Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/05/2019

Phau Ntawv Nkauj 26:1-12
Tus Neeg Muaj Tswvyim: Ua Lub Neej Ncaj Ncees

“Tus Tswv, thov qhia rau sawvdaws hais tias kuv tsis tau ua txhaum, rau qhov kuv ibtxwm ua lub neej ncaj ncees thiab cia siab rau koj xwb” (nqi 1).

Nqi lus nug xav: Vajtxwv Daviv hais rau Vajtswv li cas? Tus neeg ncaj ncees muaj tus cwjpwm li cas? Yam dabtsi twg ua chaw txawb rau tus neeg ncaj ncees lub neej? (nqi 3) Vim li cas tus neeg ua lub neej ncaj ncees thiaj yog neeg txawjntse?

Vajntxwv Daviv hais rau tus Tswv hais tias: “Thov qhia rau sawvdaws hais tias kuv tsis tau ua txhaum, rau qhov kuv ibtxwm ua lub neej ncaj ncees” ua lub neej ncaj ncees yog ua raws li Vajtswv Txojlus qhia, ua lub neej dawbhuv, ncaj ncees txhua yam tsis hais nyiaj txiag los yog kev hlub. Tus nom ua ncaj ncees yog tus uas tsis ntshaw nyiaj txiag, tsis muab sawvdaws tug los ua yus tug, tsis txais yuav luag tej nyiaj xiab, tsis siv hwjchim los txeeb pejxeem li qub txeeg qub teg thiab quab yuam lwm tus nrog yus ua nkauj ua nraug. Tus pejxeem ncaj ncees yog tus tsis muab lwm tus li coj los ua yus tug, tsis ua tub sab, tsis ua phem, them se raws nomtswv txoj cai, ncaj ncees rau nyiaj txiag ib yam li kev hlub.

Vajluskub Qub siv lo lus “Tom” thiab “Tummah” uas peb txhais hais tias ncaj ncees, kuj muaj dua lub ntsiab hais tias zoo kawg nkaus. Phau Ntawv Nkauj 26:1-6 qhia qee yam ntawm tus neeg ncaj ncees li no: Tus neeg ncaj ncees yog tus muaj lub siab ncaj (nqi 2), ua lub neej raws li qhov tseeb uas yog Vajtswv Txojlus (nqi 3), tsis nrog cov neeg tsis tsim txiaj, ntsej muag ncaj siab nkhaus koom ib lub siab (nqi 4), ntxub cov neeg ua phem (nqi 5) thiab ntxuav ob txhais tes qhia hais tias yus tsis tau ua txhaum (nqi 6).

Muab sau zog los hais li no, tus neeg ncaj ncees yog tus uas muaj lub siab ncaj, ua yam yog xwb, yog tus uas sawvdaws cia siab tau rau nws txhua yam: Kev hlub, nyiaj txiag, lo lus hais, tes haujlwm, tus uas raws li Vajtswv Txojlus tiag tiag. Tus neeg ncaj ncees tej zaum tsis yog tus uas ua tau zoo kawg nkaus tiamsis nws yog tus neeg ua muaj li cas hais li ntawd, hais li cas ua li ntawd, xyuam xim, thaum pib thiab thaum xaus zoo thooj tib yam. Nws tsis ua ntsej muag ncaj siab nkhaus, tsis taug xaiv, tus cwjpwm thaum nyob hauv tuamtsev thiab thaum tawm mus sab nraum zoo thooj tib yam.

Tus neeg zoo li no yog tus uas Tswv Yexus hu ua neeg muaj tswvyim, ua nws lub tsev rau saum lub pob zeb, txawm yuav los nag xob nag cua, dej nyab thiab cua ntsawj lub tsev los yuav tsi vau (Mathais 7:24-25). Nws yog tus uas mloog Vajtswv Txojlus thiab ua raws (nqi 3) tsis yog mloog kom totaub xwb, mloog kom cim nco xwb, mloog kom tu siab thiab qhia rau lwm tus xwb.

Txawjntse li neej ntiajteb yog dag ntxias, noj pej xeem li nyiaj txiag, khaws txhua yam los ua yus tug, ntsej muag ncaj siab nkhaus… tiamsis ua lub neej txawjntse hauv tus Tswv yog coj ncaj ncees raws li Vajtswv Txojlus qhia, ua lub neej kom Vajtswv tau ntsej muag tsis yog ua kom yus tau ntsej muag (nqi 8).

Koj puas ua tau siab loj hais ib yam li Vajntxwv Daviv hais hauv nqi 1?

Tus Tswv, thov koj muab koj Txojlus hloov me yau lub siab, pab kom me yau muaj tswvyim ua lub neej ncaj ncees li Koj Txojlus qhia.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Mathais 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top