tus uas pom hais tias yus tsis muaj tswvyim thiab taij thov. Qhov tseem ceeb mas yog thaum thov yuav tsum ntseeg hais tias Vajtswv yuav muab yam ntawd rau yus, txhob ua xyem xyav, rau qhov thaum taij thov yog tias ua ywj fab ywj fwj Vajtswv yuav tsis muab yam uas yus thov rau yus.

Cov ntseeg lub neej niajhnub nimno yeej yuav zam tsis dhau tej kev sim siab los yog kev txomnyem los raug yus. Qhov tseem ceeb yog yus yuav tsum paub hais tias yus tsis muaj peev xwm thiab cheem tsum tau Vajtswv pab es taij thov. Muaj ntau zaug peb raug kev sim siab, peb pheej xav txog kev pab los ntawm nyiaj txiag, peb xav hais tias muaj nyiaj txiag mas yuav daws tau tej teeb meem ntawd lossis peb nrhiav kev pab ntawm ib tus neeg twg, nrhiav tus no pab tsis tau ho nrhiav lwm tus rau qhov peb xav hais tias cov neeg muaj meej mom, muaj hwjchim yuav pab tau peb lossis peb cim civ siv peb lub peev xwm los daws tej teeb meem ntawd xwb. Tus neeg zoo li ntawd tsis yog tus muaj tswvyim. Yam uas peb kawm tau ntawm no yog paub tias tus Tswv yog tus ua zoo siab hlo pub tswvyim rau peb los mus daws tej teeb meem nyob hauv peb lub neej. Tej kev sim siab nyob cuab peb kev, tiamsis tus Tswv pub tswvyim rau peb kom peb tiv dhau tej kev sim siab ntawm nrog tus Tswv mus. Tus Tswv tsis kom peb yuav tsum ua yam ub yam no, yam uas tus Tswv xav kom peb muaj kev ntseeg khov kho los taij thov Nws xwb.

Thaum koj lub neej raug kev sim siab, koj pheej daws li cas?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug rau qhov koj yog lub hauv paus tswvyim, me yau cia siab ntsoov rau koj. Thov koj pab kom me yau paub hais tias me yau tsis muaj tswvyim kom me yau taij thov koj pub lub tswvyim saum ntuj los rau me yau.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top