Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/04/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/04/2019

2 Vajntxwv 8:1-6
Vajtswv Txoj Koob Hmoov

“Thaum uas Nkahaxis tabtom qhia zaj ua Elisas tsa tau tus tibneeg tuag rov ciaj sia rau vajntxwv mloog, tus pojniam ntawd txawm los thov kom vajntxwv muab nws lub tsev thiab daim teb rov rau nws. Ces Nkehaxis hais rau vajntxwv hais tias, vajntxwv, tus pojniam no yog tus uas Elisas tsa nws tus tub uas tuag lawm rov ciaj sia ntag” (Nqi 5).

Nqe lus nug xav: Yam dabtsi tshwmsim los rau tus pojniam nyob hauv lub nroog Sunees tomqab uas nws coj nws tsev neeg mus nyob rau tebchaws Filitees rov qab los?

Qhov uas tus pojniam no tuaj mus ntsib vajntxwv thaum uas Nkehaxis tabtom qhia rau vajntxwv txog tej uas Elisas ua rau tus pojniam ntawd qhia rau peb pom li cas txog Vajtswv txoj koob hmoov?

Phau 1, 2 Vajntxwv tsis sau tej xwmtxheej ua ntu quas zus raws li lub sijhawm. Zaj no tshwmsim ua ntej uas Nkehaxis raug mob ruas, thiab ua ntej zaj uas hais txog tus pojniam nyob hauv lub nroog Sunees uas sau tseg hauv 2 Vajntxwv 4:37. Tus pojniam no yog ib tus pojniam hwm Tus Tswv, yeej tos txais Elisas ntau zaug uas nws tuaj so hauv tus pojniam no lub tsev. Elisas xav ua ib yam dabtsi pab rau tus pojniam no rau qhov nws yeej ua zoo rau Elisas, Elisas thiaj thov Vajtswv pub rau tus pojniam no muaj ib tus me tub rau qhov nws ob niamtxiv tub laus laus lawm los tsis tau muaj ib tus me nyuam li. Tiamsis tomtqab ntawd, nws tus me tu cia li muaj mob thiab tuag lawm; Elisas rov qab thov Vajtswv tsa nws tus me tub sawv rov muaj sia. Nimno, Elisas qhia rau nws paub txog lub tebchaws yuav muaj kev tshaib nqhis tshwmsim tuaj, kom cia li khiav mus rau tebchaws Filitees nyob xya lub xyoo. Thaum nws rov los txog tsev, nws tej liaj teb twb raug luag ua tag lawm, nws thiaj tuaj thov vajntxwv. Twb yog Vajtswv txoj koob hmoov nws thiaj tuaj ncaj lub sijhawm uas Nkehaxis uas yog Elisas ib tus tub qhe tabtom piav rau vajntxwv txog qhov uas Elisas thov Vajtswv pab rau tus pojniam ntawd tus tub uas tuag lawm ciaj sia. Thaum Nkehaxis tabtom piav ces tus pojniam ntawd txawm tuaj txog, Nkehaxis xav tsis thoob li nws txawm hais tias tus pojniam no yog tus me tub uas kuv nyuam qhuav tham rau koj mloog leej niam ntag. Twb yog vim li no, tomqab uas vajntxwv nug kom totaub hauv paus hauv ntsis tag vajntxwv thiaj muab nws cov liaj teb rov qab rau nws ua thiab tseem ntxiv tej qoob loo xya lub xyoo ntawd rau nws thiab.

Txoj koob hmoob uas hais txog no yog hais txog Vajtswv kev pab cuam, tswj, ceev tau thiab kav tagnrho txhua yam hauv yus lub neej kom tshwmsim raws nraim li Vajtswv lub homphiaj uas nws twb xub npaj tseg ua ntej lawm.

Txoj koob hmoov no nws tsis yog txujci tseem ceeb rau qhov nws mus raws nraim li txoj cai, txujci tseem ceeb yog yam uas tshwmsim tsis raws txoj cai. Nws yog li no, qhov uas tus pojniam hauv lub nroog Sunees tuaj cuag vajntxwv yog Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv twb xub muaj homphiaj lawm. Vajtswv cia tus pojniam no tuaj ncaj lub sijhawm uas Nkehaxis tabtom nrog vajntxwv sib tham lub homphiaj yog kom tus pojniam ntawd muaj liaj teb ua noj ua haus tomqab uas nws rov qab los tsev, qhov no kuj qhia tau hais tias “tes haujlwm uas nej ua rau Tus Tswv, puav leej muaj nqis, tsis muaj ib yam uas tsis muaj nqis li” (1 Kaulithaus 15:58).

Tus pojniam hauv lub nroog Sunees tsis paub hais tias qhov uas nws tos txais Elisas zoo pab nws tiv dhau kev tshaib nqhis, qhov uas nws tus tub tuag pab nws muab tau liaj teb rov qab los. Peb Tus Vajtswv yog tus ua zoo kawg nkaus, muaj hwjchim loj tiag tiag, Nws yeej ua kom tiav nws lub homphiaj xwb xwb li. Zaj kawm no pab kom peb ua neej muaj kev kaj siab rau lub tebchaws uas muaj kev tsis ncaj ncees no rau qhov peb ntseeg hais tias Vajtswv yog tus uas tswj tibneeg li keeb kwm.

Koj tau txais Vajtswv txoj koob hmoov li cas hauv koj lub neej?

Tus Tswv, me yau ua koj tsaug rau qhov koj yog tus tswj tagnrho lub ntiajteb no. Thov koj pab kom me yau cia siab ntsoov rau koj.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Mathais 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top