Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/04/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/04/2019

Phau Ntawv Nkauj 119:9-16
Ua Lub Neej Dawb Huv

“Yuav ua li cas ib tus tub hluas thiaj ua tau nws lub neej kom dawbhuv? Yog nws yuav tsum coj raws li koj tej lus samhwm” (nqe 9).

Nqe lus nug xav: Sau tej yam uas ib tus tub hluas yuav tsum tau ua kom muaj lub neej dawbhuv (nqe 9-16). Vajtswv tseem ceeb li cas rau qhov uas pab ib tus neeg ua tau lub neej dawbhuv (nqe 10,12, 13)? Zaj kawm no ntuas dabtsi rau koj?

Hais txog kev txhim kho lub neej kom zoo rau yav tom ntej mas tus tibneeg tseem hluas muaj ntau yam zoo xws li nws tseem yog tub hluas, muaj txaus dag zog, muaj lub siab kub lug, lub siab ywj pheej los mus kawm ntxiv kev txawj ntse rau yus lub neej. Tiamsis tus tub hluas tsis tau ntsib thiab pom ntau hauv nws lub neej, yog li ntawd nws yooj yim raug tej kev ntxeev ntxias ua rau lub neej tsis dawbhuv. Yog tias ib tus tub hluas tsis ua lub neej dawbhuv mas tag nws simneej yuav nyuaj siab heev rau tej kev txhaum uas nws ua thaum tseem hluas. Tus uas sau Ntawv Nkauj 119 thiaj qhia hais tias, tus tub hluas yuav tsum xyuam xim ua raws li Vajtswv Txojlus qhia kom muaj lub neej dawbhuv. Nws qhia kom cov hluas xyaum ua raws li nws twb uas dhau los lawm.

Qhov Vajluskub no siv tej lo lus xws li: tej lus samhwm, kev cai yog hais txog Vajtswv Txojlus… Qhov thib ib, Nws nrhiav Vajtswv kawg nws lub siab lub ntsws, nws muaj txojkev sib raug zoo nrog Tus Tswv los ntawm kev thov Vajtswv (nqe 10a). Nws thov Tus Tswv pab kom nws tsis hla Tus Tswv txojkev cai. Tus Tswv pab kom peb totaub Nws Txojlus, tsis tag li ntawd xwb Nws yuav ntuas yuav qhia thaum peb muab Nws Txojlus siv rau hauv peb lub neej (nqe 10b)

Qhov thib ob, Nws muab Tus Tswv Txojlus khaws cia rau nruab siab. Kawm cim nco tau Tus Tswv Txojlus kom tsis ua txhaum rau Tus Tswv. Yog tias peb tsis cia Tus Tswv Txojlus kav peb lub siab peb yuav yooj yim ua txhaum thiab txojkev txhaum ntawd yuav ua rau peb tsis xav kawm Vajtswv Txojlus ntxiv (nqe 11).

Thib peb, Nws thov Tus Tswv qhia Tus Tswv Txojkev cai rau nws. Kev kawm Vajtswv Txojlus yog tes haujlwm ua tag yus tiam neej no. Peb yuav kawm Vajtswv Txojlus mus txog thaum peb txojsia tu, yog li ntawd, thov Vajtswv pab kom peb paub siv Vajtswv Txojlus rau hauv peb lub neej (nqe 12).

Thib plaub, nws hais txog Tus Tswv tej lus samhwm. Hais txog Tus Tswv tej lus samhwm kom yus nco thiab qhia kom tej xeeb leej xeeb ntxwv ua raws li Vajtswv Txojkev cai (nqe 13).

Thib tsib, Nws txaus siab heev rau Tus Tswv txojkev cai. Tus Tswv txojkev cai muaj nqis heev rau tus uas coj. Yog leej twg paub li ntawd, tus ntawd yuav hwm Tus Tswv Txojlus li lub pov haum (nqe 14).

Thib rau, nws txiav txim siab nquag kawm thiab ua zoo xav Tus Tswv Txojlus. Tus Txojlus zoo yam lub povhaum uas muaj ntau phab. Peb yuav tsum ua tib zoo xav peb thiaj pom txhua phab thiab qhov zoo nkauj ntawm Txojlus ntawd. Peb yuav tau nquag nyeem Nws Txojlus peb thiaj paub hais tias peb puas tabtom ua lub neej li Vajtswv lub siab nyiam lawm (nqe 15).

Thaum kawg, nws hais tias nws nyiam Vajtswv Txojlus, yuav tsis hnov qab Txojlus ntawd. Thaum peb nyiam Tus Tswv Txojlus, pub lub siab yuav nco ntsoov thiab ua raws li Txojlus ntawd qhia, yog ua li ntawd peb thiaj ua tau lub neej dawbhuv haum Vajtswv tus dej siab.

Koj tabtom khaws Tus Tswv tej lus rau nruab siab li cas?

Ua Tus Tswv tsaug uas koj pub koj Txojlus rau me yau. Thov koj pab kom me yau muaj lub siab kub lug nrhiav, nyiam, kawm nco, ua zoo xav thiab ua raws li Txojlus ntawd qhia txhua hnub. Kom koj Txojlus pab hloov me yau lub neej dawbhuv, kom me yau nyob ze rawv koj thiab tau txais koj txoj koob hmoov.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Mathais 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top