Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/04/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/04/2019

Yauj 42:1-6
Txujci Ntawm Txojkev Txomnyem

“Yav tag los kuv tsuas paub raws li luag qhia rau kuv xwb, tiamsis nimno kuv qhov muag pom koj lawm tiag. Yog li ntawd kuv txaj muag kawg nkaus rau tej lus uas kuv hais, kuv thiaj mus zaum ntawm cub tshau thiab hauv av ris siab hlo tsis ua ntxiv lawm”(nqe 5-6).

Nqe lus nug xav: Vajtswv puas teb Yauj thiab nws cov phooj ywg tej lus nug? (tshooj 38-42). Thaum kawg Yauj paub txog yam dabtsi? Yog ua cas Yauj thiaj paub li ntawd? Yuav ua li cas peb thiaj totaub txujci ntawm txojkev txomnyem?

Txawm yog Yauj ua taus siab loj tiv tej kev txomnyem thiab cia siab ntsoov rau Vajtswv los Yauj kuj yog ib tus neeg zoo li peb thiab xwb, yeej yuav tsum nug hais tias “vim li cas?” tshwj xeeb yog tomqab uas Yauj poob tagnrho txhua yam, nws lub cev los kuj raug mob ua paug vias lawm thiab. Quaj rau yus txoj kev txomnyem yog ib qhov uas Vajtswv tsis txwv tshwj xeeb yog thaum yus raug kev txomnyem loj.

Hauv phau Yauj muaj yuav luag nto plaub caug tshooj yog hais txog zaj uas Yauj thiab nws cov zoo phooj ywg sib cav (thov caw koj nyeem kom tag phau Yauj thiaj totaub) qhia rau peb pom hais tias tibneeg txojkev xav txog kev txomnyem mas zoo li cov neeg dig muag mus kov tus ntxhw xwb. Yauj thiab nws cov phooj ywg yeej tsis paub txhua yam uas tabtom tshwmsim saum nruab ntug: Xatas tes haujlwm, Vajtswv lub hwjchim, v.v… (nqe 3).

Thaum kawg Vajtswv qhia rau Yauj thiab nws cov phooj ywg (tshooj 38-42), tiamsis yam txawv kawg nkaus uas yog Vajtswv tsis hais txog kev txomnyem li, tsis qhia ib txoj hau kev twg kom tiv dhau kev txomnyem. Vajtswv tsuas nug kom Yauj teb thiab thaum kawg Vajtswv nug ua rau Yauj rag dheev (nqe 3a) thiab hais tias: “Yav tag los kuv tsuas paub raws li luag qhia rau kuv xwb, tiamsis nimno kuv qhov muag pom koj lawm tiag. Yog li ntawd kuv txaj muag kawg nkaus rau tej lus uas kuv hais, kuv thiaj mus zaum ntawm cub tshau thiab hauv av ris siab hlo tsis ua ntxiv lawm”. Nimno Yauj tsis nco txog yuav mus taug saib yog vim li cas yus thiaj raug txomnyem li yav tag los lawm. Thaum paub Tus Tswv meej meej lawm kuj zoo ib yam li “kuv qhov muag pom koj lawm tiag” (nqe 5). Nimno Yauj totaub txujci ntawm txojkev txomnyem thiab paub hais tias Vajtswv muaj hwjchim ua tau txhua yam, tsis muaj leej twg yuav txwv tau Vajtswv lub homphiaj (nqe 2). Yauj tseem raug kev txomnyem ntsuav nyob ntawm ntug cub tiamsis txojkev lwj siab twb ploj tag, tsis nug Vajtswv ntxiv lawm, nws txaus siab rau txhua yam uas tshwmsim rau nws lub neej txawm hais tias nws tsis totaub li, rau qhov nws paub hais tias Vajtswv muaj homphiaj thaum Nws pom zoo cia tej kev txomnyem los raug Yauj lub neej.

Yog peb tsis hnov Vajtswv lub suab qhia rau peb pom meej txog peb tus kheej kom peb lees thiab tso kev txhaum tseg, peb yuav totaub tsis taus txujci ntawm kev txomnyem. Koj totaub txujci ntawm kev txomnyem txog qib twg?

Tus Tswv, thov koj pab kom me yau rau siab ntso kawm koj Txojlus kom me yau paub koj heev ntxiv thiab hnov koj lub suab meej dua kom me yau tsis yuam kev thaum ntsib kev sim siab thiab raug kev txomnyem.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo:Mathais 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top