Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/05/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/05/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/05/2019

Lukas 12:13-20
Tus Neeg Ruam

“Tiamsis Vajtswv hais rau tus npluanuj ntawd tias, ‘tus neeg ruam, hmo no koj txojsia twb yuav tu; yog li ntawd, tej qhov txhia chaw ua koj npaj tseg yuav yog leej twg tug” (Lukas 12:20).

Nqi lus nug xav:

Vim li cas Tswv Yexus piav zaj lus hais txog tus neeg npluanuj ruam no? Neeg ntiajteb hais tias nws yog tus neeg zoo li cas? Vim li cas tus Tswv hais tias nws yog neeg ruam? Koj yuav tsum ua lub neej zoo li cas thiaj li tsis raug hu hais tias neeg ruam ib yam li tus neeg npluanuj no?

Thaum muaj neeg tuaj cuag Tswv Yexus thiab thov kom tus Tswv pab hais nws tus tijlaug faib nws niam nws txiv tej qubtxeeg qubteg rau nws, tus Tswv thiaj siv lub sijhawm no los hais ib zaj lus piv txwv qhia rau Nws cov thwjtim, zaj lus piv txwv ntawd hais txog ib tus txivneej npluanuj uas muaj ib xyoo nws sau tau qoob loo ntau kawg li. Tus txiv neeg npluanuj no siv neeg ntiajteb lub tswvyim coj los npaj nws lub zeem muag. Nws hais tias, kuv yuav ua li cas? Kuv yuav tsum tau rhuav kuv tej txhab me me no pov tseg mus thiab rov ua dua tej lub txhab loj dua coj los ntim kuv tej qoob loo. Thiab kuv yuav hais rau kuv lub siab hais tias: “koj muaj hmoo heev! Koj twb muaj txhua yam txhij zog uas kav ntau xyoo lawm. Koj cia li so nyob noj nyob haus”. Tiamsis tus txiv neej npluanuj no tsis paub hais tias nws txojsia nyob hauv Vajtswv txhais tes, tus Tswv hais rau nws hais tias: “Tus neeg ruam, hmo no koj txojsia twb yuav tu; yog li ntawd, tej qhov txhia chaw ua koj npaj tseg yuav yog leej twg tug?”

Raws li neeg ntiajteb ntsia mas tus txiv neeg npluanuj no yog ib tus neeg txawj ntse, muaj tswvyim ua noj ua haus, txawj xam phaj, txawj muab tej qoob loo khaws cia. Tiamsis raws li Vajtswv ntsia mas Nws hais tias tus txiv neej no yog ib tus neeg ruam, nws paub hais tias tibneeg muaj ntsujplig tiamsis nws tsis paub hais tias Vajtswv thiaj yog tus tuav tibneeg tus ntsujplig, zaub mov yug tsis tau tibneeg tus ntsujplig li nws pheej xav. Hauv zaj lus piv txwv no peb pom hais tias tus txiv neej npluanuj no hais cuaj zaug lo lus “kuv, kuv, kuv, kuv….” Tiamsis tsis hais txog Vajtswv lub npe ib zaug li. Dhau zaj lus piv txwv no, Tswv Yexus xav ceeb toom rau cov thwjtim thiab peb cov nyob rau niaj hnub nimno hais tias, cov neeg uas tsuas khaws nyiaj txiag, khoom qhov txhia chaw rau yus xwb tiamsis tsis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ces kuj ruam ib yam li tus txiv neej npluanuj ntawd ntag.

Tus neeg ruam yog tus uas saib tej khoom ntiajteb tseem ceeb tshaj Vajtswv. Lawv tsis paub hais tias muaj ib hnub twg thaum lawv txojsia tu lawv yuav coj tsis tau ib yam dabtsi nrog lawv mus. Lawv kuj tsis paub hais tias tej nyiaj txiag uas lawv muaj yuav cawm tsis tau lawv txojsia. Yog li ntawd, cia li ua ib tus neeg npluanuj rau saum Vajtswv lub tebchaws es txhob ntshaw ntshaw tej khoom ntiajteb khaws coj los rau yus tus kheej nyob tsam ho dhau los ua ib tus neeg ruam zoo li tus txiv neej npluanuj ntawd.

Koj cim civ ntaus nqi rau koj tus kheej saib koj yog neeg ruam lossis neeg ntse?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau txawj ua lub neej ncaj ncees txhob cia siab rau tej nyiaj txiag, khoom ntiajteb nyob tsam thaum kawg me yau tus ntsujplig raug kev puas tsuaj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo:Mathais 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top