Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/03/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/03/2019

Yauhas 18:1-11
Tswv Yexus Raug Ntes

“Koj xav hais tias kuv yuav tsis haus lub khob uas kuv Txiv muab rau kuv haus no los?” (nqe 11b).

Lus nug xav : Tswv Yexus thiab cov thwjtim mus rau hauv lub vaj Khexamanes cia ua dabtsi? Yudas Ikali-us mus ua dab tsi lub sijhawm no lawm? Tom qab ntawd Yudas nrog leej twg tuaj cuag Tswv Yexus? Tswv Yexus ua licas thaum pom cov neeg tuaj ntes Nws? Petus ua licas thaum pom tibneeg tuaj ntes Yexus thiab Tswv Yexus tau ua licas? Koj kawm tau dabtsi dhau zaj kawm no?

Tswv Yexus paub tias Nws lub sijhawm los twb ze lawm Nws thiaj nrhiav ib thaj chaw ntsiag to rau nws thov Vajtswv. Tswv Yexus nrog cov thwjtim mus rau sab hnub tuaj ntawm lub nroog Yeluxalees, mus rau saum lub vaj Khexamanes saum roob txiv ntoo roj. Tswv Yexus thiab Nws cov thwjtim pheej tuaj rau hauv lub vaj no thov Vajtswv. Lub sijhawm no, hauv lub nroog Yeluxalees tab tom npaj rau lub rooj kevcai hla dhau vim li ntawd tibneeg tuaj rau hauv lub nroog no coob heev, vim li ntawd, hauv nroog tsis muaj kev ntsiag to li. Nyob rau hauv lub vaj no, Tswv Yexus npaj tos Yudas thiab cov neeg uas tuaj ntes Nws. Lub siab uas npaj rawv yuav mus rau saum tus ntoo khaublig ntawm Tswv Yexus loj heev. Lub sijhawm npaj tos cov neeg uas tuaj ntes Nws, Tswv Yexus thiab cov thwjtim thov Vajtswv. Tswv Yexus xav kom cov thwjtim koom nrog Nws txojkev txomnyem lub sijhawm no, vim lub kho uas Nws yuav haus iab heev, loj tshaj qhov ntawd Nws tseem raug Nws tus thwjtim muab Nws muag thiab.

Thaum txog lub sijhawm lawm, tub rog nrog Yudas tuaj mus rau hauv lub vaj Khexamanes lawv coj ntaj coj riam tuaj ntes Yexus. Thaum uas lawv tuaj txog, Tswv Yexus txawm los nug lawv tias: “Nej tuaj nrhiav leej twg? Lawv teb tias: Nrhiav Yexus tus uas yog neeg Naxales. Tswv Yexus teb tias: Tus ntawd yog kuv ntag!” (nqe 4,5). Thaum uas lawv hnov Tswv Yexus teb li ntawd tas, lawv thaub ncho rov qab thiab ntog pawg lug rau hauv av (nqe 6). Qhov no qhia rau peb paub tias, Tswv Yexus tsis nrhiav kev khiav. Qhov uas Tswv Yexus tsis paub ntshai li ntawd ua rau Yudas thiab cov neeg tuaj ntes Yexus ceeb. Tswv Yexus tab tom ua qhia rau peb paub tias Nws txaus siab muab Nws tus kheej los tiv thaiv Nws pab yaj thiab pab kom lawv nyob kaj siab lug tsis yog ntawm sab ntsujplig xwb tiamsis ntawm sab nqaij tawv huvsi. Los ntawm qhov uas muaj lub siab kub heev, Petus thau kiag nws rab riam los tib ntag rau ib tug tub rog lub pob ntseg tu nrho lawm, tiamsis Tswv Yexus hais rau Petus tias: cia li muab koj rab ntaj rov rau hauv hnab; koj xav haistias kuv yuav tsis haus kuv txiv lub kho los? (nqe 11).

Tswv Yexus tau ua qauv zoo rau peb hauv kev mloog lus kawg siab, txawm tias lub khob Nws yuav haus iab heev, los Nws tsis thaub qab. Tswv Yexus tau los saum ntuj los rau hauv lub ntiajteb, los cawm tibneeg ntiajteb vim li ntawd Nws txiav txim siab ua mus kom tiav Nws lub homphiaj. Nws tsis tawm tsam cov neeg uas tawm tsam Nws los ntawm ntaj thiab riam tiamsis los ntawm kev thov Vajtswv tas siab tas ntsw hauv vaj Khexamanes. Nws raug ntxeev siab thiab raug ntes los txhua yam puav leej tiav mus raws li Vajtswv txojlus qhia tseg ua ntej lawm. Koom nrog Yexus mus ua ib ke peb thiaj yuav nrog Nws txais tau koob meej thaum lub sijhawm Yexus rov los zaum thib ob.

Koj npaj koj lub siab licas rau lub caij koob tsheej Yexus raug txomnyem no?

Tswv Yexus, thov qhuas thiab ua koj tsaug vim koj txaus siab haus khob dej iab uas Leej txiv npaj tseg rau koj kom kuv tau txais kev cawmdim. Thov cia kuv ua lub neej rau koj tau ntsej muag thiab paub ua koj tsaug, tas siab tas ntsws los tshaj tawm qhov tseeb mus txog hnub koj rov qab los.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoos: Khiavdim 37.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top