Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/04/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/04/2019

Yaxayas 47:1-15
Tus Neeg Ua Luag Qhev Peem Tsheej Tus Qhev

“Koj cia siab ntsoov rau koj tej kev phem kev qias nkaus xwb; koj hais tias, yeej tsis muaj leej twg pom kuv hlo li, koj lub tswvyim thiab tej kev txawjntse twb ua rau koj yuam kev lawm, thiab koj xav hauv koj lub siab hais tias, “kuv yog Vajtswv ntag, tsis muaj dua lwm tus lawm. Koj yuav raug kev puas tsuaj, thiab koj tej khawv koob yuav pab tsis tau koj. Koj yuav raug kev piamsij uas koj tsis nco txog, yog txojkev piam sij uas koj yeej tsis tau xav txog li” (nqi 10, 11).

Nqe lus nug xav: Yaxayas hais li cas txog Npanpiloos kev puas tsuaj? Vim li cas lub tebchaws no yuav ploj mus ibtxhis? Haiv neeg Yixalayees hu Vajtswv hais tias Tus Txhiv Peb Dim, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwjchim Loj Kawg Nkaus, Vajtswv Tus Uas Dawbhuv cov npe no muaj nqis dabtsi rau koj?

Yaxayas hais tias muaj ib hnub Npanpiloos cov mlom yuav poob ntsej muag. Vajtswv qhia hais tias, Npanpiloos yuav puas tsuaj. Nws hu Npanpiloos lub tuam ceeb nroog hais tias “Npanpiloos tus nkauj xwb”. No yog ua paj lug hais txog Npanpiloos lub tuam ceeb nroog thiab cov pej xeem nyob hauv lub tuamceeb nroog ntawd. Lub tuam ceeb nroog hauv tebchaws Npanpiloos nrog rau cov pejxeem yuav raug kev puas tsuaj. Xyoo 539 U.Y uas yog 150 xyoo tomqab ntawd muaj tiav li Yaxayas hais ua ntej lawm.

Ntawm nqe 4, Yaxayas cia li tig los hais txog Cov Yixalayees tus Cawmseej. Nws hais txog qhov uas cov Yixalayees zoo siab thaum Npanpiloos pob puag thiab lawv yuav tau kev dim. Lawv pom hais tias Vajtswv rau txim rau cov neeg uas ua rau lawv muaj kev txomnyem (nqe 3b), cov neeg Yixalayees qhuas Vajtswv. Lawv hu Vajtswv hais tias Tus Cawmseej, Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, Cov Yixalayees tus Vajtswv uas Dawbhuv rau qhov lawv paub hais tias qhov uas dim cev qhev tsis yog lawv tus kheej pab lawv tiamsis yog Vajtswv tso lawv dim xwb.

Vajtswv hais ntxiv txog Npanpiloos. Ntawm nqe 6, Tus Tswv hais tias nws yuav muab cov Yixalayees cob rau cov Npanpiloos txhais tes rau qhov lawv tsis mloog nws lus thiab lawv pe mlom lawm. Cov Npanpiloos yeej ua phem kawg nkaus rau cov Yixalayees li (nqe 6). Tsis tag li ntawd xwb cov Npanpiloos khav hais tias lawv lub tebchaws yuav nyob mus ibtxhis (nqe 7). Cov Npanpiloos muab hlob heev ua rau cov neeg poob cev qhev yim hnub yim txomnyem, qhov no ua rau Vajtswv muaj dua lwm lub homphiaj rau haiv neeg no. Lub tebchaws no yuav zoo li tus poj ntsuam ua tsis muaj tub muaj ki li, rau qhov cov Npanpiloos raug cov Pawxias tua tuag tu noob. Kev ua yees siv, ua khawv koob pab tsis tau lawv li lawm. Thaum kawg cov Npanpiloos paub hais tias lawv tej txiv neeb txiv yaig, cov neeg txawj saib hnub qub thiab lawv tej mlom uas lawv pe thiab hawm puav leej tsis muaj qab hau dabtsi. Lawv tsis muaj kev cia siab li lawm. Nqe 11 qhia hais tias Npanpiloos kev puas tsuaj tsis muaj leej twg yuav pab tau li lawm.

Koj xav li cas thiab yuav ua li cas thaum koj pom hais tias yus haiv neeg tseem ntseeg tej txiv neeb txiv yaig, tseem pe dab pe mlom?

Tus Tswv, thov koj siv me yau thiab koj pawg ntseeg mus pab cov neeg uas tabtom nyob hauv qhov tsaus ntuj uas lawv cia siab ntsoov tej mlom uas tsis muaj hwjchim dabtsi.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Mathais 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top