Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/04/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/04/2019

Yaxayas 45:9-25
Cia Li Tig Los Cuag Vajtswv

“Txhua haiv neeg nyob hauv ntiajteb no cia li tig los cuag kuv nej thiaj yuav dim! Kuv thiaj yog Vajtswv yeej tsis muaj dua lwm tus Vajtswv li” (Nqe 22).

Nqe lus nug xav: Yog vim li cas tsimnyog peb tsis txhob nrog Vajtswv sib cav? Vajtswv qhia Nws tus kheej li cas? Vajluskub pab kom koj paub li cas txog tej haiv neeg uas tawm tsam Vajtswv thiab Vajtswv haiv neeg?

Vajtswv paub hais tias nws haiv neeg yuav nug nws txog tej yam uas Vajtswv twb hais los lawm, tshwj xeeb yog taug Vajtswv zaj hais tias yog vim li cas Vajtswv ho siv ib tus vajntxwv uas tsis ntseeg Vajtswv li Vajntxwv Xailas ua kom tiav Vajtswv lub homphiaj, yog li ntawd Vajtswv thiaj nug hais tias: “lub lauj kaub av muaj cuab kav nrog tus uas puab lub lauj kaub av sib cav lov” (nqe 9). Peb tsis muaj cai taug Vajtswv zaj thiab hais tias Vajtswv siv tej yam cuab yeej uas tsis tsimnyog ua kom tiav nws lub homphiaj. Rau qhov yog taug Vajtswv yog ib yam uas ruam kawg li, ib yam nkaus li lub lauj kaub uas tawg lawm los taug tus tswv uas puab lub lauj kaub av ntawd zaj ntag.. Txuas ntxiv mus tus hais qhia tias yog vim li cas cov neeg Yixalayees tsis tsimnyog taug Vajtswv zaj (nqe 11-13). Tus hais tias “Kuv tshoov Xailas siab kom nws ua tej no tiav raws li kuv npaj tseg thiab kho tej uas tsis zoo kom zoo (nqe 13), Vajtswv xav hais tias Vajtswv yog tus siv Vajntxwv Xailas los ua kom tiav Vajtswv lub homphiaj ncaj ncees. Thaum Vajtswv siv Xailas los cawm Vajtswv haiv neeg dim cev qhev, Vajtswv tsis raug nqes peev thiab kuj tsis yuav muab nqe zog rau qhov Vajntxwv Xailas nyob hauv Vajtswv txojkev tswj txawm yog tus vajntxwv no paub lossis tsis paub los xij.

Thaum ub, Vajtswv hais tias Vajtswv yuav haiv neeg Yixalayees los ntawm qhov uas muab cov Iziv thiab cov Xenpas cov rau Vajntxwv Xailas. Nimno Tus Tswv hais tias Tus Tswv yuav muab cov neeg no cob rau haiv neeg Yixalayees. Qhov no txhais li cas? Vajtswv xav qhia hais tias muaj ib hnub, cov neeg Yixalayees tej yeeb ncuab yuav los nyob hauv tus Mexiyas lub tebhcaws. Txawm hais tias tsis yog txhua tus puav leej dim txim los cov neeg uas yav tag los lawm ua yeeb ncuab rau Vajtswv thiab haiv neeg Yixalayees yuav los cuag cov Yixalayees tus Vajtswv, rau qhov lawv totaub hais tias dhau Vajtswv lawm yuav tsis muaj dua lwm tus Vajtswv. Yaxayas yeej pom ua ntej hais tias haiv neeg Yixalayees tsis tab yog tau rov los lub tebchaws uas Vajtswv cog lus rau lawv cov yawg koob lawm xwb tiamsis lawv kuj yuav tau rov los hauv lub tebchaws uas Tswv Yexus ua Vajntxwv kav thiab.

Vajtswv kuj nqua hu tibneeg ntiajteb cia li tig los cuag Nws kom lawv thiaj li dim lawv lub txim (nqi 22). Cov neeg uas tsimnyog Vajtswv rau txim nimno tau caw los txais Vajtswv txoj koob hmoov. Txawm li ntawd los lawv yuav tsum txais yuav Tswv Yexus ua lawv tus Tswv Cawmseej lawv thiaj dim lawv lub txim. Cov neeg uas tsis txais yuav nws nimno lees thiab txais yuav nws. Koj tabtom ua dabtsi nqua hu neeg ntiajteb los cuag Vajtswv?

Tus Tswv, me yau thov koj pab rau me yau haiv neeg thiab lwm haiv neeg uas tsis ntseeg koj nyob hauv qab ntuj no kom lawv tig rov los cuag koj lawv thiaj tau txais kev zam txim, rau qhov koj hais tias “Tus uas nrhiav nws yuav ntsib”.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Mathais 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top