Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/04/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/04/2019

Yaxayas 46:1-13
Muab Vajtswv Piv Rau Leej Twg?

“Kuv yog nej tus Vajtswv thiab kuv yuav saib xyuas nej mus txog thaum nej laus thiab plaub hau dawb lawm. Kuv yog tus tsim nej thiab yuav tu nej; kuv yuav pab nej thiab tso kom nej dim. Tus Tswv hais tias: Nej yuav muab kuv piv rau leej twg? Puas muaj lwm tus zoo li kuv thiab” (Nqe 4, 5).

Nqe lus nug xav: Npeles thiab Nenpaus yog leej twg thiab ua cas ho muab tej tsiaj thauj? Vajtswv qhia txog nws li cas? Koj muaj cuab kav hais dabtsi txog Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej txoj kev hlub thiab nws txojkev tsomkwm saib xyuas koj?

Muaj ib tus pojniam uas yog neeg txawj ntse hais li no hais tias nws yuav zoo siab heev yog tias nws tau yuav ib tus txiv neej uas yog tub txawg tub ntse rau sab kev tshawb fawb tej qub khoom thaum ub, rau qhov yog koj yim laus ces luas yim tu koj zoo. Muaj qee lub tebchaws nyob hau qab ntuj no tej nomtswv thiab pejxeem hlub thiab tu cov laus neeg zoo heev tiamsis muaj ntau lub tebchaws saib cov laus neeg tsis muaj nqis petsawg. Qhov Vajluskub no qhia rau peb paub hais tias peb yuav tsum nco txog leej niam uas yug thiab tu peb loj hlob (nqe 3, 4). Txawm tias peb lub neej yuav tau lwm tus hlub, nyob kaj siab lug, lossis nyob ib leeg, rau luag quab yuam, tsimtxom …, los qhov tseem ceeb tshawj plaws peb yuav tsis muaj ntsej muag ua neej nyob hauv ntiajteb no yog tias peb tsis muaj leej niam yug peb. Tshaj txojkev hlub ntawm peb leej niam yog Vajtswv Txojkev hlub uas nws tsim peb hauv leej niam plab. Tamsim no cia li xav txog Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej txojkev hlub uas nws hlub koj yav dhau los lawm.

Npeles thiab Nenpaus yog ob tus mlom tseem ceeb uas cov neeg Npanpiloos pe. Tiamsis ob tus mlom no zoo li tsis muaj qab hau dabtsi rau qhov nws yeej tsis muaj hwjchim pab cov Npanpiloos thaum lawv rau cov Pawxias tuaj tua rhuav lawv lub tebchaws (nqe 11). Thaum yeeb ncuab tuaj, ob tus mlom no ua tsis tau dabtsi kawg cia luag muab ntsaws rau hauv hnab txawb rau saum tus ntxhuav thauj khiav mus. Vajtswv tsis zoo li cov Npanpiloos tej mlom, nws puag nws haiv neeg rau hauv nws lub xub ntiag. Keeb kwm ntawm haiv neeg Yixalayees qhia pom tias tsis muaj ib tus mlom twg yuav piv tau haiv neeg Yixalayees tus Vajtswv li (nqe 5). Cov Npanpiloos tej mlom muaj qhov muag tsis pom kev, muaj pob ntseg tsis hnov, muaj qhov ncauj tsis paub hais lus, muaj ko taw mus tsis tau kev, tsis muaj hwjchim, yog li ntawd cov mlom no yeej yuav cawm tsis tau lawv dim ntawm cov Pawxias txhais tes li (nqe 7).

Txojkev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab nws haiv neeg tshwj xeeb kawg li. Yog li koj txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv ho zoo li cas? Cia li nco txog Vajtswv txojkev hlub tsis txawj hloov uas nws pub rau koj yav dhau los lawm thiab ua Vajtswv tsaug thiab thov Vajtswv pab koj kom koj muab siab rau ntseeg nws tsis hais thaum tau zoo los yog txomnyem.

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug rau txhua yam uas koj pab me yau tsis hais yam ntawd loj lossis me. Thov koj pab kom me yau coj koj txoj kev hlub pub rau tus uas tsis muaj txaus kev hlub thiab muaj kev nyuaj siab hauv lub neej.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Mathais 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top