Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/05/2019

Yakaunpaus 3:13-18
Lub Tswvyim Uas Los Saum Ntuj Los

“Tiamsis lub tswvyim uas los saum ntuj los yog lub uas zoo kawg nkaus. Lub tswvyim ntawd tsis ntau ncauj, paub cai, hais lus zoo, nrog luag ua phooj ywg, hlub lwm tus, muab siab rau ua haujlwm zoo, tsis xaiv leej twg ntsej muag thiab tsis zais siab” (nqi 17).

Tus neeg uas tau lub tswvyim los saum ntuj los mas yog tus neeg uas tsis ntau ncauj, paub cai, hais lus zoo, nrog luag ua phooj ywg, hlub lwm tus, muab siab rau ua haujlwm zoo, tsis xaiv leej twg ntsej muag thiab tsis zais siab (nqi 17).

Nqi lus nug xav: Yakaunpaus qhia li cas txog tus neeg muaj lub tswvyim los saum ntuj los thiab tus uas muaj lub tswvyim raws li neeg ntiajteb? Raws li nqi 17 mas Vajtswv siv yam dabtsi los ntsuas Vajtswv haiv neeg txojkev txawjntse tiag? Yuav ua li cas koj thiaj muaj lub tswvyim uas los saum ntuj los?

Thaum Yakaunpaus hais txog kev ntseeg, nws hais tias yuav tsis yog muaj kev ntseeg xwb ces tau lawm tiamsis yuav tsum ua haujlwm nrog thiaj li yog kev ntseeg tiag. Nyob rau hauv nqe Vajluskub no, thaum hais txog lub tswvyim, Yakaunpaus kuj hais txog ob lub tswvyim uas yog lub tswvyim raws li neeg ntiajteb lub thiab lub tswvyim uas los saum ntuj los.

Nws nqua hu Vajtswv cov me nyuam yuav tsum ua neeg muaj tswvyim tiamsis yuav tsum tau ceev faj txhob ua neeg muaj tswvyim raws li neeg ntiajteb. Tus uas neeg ntiajteb hais tias muaj tswvyim yog tus neeg uas ua txhua yam kom luag pom hais tias yus txawj dua lwm tus; tiamsis cov neeg uas kam ua tus swb, raug lwm tus quab yuam, poob qis dua ces neeg ntiajteb hais tias cov neeg ntawd yog neeg ruam. Vajtswv cov me nyuam cheem tsum tau lub tswvyim los ua neej, loj hlob thiab qhia Vajtswv Txojmoo Zoo rau neeg ntiajteb. Tiamsis yuav ua li cas nthuav tawm lub tswvyim ntawd? Muaj ntau zaug hauv ib lub pawg ntseeg lossis ntau lub pawg ntseeg muaj ib txhia tau Vajtswv siv, lossis muaj tej lub pawg ntseeg tau Vajtswv foom koob hmoov, ces muaj neeg nrhiav kev tawm tsam, muaj tej txhia tseem muab Vajluskub coj nkhaus lawm thiab. Yakaunpaus qhia hais tias, cov neeg zoo li ntawd yog cov uas tabtom tawm tsam Vajtswv Txojlus (nqi 14), rau qhov Tswv Yexus uas yog qhov tseeb tsis khib siab, tsis cibnyeej (iab siab – cay đắng) tiamsis puv npo txojkev hlub, kev zam txim thiab sib haum xeeb. Tus neeg muaj lub siab sib khib, sib faib ua pab ua pawg tej thaum lam hais tias qhov uas nws hais nws ua ntawd yog vim Vajtswv lub Tebchaws xwb, tiamsis yuav zais tsis tau tus Tswv li, Yakaunpaus qhia hais tias lub tswvyim zoo li ntawd “yog ntiajteb li, thiab yog Dab Ntxwgnyoog muab rau” lawv (nqi 15).

Vajtswv cov me nyuam lub tswvyim tsis yog ntiajteb lub tswvyim, tiamsis yog lub tswvyim los saum ntuj los. Raws Yakaunpaus, lub tswvyim ntawd yog lub tswvyim uas “tsis ntau ncauj, paub cai, nrog luag ua phoojywg, hlub lwm tus, muab siab rau ua haujlwm zoo, tsis xaiv leej twg ntsej muag thiab tsis zais siab” (nqi 17). Peb pom hais tias tej uas Yakaunpaus hais saum tsis muaj ib qhov yuav hais txog kev txawjntse, lub tswvyim, qhov tseeb qhov cuav, yog thiab tsis yog li. Tej no yog tej uas cheem tsum rau tibneeg thiab yeej tsis phem ib qhov twg, tiamsis Vajluskub tsis muab tej ntawd coj los ua tug pas ntsuas Vajtswv cov me nyuam kev ua neej saib puas muaj tswvyim tiag.

Cia li ua lub neej teev tiam Vajtswv thiab ib leeg hwm ib leeg los ntawm Vajtswv Txojlus lub tswvyim uas los saum ntuj los es txhob yog ntiajteb lub tswvyim. Rov tshawb xyuas koj tus kheej saib koj lub neej yuam kev rau yam twg lawm?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau ua tau lub neej muaj lub tswvyim uas los saum ntuj los raws li Koj Txojlus qhia kom pawg ntseeg tau txais kev txhawb zog thiab koj tau koob meej dhau ntawm me yau lub neej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Mathais 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top